Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Seminarleder Søkes

Bli seminarleder på sampol!

Har du lyst til være seminarleder ved Institutt for sammenliknende politikk neste semester? Søknadsfrist 25.april!

UiB
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein for UiB

Hovedinnhold

Institutt for sammenliknende politikk lyser ut stillinger som seminarledere/undervisningsassistenter for høstsemesteret 2022. Arbeidsoppgaven til seminarlederne er å lede seminarundervisningen ved å legge til rette for faglige diskusjoner, strukturere studentpresentasjoner, lese og gi tilbakemelding på oppgaver samt veilede studenter med oppgaveskriving.

Seminarledere får lønn for både seminarer og for forberedelse til seminarer. Forberedelse inkluderer deltakelse på møter, lesing av pensum, møter og kommunikasjon med studenter mellom seminarene. Honorar for eventuell lesing og kommentering av oppgaver kommer i tillegg.

Nye seminarledere skal gjennomføre kurs om pedagogisk opplæring i begynnelsen av semesteret. Kurset består av modulene gruppeledelse, praktisk utprøving av undervisningsledelse samt veiledning og tilbakemelding på seminaroppgaver. Opplæringen er lønnet. 

Ved semesterstart organiseres det et møte med emneansvarlige og studiekonsulent for å avklare praktiske og faglige spørsmål tilknyttet seminaropplegg. Det avholdes også et felles evalueringsmøte midtveis i semesteret, hvor alle seminarledere blir innkalt.

Ansettelsesforhold

Seminarledere er formelt ansatt ved SV-fakultetet, men ansettelesesprosessen gjennomføres av Institutt for sammenliknende politikk. Normalt blir hver seminarleder tilbudt 2-3 grupper med eventuell tilhørende oppgaver. Hver seminargruppe har normalt mellom 20 og 25 studenter.

Studenter som er tatt opp til masterstudier ved Institutt for sammenlinknende politikk kan søke på stillingene. Studieprogresjon, pedagogisk erfaring og karakterer i relevante fag blir vektlagt i søknadsprosessen, i tillegg til personlig egnethet og motivasjon. Nye søkere kan tilkalles til intervju.

Ved eventuell bortfall av arbeidsoppgaver knyttet til seminarmøter vil dette kunne bli erstattet av andre relevante arbeidsoppgaver tilknyttet instituttet.

Lønn

Seminarledere ansettes som undervisningsassistenter i lønnstrinn 35. Lønn beregnes på følgende måte: For hvert seminarmøte regnes det 4 timer forberedelestid. Dette inkluderer tid brukt på forelesninger, pensumlesning, kommunikasjon med studenter, møter med emneansvarlig og annet arbeid tilknyttet seminarene.

Oppgaveretting regnes på følgende måte: Lesing, vurdering, og skriftlig tilbakemelding for en førstegangsinnlevering av en oppgave er beregnet til 0,75 timers arbeid. Lesing og vurdering av en annengangsinnlevering er beregnet til 0,25 timers arbeid.

Betaling for seminarmøtene blir beregnet til en stillingsprosent og lønn utbetales månedlig. Betaling for oppgaveretting samles opp til slutten av semesteret og utbetales som et honorar i juni.

Lønnsslipper og annen informasjon om stillingsforholdet finner dere her: https://www.uib.no/hr-portalen

Stillinger

Det er ledige stillinger som seminarledere på følgende emner:

SAMPOL100: Innføring i sammenliknende politikk 

7 seminarmøter. I tillegg leverer studentene en større obligatorisk emneoppgave. Denne oppgaven skal det gis faglig tilbakemelding på og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Normalt er det omtrent 7-8 grupper og det ansettes derfor vanligvis 4 seminarledere.

SAMPOL103: Politiske ideologier

8 seminarmøter. I tillegg leverer studentene en større obligatorisk emneoppgave. Denne oppgaven skal det gis faglig tilbakemelding på og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Normalt er det omtrent 8 grupper og det ansettes derfor vanligvis 4 seminarledere.

SAMPOL260: Bacheloroppgave i sammenliknende politikk

6 seminarmøter. Om høstsemesteret er det normalt 2 grupper, og det ansettes derfor vanligvis 1 seminarleder. Søkere med kompetanse i statistikkprogrammet Stata vil bli foretrukket. Merk at seminaropplegget for Sampol260 for høstsemesteret enda ikke er helt satt.

SAMPOL115: Democracy and Democratization

3 seminarmøter. I tillegg leverer studentene en større obligatorisk emneoppgave. Denne oppgaven skal det gis faglig tilbakemelding på og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Det planlegges med 6-8 grupper, og 2 eller 3 seminarledere. 

EUR101: Innføring i europeisk historie og politikk

7 seminarmøter. I tillegg leverer studentene en større obligatorisk emneoppgave. Denne oppgaven skal det gis faglig tilbakemelding på. Normalt er det to grupper i emnet, og det ansettes derfor 1 seminarleder.

SAMPOL120: Scandinavian Politics and Government

7 seminarmøter. Normalt er det to grupper i emnet, og det ansettes derfor 1 seminarleder.

SAMPOL305: Multivariat dataanalyse

 

Søknad med CV og attester (slått sammen til en pdf-fil) sendes til Institutt for sammenliknende politikk ved Kristen Steiner (studieveileder.isp@uib.no) innen 25.april

I søknaden bør det opplyses om hvilke kurs det er interesse for (fortrinnsvis i rangert rekkefølge) og hvor mange seminargrupper en er interessert i å lede.