Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Ny artikkel

Den skjulte saksgangen

Forskere er bekymret for prosessen omkring adopsjon av barn under barnevernets omsorg.

Ordsky fra Acceptability-artikkelen
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Alle europeiske land har en åpning i lovgivningen for at myndighetene kan frata foreldrene foreldreansvaret, og gjennomføre en adopsjon av barn uten foreldres samtykke.

Prinsippet om barnets beste er grunnlaget for disse beslutningene, men det er et prinsipp er svært vanskelig å anvende i praksis, noe som gir beslutningstakere et stort rom for å utøve skjønn.

– Adopsjon av barn uten foreldrenes samtykke er et sterkt inngripende tiltak, og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har flere ganger blitt omtalt det som et tiltak som bare kan benyttes under eksepsjonelle omstendigheter. Derfor er det helt avgjørende at beslutningene som fattes er kvalifiserte og tåler kritisk granskning, uttaler professor Marit Skivenes.

Studie av åtte ulike land

Skivenes har sammen med Burns, Kriz, Krutzinna, Luhamaa, Meysen, Pösö, Segado og Thoburn publisert en artikkel i European Journal of Comparative Law and Governance.

Artikkelen presenterer en analyse av mekanismene for å sikre ansvarlighet, redelighet og etterprøvbarhet (eng.: «accountability») i saksgangen for adopsjon av barn. Artikkelen ser på tilstanden i åtte europeiske land: Østerrike, England, Estland, Finland, Tyskland, Irland, Norge og Spania.

Forfatterne undersøker i hvilken grad private parter, folkevalgt ledelse og allmennheten har anledning til å etterprøve systemet og holde beslutningstakerne ansvarlige. Basert på analysene beskriver professor Skivenes status i de åtte landene som nedslående.

– Ikke bare mangler det informasjon om systemet og prosedyrene, men det er også en alarmerende mangel på åpenhet rundt sakene. Den manglende forbindelsen mellom de folkevalgte og denne delen av rettssystemene er av stor bekymring.

Bør iverksette tiltak

Skivenes understreker at analysen ikke sier noe om den faktiske kvaliteten på beslutningene.

– Det kan være at rettssystemene produserer rasjonelle og velbegrunnede beslutninger om adopsjon, men det vet vi ikke. Det som er problematisk er at vi ikke kunnskap om eller innsyn i dette.

– Vi argumenterer for at det er måter å ivareta både kravene til konfidensialitet og kravene til en ansvarlig saksgang. Myndighetene bør iverksette nødvendige tiltak for å sikre større grad av ansvarlighet og etterprøvbarhet i disse prosessene.

Hele artikkelen er tilgjengelig via lenken nedenfor.