Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Ny artikkel

Folk flest uenige med barnevernet

Vanlige folk ville gripe raskere inn enn barnevernet. Det viser en ny undersøkelse.

Bildet viser lekende barn i en gate.
Foto/ill.:
Torhild Dahl / UiB

Hovedinnhold

Demokratiske stater er bygget på prinsippet om at offentlige myndigheter utøver sine oppgaver og fatter beslutninger som er i tråd med innbyggernes vilje og preferanser. I hvilken grad dette er tilfelle innen barnevernsfeltet er imidlertid uklart, ettersom det finnes svært liten forskning på området.

En ny studie av Jill Berrick, Jonathan Dickens, Tarja Pösö og Marit Skivenes gir ny informasjon om dette viktige spørsmålet. Studien bygger på datamateriale samlet inn i fire ulike land – Norge, England, Finland, og USA (California).

Forskerne har presentert en beskrivelse av en fiktiv barnevernssak for et stort antall intervjuobjekter, og fulgt opp med ulike spørsmål. Deretter har de sammenlignet svarene fra barnevernsansatte og beslutningstakere innenfor rettsvesenet med svarene til et representativt utvalg av befolkningen.

– Vi identifiserer noen interessante forskjeller mellom fagfolkene og befolkningen generelt. Forskjellene er tydeligst når det gjelder bedømming av risiko for barnet og vilje til å gjennomføre alvorlige inngrep i familien, forklarer professor Marit Skivenes.

Likhet på tvers av land

Studien antyder at befolkningen i større grad enn fagpersoner vurderer barnets situasjon som et tilfelle av omsorgssvikt, og at de oftere gir støtte til statlige inngrep.

Forskerne fant også en høy grad av likhet på tvers av de ulike landene med tanke på befolkningen syn på barns behov for barnevernstjenester.

– Likheten på tvers av land antyder normative synspunkter som kan være universelle om barns rettigheter, og at sårbare barns behov bør beskyttes av myndighetene, uttaler Skivenes.

Forventning om et statlig svar

Denne positive forventningen til barnevernet står i kontrast til mediedekningen i alle disse landene, som ofte er kritisk til barnevernsinngrep.

– Innbyggernes bekymring for barns velferd og deres forventning om at myndighetene tar ansvar gir grunn til refleksjon rundt utformingen og finansieringen av barnevernssystemet. Innbyggere ser ut til å forvente mer enn tjenestene kan tilby, sier Skivenes.

Hele artikkelen er tilgjengelig via lenken nedenfor.