Hjem
Rett, Demokrati og Velferd
Rapport

Fant bekymringsverdige forhold

Det er systematiske problemer i norsk barnevern som det haster med å løse, konkluderer utvalg.

Byrådslederen i Bergen mottar utvalgets rapport.
Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) mottar utvalgets rapport under lanseringen på hovedbiblioteket.
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Bystyret i Bergen vedtok i 2018 å nedsette et utvalg for gjennomgang av ti enkeltsaker i barnevernstjenesten i Bergen kommune, som har vært særlig konfliktfylte. Formålet var å lære av hendelsene og se på hva som kunne ha vært gjort annerledes for å redusere konfliktnivået mellom familie/barn og barnevern.

Rapporten fra utvalget er nå klar. Den ble presentert for medlemmer av byrådet og bystyret av utvalgsleder Rune Fjeld og professor Marit Skivenes under et møte på hovedbiblioteket.

Det samlede inntrykket, som vår undersøkelse om Bergen kommune føyer seg til, er at det er systematiske
problemer i norsk barnevern som det haster med å løse.

Fjeld-utvalgets rapport, side 15

Et hovedpoeng i kritikken er at det synes å være svak eller manglende forståelse i barnevernet av rollen som myndighetsutøver. Det ble presisert at dette sannsynligvis ikke gjaldt spesielt for Bergen kommune, men er et problem i norsk barnevern generelt.

Professor Marit Skivenes har vært fast medlem av utvalget. Også stipendiat Hege Stein Helland har bistått i arbeidet med rapporten. 

Kritikkverdige forhold

I rapporten pekes det på to hovedtyper av konfliktsaker: Konflikter mellom barn og barnevernstjenesten, og konflikter mellom foreldre og barneverntjenesten. 

Den førstenevnte katagorien viser til tilfeller hvor tjenesten enten ikke involverte barnet eller tok på alvor det barnet forklarte. Utvalget skriver at "opplysninger i bekymringsmeldinger eller kunnskap som tilsa en alvorlig omsorgssituasjon for barnet, ikke ble utgangspunkt for barnevernstjenestens undersøkelser", og beskriver dette som "meget alvorlig" (s. 13).

Også i sakene som har omhandlet konflikter mellom foreldre og barnevernstjensten retter utvalget kritikk mot barnevernet. En hovedkonklusjon er at "foreldrene i stor utstrekning har hatt grunnlag for sin kritikk og misnøye med barnevernstjenesten" (s. 13).

Høyt konfliktnivå

Skivenes og Helland gjennomføre en spørreundersøkelse til medarbeidere i barnevernstjenesten som del av utvalgets arbeid.  Spørreundersøkelsen som gikk ut til medarbeidere i barnevernstjenesten viser at konflikter er vanlig. 

Utvalget vurderte videre i hvilken grad barnevernsarbeiderne og tjenestene er rustet til å håndtere disse konfliktene, og påpekte flere potensielle svakheter i Bergen kommune.

Blant momentene som ble trukket frem var høy andel med kort utdannelse og/eller fartstid, liten kunnskap om retningslinjer og prosedyrer for konflikthåndtering, og opplevd mangel på tid og ressurser.

Nasjonal interesse

Utvalgsleder Rune Fjeld bemerket under fremleggelsen at utvalget har gått grundig til verks, og at de berører forhold som er relevant for hele barnevernsfeltet. Fjeld uttrykte håp om at rapporten vil gi grunnlag for læring også i andre kommuner. 

Hele rapporten er tilgjengelig fra Bergen kommunes nettsider. Flere medier har også omtalt rapporten.