Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Barn og unge

Får nøkkelrolle i nasjonalt strategiarbeid

Professor Marit Skivenes skal lede arbeidsgruppen for forskning i regjeringens Barnunge21-strategi.

Bilde av Hege Stein Helland, Audun Løvlie, Marit Skivenes og Barbara Ruiken.
Professor Marit Skivenes skal lede en arbeidsgruppe, og doktorgradsstipendiatene Hege Stein Helland, Audun Løvlie og Barbara Ruiken blir medlemmer av sekretæriatet for regjeringens Barnunge21-strategi.
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

For å få et godt kunnskapsgrunnlag om barn og ungdoms oppvekst- og levekår har regjeringen bedt om å få utviklet en BarnUnge21-strategi. Målet med strategien er å skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for utsatte barn og unge.

Med seg i arbeidet med strategien får hun også doktorgradsstipendiatene Hege Stein Helland, Audun Løvlie og Barbara Ruiken. De skal fungere som sekretær for hver sin arbeidsgruppe innenfor Barnunge21-strategien. 

Skivenes mener arbeidet med strategien er svært viktig, og er glad for at forskningsmiljøet ved Centre for Research on Discretion and Paternalism får en sentral rolle.

- Som samfunn har vi et særlig ansvar sårbare barn og unge. Dette kan for eksempel være barn og unge utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep, eller som har store atferdsproblemer. En målrettet forskningsinnsats er nødvendig for å bidra til å gi disse utsatte barna det tilbudet de trenger.

Forskning for barn og unge

Marit Skivenes har barnevern og barns rettigheter som et av sine forskningsområder. Hun har blant annet blitt tildelt et prestisjefylt stipend fra Det europeiske forskningsrådet for å gjennomføre tidenes største internasjonale studie av barnevernssystemer.

Som samfunn har vi et særlig ansvar sårbare barn og unge.

Arbeidsgruppen Skivenes nå skal lede skal fokusere på forskning, og komme med anbefalinger og forslag til tiltak på området. Gruppen vil bestå av medlemmer fra ulike sektorer og landsdeler. 

Sammen skal de peke på styrker og utfordringer ved forskningen på området, og se på hvilke forbedringsmuligheter som finnes.

Beslutningsgrunnlag for regjeringen

Det er Barne- og familiedepartementet som er oppdragsgiver for BarnUnge21 på vegne av regjeringen og andre involverte departementer. Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet.

Etter overlevering av den samlede strategien til departementet skal BarnUnge21-strategien legges til grunn for videre arbeid med implementering, og bidra til beslutningsgrunnlaget for regjeringens prioriteringer innenfor feltet fremover.

Les mer om Barnunge21-strategien på barnunge21.no