Hjem
Forskningsintegritet i Norge (RINO)

Statusrapport: Forskningsetikk i Norge

For første gang på 20 år er status for forskningsetikk kartlagt i Norge. Nå legges første delrapport frem: Hvilken kjennskap har forskerne til forskningsetikk? Hva er forekomsten av forskningsjuks? Og hvordan er holdningene til uredelige og diskutable forskningspraksiser?

Hovedinnhold

Gjennom forskningsprosjektet RINO (Research Integrity in Norway) har Universitetet i Bergen, De nasjonale forskningsetiske komiteene og Høgskulen på Vestlandet nylig fullført en nasjonal spørreundersøkelse om uredelige og diskutable forskningspraksiser ved UH- og instituttsektoren. Målet med undersøkelsen er å kartlegge utbredelsen av, holdninger til og kunnskap om uredelige og diskutable forskningspraksiser. Undersøkelsen, som skal suppleres med kvalitative undersøkelser, søker også innsikt i hvordan ulike institusjoner fremmer forskingsintegritet, og hvilke systemiske forhold som kan bidra til å styrke det forskningsetiske arbeidet ved institusjonene.

18. juni presenterer vi delrapport 1 fra undersøkelsen. Denne inneholder en oppsummering av svarene knyttet til de 12 ulike praksisene vi har undersøkt, som hvor mange som vedgår plagiat eller forfalskning av forskningsresultater, og hvilke holdninger forskerne har til såkalt gaveforfatterskap. I tillegg presenterer vi funn fra spørsmål om opplæring i forskningsetikk, kjennskap til forskningsetiske retningslinjer og kjennskap til rutiner for å melde mistanker om uredelighet. Representanter fra UH- og instituttsektoren kommenterer undersøkelsen og funnene, og det legges opp til god tid til spørsmål og diskusjon.

Representanter for pressen får anledning til egne intervjuer med arbeidsgruppen i RINO i etterkant av møtet hvis ønskelig. Vi ber om at interesse for dette meldes i forkant (senest 17. juni) til ingrid.torp@etikkom.no

Program

9:00: Velkommen og presentasjon av delrapport 1, Matthias Kaiser og Johannes Hjellbrekke, Universitetet i Bergen (UiB)

9:30: Kommentar ved Åse Gornitzka, Viserektor for forskning og internasjonalisering ved Universitetet i Oslo (UiO)

9:45: Kommentar ved Berit Rokne, rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

10:00: Kommentar ved Agnes Landstad, daglig leder ved Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)

10:15: Paneldebatt og spørsmål. Ordstyrer er Nina Kristiansen, redaktør i forskning.no.

11:00: Servering

11:30: Slutt