Hjem
Rett, Politikk og Velferd

Nyhetsarkiv for Rett, Politikk og Velferd

Kan musikk hjelpe barn og unge som har en vanskelig oppvekst?
Hvilke konsekvenser vil dommene fra Strasbourg få for det norske barnevernet?
Internasjonale perspektiver på barns rettigheter, familievern og statlig inngripen.
Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt i barnevernssaker?
- Når statens griper inn i familien for å beskytte barn må det være høye krav til kvalitet og rettsikkerhet.
Jenny Krutzinna skriver om statens ansvar for foreldre som selv har erfaring med barnevernet fra sin oppvekst.
Hvordan håndterer Norge og andre europeiske land forpliktelsen til å yte tjenester og støtte til familier i sårbare situasjoner?
Hvordan vurderer og rettferdiggjør beslutningstakere i barnevernet, fylkesnemndene og domstolene adopsjon uten samtykke?
Hvilken støtte tilbyr barnevernet til mødre og nyfødte babyer som er i sårbare situasjoner?
Unge forskere har bidratt til den nasjonale strategien for forskning, utvikling og innovasjon for utsatte barn og unge.
– Manglande medverking frå barn er ei av dei største utfordringane i det norske barnevernet, seier Marit Skivenes. Skivenes får 12 millionar frå Forskningsrådet til å granske korleis barn blir høyrde i barnevernet. 
Marit Skivenes og Hege Helland er medforfattere av en studie av befolkningens holdninger til oppdragervold i fem europeiske land.
Hvordan ser den europeiske menneskerettighetsdomstolen på retten til familieliv og på prinsippet om barnets beste i adopsjonssaker?
Hvordan gjør Fylkesnemnda vurderinger om sannsynligheten for framtidig omsorgssvikt? Ida Juhasz presenterer funn fra sitt doktorgradsprosjekt.
Professor Marit Skivenes forklarer hvordan det norske barnevernssystemet fungerer sammenlignet med andre land.
Stipendiat Hege Stein Helland har publisert nyskapende forskning om de mest kontroversielle avgjørelsene i barnevernssystemet.
Den rettslige statusen og respekten for barns familieliv endrer seg.
Se opptak av professor Marit Skivenes i samtale med Arnfinn Bårdsen, dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Sider