Hjem
Representantpanelet

Databehandling og personvern

Representantpanelet følger forskningsetiske retningslinjer for behandling av informasjon. Svarene blir behandlet konfidensielt og vil kun bli brukt til forskningsformål. Panelet er meldt til og behandlet av Personvernombudet for forskning ved Norsk senter for forskningsdata (NSD) i henhold til personopplysningsloven.

Databehandling
Alle personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt. Svarene vil kun bli brukt til forskning og vil bli behandlet i henhold til nasjonale forskningsetiske retningslinjer. Dataene lagres kryptert og trygt i UiBs løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning, 'SAFE'.

SAFE bygger på «Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenestene» og sikrer at informasjonssikkerheten med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt ved behandling av sensitive personopplysninger.

Vi tilpasser oss den nye personvernforordningen (GDPR) fra juli 2018, og rådfører oss med Personvernombud ved UiB og NSDs Personverntjenester for håndtering av persondata.

Ideas2Evidence, Representantpanelets databehandler, benytter panelhåndteringsverktøyet Confirmit til gjennomføring og håndtering av undersøkelsene. Verktøyet er et globalt velrenommert programvaresystem for gjennomføring av internettundersøkelser, og benyttes av en rekke store surveyorganisasjoner.

Forskere vil bare ha tilgang til de innsamlede dataene og får ikke tilgang til direkte identifiserbare data. Det originale datasettet vil bli lagret på en sikker måte og blir ikke gjort offentlig tilgjengelig. Deltagere i undersøkelsen vil ikke være identifiserbare i de vitenskapelige publikasjonene som følger av dette prosjektet.

Forskningsprosjektet er langsiktig, og ferdig i mars 2028, med mulighet for forlengelse. Dataene lagres i ti år etter at prosjektet er avsluttet. Formålet med å lagre dataene er at det kommer fremtidig forskning til gode. Deltakere vil ikke bli varslet personlig når data fra undersøkelsene blir brukt i en vitenskapelig publikasjon, men etter hvert vil man finne en oversikt over publikasjoner her.

Personvern
Lagring og databehandling knyttet til Representantpanelet foregår i SAFE-miljøet. Ettersom prosjektet innebærer at man samler inn data fra (frivillig deltagende) respondenter via web-baserte spørreskjema, genereres en adressedatabase som inneholder a) personidentifiserende informasjon (navn, e-post, telefonnummer), og b) sensitive personopplysninger. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre datainnsamling. Denne informasjonen vil i alle tilfeller være oppgitt av respondenten selv i foregående undersøkelser.

Direkte identifiserbare personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse) kobles til responsdataene gjennom en tilfeldig tildelt ID. Forskere har ikke tilgang til sammenkoblingen. En ikke-identifiserbar ID vil følge dataene som gjør at de lar seg koble mot fremtidige undersøkelser.

Dataene blir lagret i 'SAFE', UiBs løsning for sikker behandling av personopplysninger for forskningsformål. To forskjellige datasett lagres i SAFE:

Datasett 1 inneholder de innsamlede responsdataene sammen med tilleggsinformasjon om hver representant, noe som kan gjøre det mulig å identifisere respondenter indirekte. Det vil ikke inneholde direkte identifiserbare personopplysninger.

Datasett 2 er en fullstendig anonymisert versjon av de innsamlede responsdataene, der eksempelvis informasjon om hvor representanter er valgt, partilhørighet og kjønn er ekskludert fra datasettet.

Forskere tilknyttet prosjektet vil ha tilgang til datasett 1, under forutsetning av at en taushetserklæring er signert, gjennom en sikret server av SAFE. Andre forskere kan søke om å få tilgang til datasett 2; og kan også søke om å få tilgang til datasett 1, under forutsetning av at de a) signerer taushetserklæring, og b) gjør analysene i SAFE-miljøet.

Personvernet blir opprettholdt ettersom den personidentifiserende informasjon bare kombineres med data fra undersøkelsen i et lukket, trygt miljø med streng adgangskontroll og overvåkning. Tilgangen til SAFE stenges ned for hver arbeidsøkt.

Forskere vil behandle alle data i henhold til Universitetet i Bergens retningslinjer og rutiner for informasjonssikkerhet.

Frivillig deltagelse
Din deltagelse i dette prosjektet er selvfølgelig frivillig og du kan trekke deg fra panelet når som helst. Dersom du velger å trekke deg underveis, vil svarene dine bli beskyttet som nevnt ovenfor, og vi vil fortsette å behandle dem konfidensielt. Hvis du ønsker å trekke svarene dine fra undersøkelsen, har du rett til å be om å få dataene dine slettet.

Dine rettigheter
Som deltaker i Representantpanelet har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • få slettet personopplysninger om deg,
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

Hvis du har spørsmål til Representantpanelet eller ønsker å benytte dine rettigheter, kan du kontakte oss på representantpanelet@uib.no

Hvis du vil klage på behandling av dine rettigheter kan du kontakte personvernombudet ved UiB eller Datatilsynet.