Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Forskningsprofil

Forskningsfokus

LPW forsker på forholdet mellom staten og dens innbyggere, og spesielt hvordan staten utøver og rettferdiggjøring sin bruk av makt.

Puslespillbrikker med ord knyttet til temaet "politikk".
Foto/ill.:
Fuzzbones

Hovedinnhold

Ivaretakelse av rettigheter, tillitt til viktige samfunnsinstitusjoner og et velfungerende rettsvesen er sentrale komponenter i demokratiske samfunn. RPV-gruppens forskning er opptatt av disse spørsmålene både internt i land, mellom land og på overnasjonalt nivå.

Sentrale forskningstema

 • Legitimitet og letimeringsstrategier
 • Politikkutforming- og implementering
 • Beslutningstaking, skjønnsutøvelse og paternalisme
 • Befolkningens holdninger og tillitt til staten
 • Meningsdannelse og politisk deltakelse
 • Sosial og politisk mobilisering
 • Konsekvenser av globalisering

Empiriske forskningsområder

 • Barnevern og barns rettigheter
 • Rettstat og domstoler
 • Velferdsstaten, velferdstjenester og ulike velferdssystemer
 • Menneskerettigheter
 • Helse- og sosialpolitikk

Datakilder og metode

I RPV-gruppen har vi lang erfaring med komparative undersøkelse, og kombinerer ofte ulike forskningsmetoder og datamateriale på ulike nivå.

Datamateriale

 • Beslutningstakere
 • Borgere
 • Lover og regler
 • Rettsavgjørelser
 • Offentlige dokumenter
 • Offentlige ytringer

Forskningsmetoder

 • Intervjuer 
 • Observasjon
 • Tekstanalyse
 • Survey, surveyvignetter og surveyeksperimenter

Prosjekter knyttet til forskergruppen henter empiriske data fra Europa, Afrika og Amerika.