Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Barns rettigheter

Adopsjon eller offentlig omsorg?

Ny studie viser interessante funn om befolkningens syn på adopsjon som tiltak i barnevernet.

Illustrasjonsfoto: barn på lekeplass.
RIKTIG TILTAK: 64 prosent gir uttrykk for at de er enig eller helt enig i at adopsjon er det riktige for barn som har sin primære tilknytning til sine fosterforeldre, viser en undersøkelse utført av Helland, Pedersen og Skivenes.
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Adopsjon som barneverntiltak er omstridt fordi staten kan gjennomføre en adopsjon av et barn uten foreldres samtykke. En adopsjon innebærer at det juridiske båndet mellom biologiske foreldre og barnet opphører, og blir flyttet over til adopsjonsforeldrene.

I en ny artikkel publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning undersøker Hege Stein Helland, Siri Hansen Pedersen og Marit Skivenes hvordan den norske befolkningen ser på spørsmålet om barnevernsadopsjon.

Er bedre for barna

Forfatterne poengterer at adopsjon som barnevernstiltak er et viktig spørsmål, ettersom det finnes omfattende forskning som viser at adopsjon gir bedre resultat for barna enn langtidsplassering i fosterhjem.

- Barnevernet kan gjennomføre adopsjoner av fosterbarn uten biologiske foreldres samtykke, men norsk rett krever særlig tungtveiende grunner for å tillate adopsjon. Det er sjelden slike adopsjoner gjøres i Norge, selv om det er en stor andel fosterbarn som vokser opp under offentlig omsorg, forklarer stipendiat Hege Stein Helland.

Positive til adopsjon

Forskerne har gjennomført en undersøkelse av et representativt utvalg av den norske befolkningen. Hovedfunnet er at befolkningen generelt synes å være positive til adopsjon som tiltak i barnevernet.

Det er likevel variasjoner mellom ulike grupper. Synet på verdien av biologiske bånd i befolkningen varierer med politisk orientering, alder, kjønn og inntekt.

- Majoriteten er likevel av den oppfatning at fordelene med adopsjon trumfer verdien av biologiske bånd. Når det kommer til aksepten for bruk av tvang, er derimot befolkningen mer delt i sitt syn, sier stipendiat Siri Hansen Pedersen.

- Vi tror den positive innstillingen til adopsjon kan skyldes at et barneperspektiv har fått større plass i det norske samfunnet, og at barns rettigheter blir ansett som viktig, forklarer professor Marit Skivenes.

Artikkelen er gratis tilgjengelig på Tidsskrift for samfunnsforskning.