Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Nyhet

Marit Skivenes skal lede regjeringens barnevernutvalg

- Når statens griper inn i familien for å beskytte barn må det være høye krav til kvalitet og rettsikkerhet.

Portrettbilde av Marit Skivenes
Marit Skivenes er professor i statsvitenskap og en internasjonalt anerkjent barnevernforsker.
Foto/ill.:
Daniel Nygård

Hovedinnhold

Professor Marit Skivenes skal på oppdrag fra regjeringen lede arbeidet med å gjennomgå rettssikkerheten og styrke kvaliteten i barnevernet.

Det norske barnevernet har fått mye kritikk de siste årene. Tilsyn med det kommunale barnevernet og en rekke forsknings- og utredningsrapporter har vist til svak dokumentasjon og tilfeller av svikt i faglige vurderinger i barnevernssaker.

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg har fra 2015 tatt inn rekordmange barnevernssaker mot Norge til behandling, og staten er ved flere tilfeller dømt for krenkelse av retten til familieliv.

Krevende beslutninger

Dette er bakgrunnen for at regjeringen har nå nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettsikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene.

- Alvorlige barnevernssaker innebærer svært krevende vurderinger og beslutninger. Det er få statlige inngrep som er mer nødvendig i noen saker, men som kan bli enormt ødeleggende hvis de er ubegrunnet, sier Skivenes.

Også Karl Harald Søvig, professor og dekan ved Det juridiske fakultet, vil delta i utvalget. Søvig ser frem til arbeidet, og viser til at barnevern er et område der jussen er under utvikling, hvor både norsk høyesterett og den europeiske menneskerettighetsdomstolen har behandlet mange saker de siste årene.

- Spørsmål knyttet til barns og foreldres rettigheter, og avveiningen mellom disse, er vanskelige, påpeker Søvig.

Marit Skivenes understreker at det i alle land med et barnevernsystem som har myndighet til å gripe inn i familien for å beskytte barns rettigheter oppstår spenninger og kontroverser om hvilke rettigheter som skal prioriteres.

- Ulike stater har forskjellige terskler for når barnevernet involveres, og det er ulik grad av tillit til at barnevernet gjør en god jobb, forklarer Skivenes.

Nytenkende forskning på barnevernsystemet

Skivenes har utmerket seg internasjonalt som en profilert forsker på barnevern og barns rettigheter, og har blant annet blitt tildelt et prestisjefylt toppstipend fra Det europeiske forskningsrådet. Hun leder også DIPA-senteret ved UiB, som er et kraftsentrum i europeisk forskning på barn rettigheter og vilkår i samfunnet.

- Dersom vi sammenligner oss med andre land ligger Norge langt fremme i å ivareta barns rettigheter og skårer høyt på rettsikkerhet. Det betyr likevel ikke at det ikke er forbedringspotensial i barnevernet, noe forskning både jeg og andre har utført viser. Det gjøres feil, og det har store konsekvenser for de barna og foreldrene det gjelder, sier Skivenes.

Også Søvig har vært involvert i flere prosjekter knyttet til barns rettigheter, og de to professorene er blant redaktørene for en bok om implementering av barnekonvensjonen i Norge.

Barns perspektiv

Det er et enstemmig Storting som har vedtatt at det skal settes ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå rettssikkerheten i barnevernet. Regjeringen følger nå opp dette vedtaket, og har utnevnt ekspertutvalget som skal gjøre en utredning og levere en rapport til barne- og familieministeren.

- Med meg i utvalget har jeg en høykompetente og erfarne medlemmer, og så jeg er trygg på at vi skal få gjort et særdeles godt arbeid. Utvalget skal jobbe kunnskapsbasert og bidra med innsikt i hva som skal til for å sikre høy kvalitet i barnevernet. sier Skivenes.

Hun viser til den nylig lanserte nasjonale strategien for barn og unge i sårbare situasjoner som en viktig plattform for utvalget.

- En sentral anbefaling fra strategien er å inkludere barns perspektiv på hva som er viktig og nødvendig for barn og unge som er i sårbare situasjoner.

Utredningen vil både ta for seg utrednings- og beslutningsprosesser i alvorlige og komplekse saker, samt innrettingen av tilbudet til barn med særlig behov for oppfølging. 

Les mer om ekspertutvalgets sammensetning og mandat på regjeringen.no.