Hjem
Rektoratet
Digitalisering

Digital myldredag for ansatte

Universitetsledelsen inviterte alle ansatte til Digital myldredag i Grieghallen 4. oktober. Der viste UiB-miljøer fram ulike former for digitaliseringsarbeid som pågår ved universitetet, og nye løsninger som kommer i tiden fremover.

Digital myldredag plakat

Hovedinnhold

Les saken Samla over 1000 besøkande til digital myldredag med bilder fra dagen!

Mange av UiBs forskningsmiljøer er i front når det gjelder å utvikle nye og avanserte digitale løsninger. I tillegg tar ansatte og studenter stadig i bruk nye administrative systemer og verktøy, og nye løsninger implementeres fortløpende.

Digital myldredag skal informere, inspirere og motivere alle ansatte, og å gi ansatte muligheten til å videreutvikle sin digitale kompetanse sammen.

Programmet inneholdt:

 • Offisiell åpning med universitetsledelsen  
 • 20 stands fra UiB-miljøer som presenterer sitt arbeid med digitalisering
 • Innlegg fra scenen 
 • Digitale fremvisninger av UiB-prosjekter
 • Utprøving av verktøy og systemer
 • Mingleareal - slå av en prat med kolleger

Click here for information in English!

Åpne fanene for å se hvem som bidro på Digital myldredag:

Aktiviteter i første etasje

BRITA (IT-avdelingen) flytter hele senteret til Grieghallen denne dagen. Du vil få mulighet til å se og teste forskjellige tjenester som Skype for Business, Office 365, mprint, OneNote, skrivebord.uib.no og flere andre. Samtidig kan du se hvordan vi jobber og benytte muligheten til å stille spørsmål om ting du lurer på.

Arbeidsstasjoner for e-læring: UiB har nå lansert de første e-læringskursene for ansatte, og disse kan du nå teste ut på arbeidsstasjoner i første etasje. HR-avdelingen er tilstede og kan hjelpe deg i gang!

Sikresiden er et mobiltilpasset nettsted som gir deg opplæring i sikkerhetstemaer og hjelp til hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Løsningen er tilpasset studenter og ansatte i UH-sektoren. Kom innom og prøv nettsiden på mobilen din.

Digital tannlegestol - Institutt for klinisk odontologi
Den virtuelle tannlegestolen er et treningssystem innen tannlegeutdanning hvor målet er at studentene tidlig og raskt skal utvikle sine praktiske ferdigheter. Den virtuelle tannlegestolen representerer avansert teknologi som gir en realistisk følelse av å arbeide med pasienter. Studentene kjenner at de borer i en tann.

Digital vevstol
FRA HULLKORT TIL DIGITAL VEV: Startpunktet for all digitale teknikk var innføring av hullkort for løfting av tråder under veving av kompliserte mønstre.  Ved KMD har digital håndvev fått en viktig plass gjennom investering i vestoler med entrådstyring (TC-1 og TC-2) utviklet i Norge. I tillegg har en gammel jacquard-vev som tidligere var styrt med hullkort fått nytt liv gjennom digitalisering. 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter (DLF) setter opp et mini-studio der du kan få prøve deg foran kamera eller bak mikrofonen. DLF kan bistå fagmiljø og fagpersoner med innspilling av videosnutter eller podcaster som kan brukes til større og mindre videoproduksjoner knyttet til undervisning og forskningsformidling. På digital myldredag kan du få prøve deg på hvordan det kan gjøres gjennom å være med i en diskusjons- eller intervjusituasjon. Klokken 12 kan publikum følge med på liveinnspilling av podcast.

Oversikt over stands i andre etasje

Innsamling og formidling av store datamengder - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for geofysikk og Institutt for fysikk og teknologi presenterer teknologi som gjør det mulig å hente inn svært store datamengder og dele disse. De viser:

ALICE (A Large Ion Collider Experiment) er et eksperiment ved CERN LHC-akseleratoren. Ved å kollidere blyatomer med ekstreme hastigheter dannes Quark-Gluon Plasma som kan observeres ved hjelp av avanserte detektorer. Institutt for Fysikk og Teknologi deltar i design og bygging av ITS (Inner Tracking System) som er montert nærmest kollisjonspunktet. Detektoren består av 10 m2 silisiumdetektorer konsentrisk rundt strålerøret.

ASIM (The Atmosphere Space Interactions Monitor) er en instrumentpakke som skal monteres på den internasjonale romstasjonen i januar 2018.  Hensikten er å studere koblingen mellom lynprosesser i den øvre atmosfæren, ionosfæren og strålingsbeltene. Dette gjøres ved å måle optiske fenomen (Transient Luminous Events) og røntgen- og gammastråling. Universitetet i Bergen er ansvarlig for å utvikle og bygge de to røntgen- og gammastråledetektorer, kalt MXGS sensoren.

GLIDERE som henter forskningsdata fra de store havdyp.
Droner og modellfly som henter måledata i atmosfæren.
Målebøyen Gabriel henter fortløpende opp data fra Store Lungegårdsvann, og gir elever i videregående skole mulighet til å jobbe med realfagene på en konkret og håndgripelig måte.

ICOS (Integrated Carbon Observation System) er et europeisk forskningsinfrastruktur som bygger opp et målenettverk for overvåking av klimagassutslipp og miljøpåvirkning i atmosfæren, på land og i havet.

Bjerknes Climate Data Centre (BCDC) gjør naturvitenskaplige data fra Bjerknessenteret for klimaforskning offentlig tilgjengelig. I tillegg er BCDC verdensledende på håndtering av marine karbondata. Innenfor dette fagfeltet er BCDC blant annet sterkt involvert i globale datastrategiplaner og har ansvar for håndtering av data til globale dataprodukter.

Medborgerpanelet og Medborgerlaben - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
DIGSSCORE drifter Norsk medborgerpanel og Medborgerlaben, og utnytter mulighetene teknologi gir til samfunnsvitenskapen og forskningsmetodologi. 
Norsk medborgerpanel er en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger om viktige samfunnstema.
Medborgerlaben er et forskningslaboratorium med 32 datamaskiner som brukes av flere fagfelt ved UiB og andre institusjoner.  

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter - Det juridiske fakultet
Hvordan kan vi å gjøre undervisnings- og forskningsformidlingen mer informativ, engasjerende og inspirerende?
På standen vil Dragefjellet lærings- og formidlingssenter vise konkrete eksempler på videoproduksjoner og andre digitale verktøy og virkemidler. Kom innom og prøv dem sammen med oss!

Digitale språk- og litteraturressurser - Det humanistiske fakultet
ASK er et forskningsverktøy som inneholder tekster skrevet på norsk av innvandrere og flyktninger og personopplysninger om for eksempel alder, morsmål, utdanning og oppholdstid i Norge for de som har skrevet tekstene.
LaMoRe: På standen presenterer vi syntaktisk gjennomanalyserte tekstkorpus, andre korpus og datalingvistiske verktøy for norsk og andre språk. Vi viser hvordan disse ressursene kan brukes til å besvare utvalgte forskningsspørsmål, og hvordan de gir nye muligheter til å forske på språk.
Holberg: Dette er første digitalutgåve av Holbergs samla verk. Tekstane er søkbare og utstyrte med innleiingar og forklarande notar. Utgåva er resultat av eit samarbeid mellom Det danske sprog- og litteraturselskab og UiB.

Digitale arkiv og samlinger - Det humanistiske fakultet
Folkeminne: SANKA er eit digitaliseringsprosjekt der Etno-folkloristisk arkiv ved UiB står i spissen for å søke midlar til å lage ein digital infrastruktursøknad for innsamling, digitalisering og formidling av immateriell kulturarv frå fortid og samtid, for framtida. Med på laget er mellom andre Skeivt arkiv, Norsk folkeminnesamling (UiO) og Norsk etnologisk gransking (Norsk folkemuseum). Se også vår Facebook side.
URBGIS: Register over Norges befolkning frå 1801 til folkeregisteret av 1960. Samarbeid mellom Arkivverket, Statistisk sentralbyrå, Norsk Regnesentral, Folkehelseinstituttet og Universitet og høgskular. UiBs ansvar er stedfesting av bybefolkninga. Forskingsdata og infrastruktur til forsking innan humaniora, samfunnsfag og medisin.
Hordanamn: Ei kartside som lar deg søkja på 166.000 stadnamnformer og tilhøyrande lydfiler frå Hordaland. Ein brei innfallsport for "meinigmann", men òg for deg som er spesielt interessert i til dømes lokalhistorie, kulturminne, naturgeografi, kulturgeografi eller språkhistorie.

Det medisinske fakultet
Innovativ MOOC (massive open online course). Kursansvarlig er Bente Moen. Det nettbaserte kurset handler om hvordan man kan forbedre arbeidsmiljø i utviklingsland. (presenteres på DiGUiB-standen).
PET for newbies - Combining e-learning and hands-on experiences in the new medical curriculum: Blended learning in Nuclear medicine. Third-year medical students at the University of Bergen learn how to read and interpret PET/CT examinations in a brand new e-course on Mitt UiB.
The Molecular Imaging Center (MIC) MIC offers access to instrumentation for imaging of cells and subcellular structures, tissue and small animals. MIC has highly qualified scientific and technical staff to secure training, high quality performance of projects and well functioning instrumentation

Universitetsmuseet i Bergen
Sosiale medier: Hør om #plasthvalen og #vikingskatten. Hvordan jobber UM med sosiale medier og formidling? Hvordan får man kontakt med publikum? Og hvordan kan man bruke sider og grupper på sosiale medier for å skape mer aktivitet rundt arrangement/nettsaker/utstillinger?
Kunnskapsbasen GRIND er Universitetet i Bergen sin portal for formidling av kunnskap om landskap og livsmiljø, henta frå forskarar ved Universitetet i Bergen og frå fagmiljø som Bjerknessenteret,  Havforskningsinstituttet, forvaltningsmiljøa og  musea på Vestlandet. På standen vil vi presentere nettstaden http://grind.no/ og demonstrere bruken på laptop og mobile einingar.

Universitetsbiblioteket 
Phd-portalen: Prosjektet Phdportal.uib har som mål å utvikle en elektronisk løsning for innlevering, arkivering og pliktavlevering av doktorgradsavhandlinger fra Universitetet i Bergen. Det skal etableres en løsning som forenkler prosessen med innlevering, registering og kontrakthåndtering av avhandlingene, med det resultat at langt flere doktorgradsavhandlinger blir åpent tilgjengelig online.
Profildoktorene: Hvor synlig er du og forskningen din egentlig? Under myldredagen tar vi pulsen på din digitale tilstand. Vi stiller individuelle diagnoser og skriver ut resepter. På venterommet svarer du på enkle spørsmål før konsultasjonen hos doktoren. Det er blitt viktigere og viktigere for forskere å ha en godt profilert digital tilstedeværelse, for eksempel i forbindelse med prosjektsøknader. Gjennom BOA-teamet tilbyr Universitetsbiblioteket en støttetjeneste som hjelper forskere bygge opp gode digitale profiler.
MARCUS er Spesialsamlingene til Universitetsbiblioteket i Bergen sin skattkammer med digitaliserte manuskript, fotografi, diplomer og mye mer. Her kan du studere våre bilder og dokument i detalj og finne mer informasjon om objektenes skapere og samlingene de tilhører.  
Fragmentprosjektet: I løpet av dei siste åra er tusenvis av mellomalderhandskrifter blitt digitaliserte og gjort tilgjengelege for eit breidt publikum via internett. I Noreg er størsteparten av handskriftene overleverte i småbitar, etter at tusenvis av bokblad frå mellomalderen blei gjenbrukte som omslag på 1600-talet. Korleis kan forskarar best pusle handskrifter saman digitalt? Korleis er det å igjen kunne «bla» i Noregs tapte handskrifter frå mellomalderen på ein datamaskin?

Den digitale studieadministrasjonen

 • TP – undervisnings- og eksamensplansystemet.
 • Rombestilling – book rom selv!
 • Litteraturkiosken og Digital litteraturliste: Forenkler arbeidet med litteraturlister og digital studielitteratur.
 • System for henvendelser ved UiB: Hvordan skal ansatte raskere få håndtert sine behov?
 • Si fra – kommende meldingssystem for læringsmiljø: Studenter gir tilbakemeldinger på uib.no.
 • Vitnemålsportalen: Studenter henter ut og deler selv sine resultater fra høyere utdanning!
 • Digital markedsføring i studentrekruttering: Økt synlighet hos søkerne.
 • På standen vil du ha mulighet til å vinne premie!

TekLab - prøv våre prototyper på nye medier
TekLab er et nyopprettet nettverk av forskere og studenter plassert i UiBs lokaler i Media City Bergen. Vi driver med akademisk fundert teknologiutvikling, og konsentrerer oss om prototyper knyttet til medier og kommunikasjon. Vi viser fram tre av prosjektene vi jobber med for tiden:
Vimond Hololens Edition er et redigeringsverktøy der arbeidsprosessen styres gjennom projeksjon i VR-briller. Ta på deg brillene og prøv selv. Kan dette bli et salgbart produkt i TV-bransjen i framtiden? Dette er et studentprosjekt i samarbeid med UiBs praksispartner Vimond Solutions. 
INJECT er et ekspertverktøy som hjelper nyhetsjournalister å få ideer til gode nyhetsvinklinger. Det prøves nå ut i tre lokalaviser, og kan også prøves på standen i Grieghallen. Hva tror du om nytteverdien av et slikt ekspertverktøy for lokalaviser? INJECT er et EU Innovation Action-prosjekt, og har også fått støtte fra Rådet for anvendt medieforskning.
Prosopo er en mobilapp for «gjennomsnittsanonymisering» av ansikter. Ta et bilde og gjør deg selv ugjenkjennelig før publisering. Kan en slik app være nyttig i kriminaljournalistikk og andre dokumentariske sjangre? Dette er et forskningsprosjekt i NFR-prosjektet VisMedia

SLATE -  Centre for the Science of Learning and Technology
Kom til SLATE sin stand og få noen smakebiter på vår aktivitet:
Prøv VR: Kan hukommelsesteknikk gjennom virtuell virkelighet hjelpe oss å huske bedre?
Test ny app: iComPAss – app for innhenting av data og visualisering av ønsket og eksisterende kompetanse – et verktøy i arbeidslivet på individ- og gruppenivå.
Demo og innføring i vår nye portal – Læringsanalyseportalen – gir deg oversikt over læringsanalyse i Norge.
Vi forteller mer om SLATE og KDs satsing innen læring og teknologi.

DigUiB Læringslab - Kommunikasjonsavdelingen
Læringslab som er etablert i Media City Bergen skal være et sted der UiBs ulike fagmiljø kan videreutvikle undervisning og formidling. Kom på standen vår for å snakke med oss som jobber der om hvilke tjenester vi tilbyr. Vi viser i tillegg fram videoproduksjoner og animasjoner, og demonstrerer et online redigeringsverktøy for video. Visning av kamerautstyr og utstyr for direkteoverføring eller strømming av video.
Innovativ MOOC (massive open online course). Kursansvarlig er Bente Moen. Det nettbaserte kurset handler om hvordan man kan forbedre arbeidsmiljø i utviklingsland. Treff Bente og de fra læringslaben som har bistått med utvikling av MOOC ved UiB.
MittUiB – test ny app! Appen for MittUiB ble lansert i august, kom for å teste den og for å gi oss tilbakemeldinger på den

bioCEED - Senter for fremragende utdanning i biologi
Besøk standen for å få vite mer om blant annet:
ArtsApp - bioCEEDs egenutviklede app for artsbestemmelse.
bioST@TS – en web-basert plattform som utvikler studentenes ferdigheter i databehandling og statistikk – i en biologisk setting
Teach 2 Learn (TE2LE) – aktiv læring ved hjelp av studentproduserte videoer.
bioPRAKSIS – biologistudenter blogger om læring og erfaringer i arbeidspraksis.

SAFE - Sikker lagring av forskningsdata
Introduksjon, installasjon og oppkobling. SAFE er en tjeneste som gir ansatte, studenter og eksterne tilgang til dedikerte ressurser for behandling av helse- og personopplysninger. Vi vil vise hvordan SAFE kan brukes og svare på spørsmål om SAFE og forskning på sensitive persondata.

Bergen Teknologioverføring (BTO) – Guiding Good IDEAS
vordan ser fremtidens digitale løsninger ut – og hvordan kan forskere ved UiB bidra til å realisere disse? Møt innovative digitale prosjekter på BTO - Bergen Teknologioverførings stand, og kom innom for å diskutere hvordan dine ideer kan bli morgendagens løsninger.

IT-sikkerhet/informasjonssikkerhet
Sterkere fokus på IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet. Tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet. Tydelig IT sikkerhetskultur. ROS analyser av de viktigeste IT systemene ved UiB.

Tilpasset IT for forskning og utdanning
For mer informasjon om tjenester (nasjonale og lokale) for beregning, lagring og avansert brukerstøtte innenfor tungregning (High Performance Computing) kan du få snakke med gruppen for Vitenskapelig Databehandling. 
Vår nye infrastruktur i skyen, UH-IaaS, vil også ble vist. UH-IaaS er rask og sikker infrastruktur når du trenger det. Du kan bl.a. starte en server som du styrer selv bare med noen få tastetrykk.
Virtuell PC-lab er en tjeneste under etablering som tilbyr underviser og studenter en arbeidsflate i skyen. Vi er i en fase der vi ønsker pilotdeltakere, særlig i emner som har behov for Linux (Ubuntu).
Videonotat gjør opptak av forelesninger og gir studentene et repetisjonsverktøy for innholdet i forelesningene.  Videonotat vil også være et supplement til studentens egne notater, og det arbeides med å integrere tjenesten tettere inn i Mitt UiB.
Oppgaveseminar tar utgangspunkt i den tradisjonelle seminarmodellen, hvor en oppgave presenteres og diskuteres i gruppe. Løsningen utvikles i Office 365 og Mitt UiB. Oppgaveseminar lanseres i 2018.

Digitale bygg – Eiendomsavdelingen
Eiendomsavdelingen presenterer Sentral Driftskontroll, populært kalt SD-anlegg. Dette monitorerer, styrer og regulerer de tekniske anleggene i våre bygg, typisk varme, ventilasjon, lys, alarmer, energi osv. Nytt SD-Toppsystem rulles ut i disse dager og gjør systemene mer tilgjengelig, også for deg som bruker i byggene våre.

Selvbetjente økonomitjenester - Økonomiavdelingen forenkler arbeidshverdagen
Dette gjør vi når vi for eksempel har fått vår første robot som utfører manuell rutineoppgave for føring av regnskapsbilag. Vi presenterer stadig flere tjenester i HR-portalen som også blir tilgjengelig for deg på mobil, som reiseregning, refusjon av utlegg og tid-registrering. Vi jobber også stadig med å forenkle bilagsprosessene for å bli kvitt manuell håndtering på papir gjennom en eOmposteringsløsning.  Løsningen bidrar til at vi får attestert, godkjent og ført lønnsbilag, regnskapskorreksjoner, internfakturering og prosjektavslutninger helt digitalt. Dette har ført til større forutsigbarhet og høyere effektivitet.  
Videre utvikler vi nye løsninger og tilbyr nå prosjektledere og ledere på institutt og fakultet nye og enklere økonomirapporter i rapportverktøyet Tableau.
Vi kan nå også endelig tilby eLæringskurs med sertifisering for å få tilgang til noen av våre økonomimoduler. I første omgang gjelder det kurs som gir tilgang til eOmpostering, Utfakturering i PA, PA prosjektopprettelse og Bestillingssystemet PM.
Vi har også en digitalisert innkjøpsprosess med elektronisk bestillingssystem. Vi mottar nå i hovedsak eFaktura og ikke lenger faktura på papir. Tilbud på innkjøp mottas elektronisk og innkommende faktura matches automatisk mot gjeldende kontrakter.

Korte innlegg om digitalisering

Program:  

De vitenskapelige innleggene vil vare i 10-15 minutter og vil bli streamet.

Kl 09.30 Rektor Dag Rune Olsen og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm – Digitalisering ved UiB. Hvor: fra scenen i 2.etasje

Kl 10.00 Førsteamanuensis Lise Hellebø Rykkja, forskningsprosjektet TROPICO: Digitalisering, organisasjonsutvikling og samarbeid. Hvor: fra scenen i 2.etasje
Digitalisering og utvikling av nye digitale verktøy kan være med på å gjøre hverdagen vår enklere, bidra til at vi samarbeider mer og bedre og kommuniserer bedre med omverdenen. Men hva skal til for at vi tar i bruk disse verktøyene, og hva kan hindre utvikling og samarbeid? Hvordan kan digitaliseringen bidra til mer åpenhet, samarbeid og effektivitet, og hvordan kan UiB utnytte mulighetene bedre

Kl 10:30 Rådgiver Camilla Ahamath, Universitetsmuseet, - Hør om Universitetsmuseets bruk av sosiale medier, spesielt #plasthvalen #vikingskatten og få (5) nyttige tips til å få flere følgere på Facebook. Rom: Nina

Kl 11.00 Førsteamanuensis Christian Jørgensen, bioCEED: Å bruke mobilen til klasseromsdialog. Hvor: fra scenen i 2.etasje
Nå går alle rundt med en rask datamaskin i lomma, som man kan bruke til å ha dialog med studentene underveis i forelesningene. Anonymt og med lav terskel får man lett informasjon om hva studentene behersker eller strever med, slik at undervisningen kan tilpasses. Og så lenge studentene bruker mobilen til faget er de ikke på facebook samtidig

Kl 12.00 Professor Barbara Wasson, SLATE: Technology Enhanced Learning Research in a Nutshell. Hvor: fra scenen i 2.etasje (in English)
Technology Enhanced Learning (TEL) research has a rich and varied history.   Come and listen to a whirlwind tour through a historical perspective on the various various technological approaches to supporting learning and perspectives on understanding of its role in teaching and in understanding learning

Kl 13.00 Førsteamanuensis Victoria Rosén: Digital språkforskning. Hvor: fra scenen i 2.etasje
Forskergruppen LaMoRe (Language Models and Resources) har ekspertise i komputasjonelle modeller av språk.  I denne forbindelsen har vi utviklet digitale språkressurser som både er resultat av forskning og som danner grunnlag for videre forskning.  Vi har koordinert de store nasjonale prosjektene for forskningsinfrastruktur CLARINO og INESS.

Kl 14.00 Førsteamanuensis Robert Gray, Program for universitetspedagogikk: Teaching and Learning in the Digital Age. Hvor: fra scenen i 2.etasje (in English)
In an effort to improve student learning outcomes, UiB is implementing a new grant project that aims to help instructors make use of alternative assessment methods in their courses. Research has demonstrated that a quality learning experience requires constructive feedback on student performance throughout the learning process. In the Norwegian system, however, there is a long-standing distinction between teaching (undervisning) and assessment (vurdering), and one of the primary aspects of this project is to explore the validity and necessity of this distinction. This presentation will examine the ideas behind this initiative and the current status of the project.

Digitalisering på UiB

Digitaliseringsstrategien peker på 5 viktige områder:

 • En gjennomgående digitalisert infrastruktur
 • Brukerorienterte digitale tjenester
 • Det digitalt inviterende universitet
 • Det administrativt selvbetjente universitet
 • En kultur for endrings- og gjennomføringsevne

Digital myldredag skal vise hva som foregår på UiB innen alle disse områdene.