Hjem
Rett, Politikk og Velferd
Videoforedrag

Barns medvirkning i barnevernet

Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernssaker?

Seniorforsker Asgeir Falch-Eriksen fra NOVA ved OsloMet snakker om barns medvirkning i barnevernet
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Hovedinnhold

Barnekonvensjonens artikkel 12 slår fast at barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i saker som berører dem, og at barnets synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Men hvordan håndteres denne forpliktelsen i følge forskning innen barnevern? Og hva innebærer denne rettigheten for utøvelsen av profesjonell praksis i barnevernet? Asgeir Falch-Eriksen er statsviter med barns rettigheter og barnevern som sitt spesialfelt. Han har deltatt i flere studier av barns medvirkning, og vil i dette foredraget forsøke å besvare disse to sentrale spørsmålene.

Asgeir Falch-Eriksen snakker om barns medvirkning i barnevernet

Produsent:
Vanessa Seeligmann

Videoen er et opptak av foredrag under Barnevernfrokost 14. april 2021. Denne ble arrangert av DIPA-senteret i samarbeid med Bergen kommune - Etat for barn og familie og Centre on Law and Social Transformation (UiB/CMI).

Asgeir Falch-Eriksen er seniorforsker ved NOVA-OsloMet, og Førsteamanuensis II ved Centre for Research on Discretion and Paternalism.