Hjem
Forskningsintegritet i Norge (RINO)

Delrapport 1 - resultater fra spørreundersøkelsen

I rapporten vedlagt presenterer vi de første funnene fra en landsomfattende spørreundersøkelse om integritet i norsk forskning. Selve undersøkelsen var et spørreskjema sendt per epost til 31 206 norske forskere, og av disse har 7 291 fullført hele spørreskjemaet, tilsvarende 23,4 %.

Hovedinnhold

Delrapport 1

Hele rapporten ligger i vedlegget nedenfor.

Utforming og gjennomføring av spørreundersøkelsen

Spørreskjemaet ligger i vedlegget nedenfor.

Utformingen av spørreundersøkelsen

 • I utformingen av spørreskjemaet tok arbeidsgruppen utgangspunkt i tilsvarende nasjonale og internasjonale undersøkelser (som for eksempel Elgesem m.fl., 1997; Anderson, 1996, Martinson, Anderson & De Vries 2005; Fanelli, 2009). Disse ble dels oversatt og dels tilpasset norske forhold.
 • Skjemaet inneholdt også et åpent kommentarfelt.
 • Før utsending ble skjemaet kvalitetssikret gjennom diskusjon i arbeidsgruppen og testing i en pilotundersøkelse.

Utvalget

 • Utvalget ble etablert på grunnlag av offentlig tilgjengelige e-postlister ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.
 • Oversikten over institusjonene er hentet fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og omfatter hele populasjonen. Vi kan ikke med sikkerhet fastslå at vi har hatt tilgang til alle e-postadressene ved alle institusjonene. Det kan derfor finnes noen få mulige feilkilder, slik som dobbeltregistrering av forskere med flere arbeidssteder, eller underrepresentasjon når noen ikke er ført opp på institusjonens e-postlister. Noen ytterst få institusjoner er ikke representert i det hele tatt.

Utsending av spørreundersøkelsen

 • Spørreundersøkelsen ble sendt ut med e-post, via SurveyXact, til 31 206 tilsatte ved de nevnte institusjonstypene.
 • Første utsending fant sted fredag den 19. januar, 2018.
 • I undersøkelsen inngikk det to purringer pr. e-post med lenke til skjemaet; første purring en drøy uke etter første utsending og siste purring etter tre uker.
 • Sluttstrek for datainnsamlingen ble satt etter knapt sju uker, onsdag den 1. mars.

Resultat

 • 7947 personer, eller 25,5 %, svarte på hele eller deler av undersøkelsen. Antallet som fullførte hele skjemaet ble til slutt 7291, eller en netto svarprosent på 23,4 %. I analysene gjør vi kun bruk av de respondentene som har fullført hele undersøkelsen.

 • Antallet respondenter en av de største sammenlignet med tilsvarende internasjonale undersøkelser om forskningsetiske praksiser.

 • Svarprosenten for vår undersøkelse kan synes lav, men dette må vurderes i lys av at viljen til å svare på spørreundersøkelser de siste 20 årene har gått kraftig ned. I faglitteraturen om rekrutteringen til web-paneler varierer svarprosentene fra 6,7 % til 14,5 %, alt etter hvordan undersøkelsen gjennomføres (Rao, Kaminska & McCutcheon, 2010).

Oppfølging

Materialet innbyr til flere, og mer avanserte statistiske analyser enn de som er presentert i denne første rapporten, bl.a. for å avdekke klynger og mønstre i datamaterialet. Dette vil komme i delrapport 2.

I tillegg vil en kvalitativ undersøkelse bli satt igang høsten 2018.