Hjem
Studer samfunnsfag
Studer samfunnsfag ved UiB

40 muligheter til å studere samfunnsfag i Bergen

Liker du samfunnsfag og vil påvirke hvordan samfunnet fungerer? Ved Universitetet i Bergen har du 40 ulike muligheter til å studere et samfunnsvitenskapelig fag (samfunnsfag).

Studere samfunnsfag ved UiB 40 muligheter
Samfunnsfagene omfatter mange ulike fag slik som sosiologi, sosialantropologi, geografi, sammenliknende politikk, informasjon og media, samfunnsøkonomi samt administrasjon- og organisasjonsvitenskap. Ved Universitetet i Bergen (UiB) har du 40 ulike muligheter til å studere et samfunnsfag.
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Hovedinnhold

Når du studerer et samfunnsfag lærer du om hvordan samfunnet fungerer og hva som fører til forandring. Gjennom fag som geografi, samfunnsøkonomi, sosiologi, journalistikk, IT, sosialantropologi, sammenliknende politikk og administrasjon & organisasjon, lærer du ulike måter å forstå og påvirke verden på.

Vi vet ikke hvordan fremtiden blir, men vi vet at verden vil forandre seg og at vi trenger fleksibilitet, klar tanke og kloke hoder.

Vi har 40 ulike studier innen samfunnsfagene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV-fakultetet) ved Universitetet i Bergen (UiB).

Du kan velge å ta et årsstudium, en bachelorgrad eller en mastergrad, og du vil bli del av et levende studentmiljø midt Bergen by.

Samfunnsfagene ved våre syv institutt 

  • Geografi: Geografifaget ser på samspillet mellom miljø, natur og samfunn. Vi studerer samfunnsaktuelle tema som grønn omstilling, klimaendringer, naturfare, global ulikhet, klima- og energiomstilling, matsikkerhet og forvaltning av naturressurer.
  • Sammenliknende politikk: Sammenliknende politikk er en gren innenfor statsvitenskapen. Her studerer vi politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, samfunnsdeltakelse og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • Informasjons og medievitenskap: Her kan du studere journalistikk, tv- og videoproduksjon, informasjonsvitenskap, medier og kommunikasjon, medie- og interaksjonsdesign, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og kunstig intelligens (kognitiv vitenskap).
  • Samfunnsøkonomi: Verden står i dag overfor mange utfordringer med hensyn til klima, sysselsetting, skillet mellom fattige og rike, migrasjon og demografi. Samfunnsøkonomi dreier seg om hvordan vi kan møte disse utfordringene gjennom best mulig bruk av alle samfunnets ressurser; naturressurser, kapital og ikke minst menneskene.
  • Administrasjon og organisasjonsvitenskap: Har organisering noe å si for de utfordringene vi som samfunn står overfor innenfor helse, utdanning, næringsutvikling, miljøvern og samfunnsikkerhet? Hvilke organisasjons-,forvaltnings-og styringsformer kan tas i bruk og hvordan virker dette i ulike sammenhenger? Hvilke konsekvenser har ulike styringsformer for interesser og verdier i samfunnet?
  • Sosialantropologi: Sosialantropologi er det sammenlignende studiet av kultur og samfunn. Det er vitenskapen om det kulturelle mangfoldet blant mennesker verden over og de sosiale prosessene som utfolder seg i dette mangfoldet. Faget er derfor vidt tematisk – all menneskelig virksomhet og kunnskap er interessant når sosialantropologer forsøker å forstå variasjon, sammenheng og endring i samfunn og kultur. Dette kommer også til syne i det geografiske spennet i faget. Sosialantropologer forsker overalt i verden, både i eget samfunn og utenfor. Hovedmetoden er feltarbeid. Det antropologiske feltarbeidet innebærer at man tilbringer lang tid – måneder eller år – tett på mennesker for å få dybdeinnsikt i deres liv.
  • Sosiologi: I sosiologien arbeider vi med å forklare og fortolke hvordan menneskene blir formet av samfunnsforholdene, samtidig som de selv kan forendre disse gjennom sine egne handlinger og reaksjoner. Sosiologer studerer relasjonene mellom mennesker i små og store sosiale fellesskap, mellom individ, grupper og organisasjoner både på det lokale, nasjonale og globale plan.