Hjem
Rektoratet

Viserektor for tverrfaglig virksomhet, Robert Bjerknes

Robert Bjerknes er utpekt som viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger i perioden 2017–2021.

Main content

Telefon: 55 58 68 51
Mobiltelefon: 92 29 82 33
E-post: Robert.Bjerknes@uib.no
Besøksadresse: Muséplass 1

Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger har ansvar for å følge opp arbeidet med universitetets faglige satsingsområder og arbeidet med å etablere kunnskapsklynger som ett av flere sentrale virkemidler i utviklingen av institusjonens forskning, innovasjon og utdanning. Andre oppgaver er utvikling av universitetets infrastruktur, blant annet som leder av UiBs infrastrukturutvalg, og å lede arbeidet med innovasjon og arealutvikling ved UiB.

Robert Bjerknes er utdannet lege og professor i barnesykdommer. Han har tidligere vært instituttleder med Pediatrisk institutt, samt medlem av fakultetsstyret og prodekan ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Bjerknes har bistilling som overlege ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, der han arbeider med hormonsykdommer hos barn og unge.

I sin forskning har Bjerknes arbeidet med problemstillinger knyttet til kroppens infeksjonsforsvar og hormonelle regulering. Han har publisert over 125 vitenskapelige publikasjoner, bokkapitler og populærvitenskapelige artikler, i tillegg til å være redaktør for bøker og tidsskrift. De siste årene har han særlig arbeidet med problemstillinger rundt vekst, vektutvikling og skjelettsykdom hos barn. Sentralt har vært gjennomføringen av «The B ergen Growth Study», som i tillegg til å kunne studere faktorer som er viktige for utvikling av overvekt hos barn, har lagt grunnlagt for nye norske referanser for barns vekst- og vektutvikling som nå bl.a. brukes ved norske helsestasjoner og i spesialisthelsetjenesten. Et annet forskningsfelt er knyttet til studier av familiære former for skjelettsykdommer som skyldes feil i fosfatomsetningen i kroppen. Her er det etablert en nasjonal pasientkohort som har gjort det mulig å avklare forekomst og kliniske bilder, samtidig som nye mekanismer for slik sykdom er kartlagt gjennom moderne genetisk metodikk.

Robert Bjerknes deltar forskningssamarbeid med flere forskningsmiljøer i Norden og Europa, har deltatt i en rekke utredninger, komiteer og styrer, og har lang erfaring som veileder for doktorgradskandidater. Bjerknes var klinikksjef ved Barneklinikken, Haukeland universitetssykehus fra 1999-2007. Han ledet også inntil nylig den flerregionale behandlingsfunksjonen i Norge for barn født med feil i kroppslig kjønnsdifferensiering.