Hjem
Centre for Early Sapiens Behaviour

Administrasjon - Hvem gjør hva?

Kontaktinformasjon for de som har administrative arbeidsoppgaver tilknyttet SapienCE.

Administrativ leder

Ståle Berglund

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Stale.Berglund@uib.no
+47 55 58 23 12, +47 905 51 344

Administrativ ledelse av senteret

Det daglige tilsyn med og koordinering av senterets virksomhet i samsvar med styrevedtak og senterleders behov

Koordinering og arbeidsledelse av de administrative tjenester knyttet til senteret/ivareta senterets administrative behov i dialog med administrasjonssjefen

 • Budsjettarbeid og økonomistyring i henhold til vedtatt budsjett
 • Ressursforvaltning (herunder bygg og areal)/det daglige ansvar for senterets samlete ressurser
 • Forskningsrådgivning og -administrasjon, bidra i søknadsprosesser
 • Delta i arbeidet med rekruttering til og personaloppfølging av personale i stillinger knyttet til senteret, samt gjester
 • Rapportering i samarbeid med senterleder
 • Strategiutvikling og rammeplaner
 • Rutiner, retningslinjer og kvalitetssikring
 • Informasjon til ansatte og samarbeidspartnere
 • Sekretæroppgaver for senterorgan og ad hoc
 • Kontakt med institutt og fakultet
 • Korrespondanse og variert saksbehandling
 • Postfordeling (ePhorte)
 • Nettverksarbeid
 • Andre administrative oppgaver

Stillingen inngår i administrasjonen ved AHKR, og administrasjonssjefen er nærmeste overordnete, men administrativ leder rapporterer på daglig basis til senterleder

Økonomiforvaltning

Mari Knudsen

Det humanistiske fakultet
Mari.Knudsen@uib.no
+47 55 58 93 85

 • Prosjektoppfølging i PA i løpende dialog med administrativ leder
 • Budsjettering
 • Regnskapsarbeid (inkl. reiseregninger) - kontroll, attestasjon og fakturering
 • Rapportering (til senterledelsen og til NFR)
 • Rådgivning
 • Kontakt med Økonomiavdelingen sentralt og samarbeidende fakultet
 • Kvalitetskontroll leder

Personalforvaltning og rekruttering

Anna Lisa Arefjord

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Anna.Arefjord@uib.no
+47 55 58 39 64

 • Rekruttering, administrativ saksbehandling
 • Arbeidskontrakter
 • Sykefravær
 • Permisjoner
 • Ferie
 • HMS, IA og velferdstiltak
 • Kontakt med HR-avdelingen sentralt og samarbeidende fakultet

Forskningsrådgiving og forskningsadministrasjon

Kirsten Moen

Det humanistiske fakultet
Kirsten.Moen@uib.no
+47 55 58 80 85, +47 950 59 412

 • Informasjonsarbeid
 • Initiering og oppfølging av eksterne søknader
 • Søknadshjelp
 • Iverksetting av tiltak
 • Kontakt med FA, samarbeidende fakultet og partnere

Bjørg Anja Teigland

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Bjorg.Teigland@uib.no
+47 55 58 30 27

 • Saksbehandling av interne søknader
 • Kvalitetssikring av publikasjonsarkivering- og registrering

Forskerutdanning

Torunn Gjøringbø Saunes

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Torunn.Saunes@uib.no
+47 55 58 94 29

 • Daglig ansvar for alt administrativt arbeid knyttet til instituttets forskerutdanning
 • Rekruttering (utlysning og tilsetting) stipendiater og post doktorer
 • Avtaleverk (kontrakter, utdanningsdel og pliktarbeidsavtaler)
 • Mottak og oppfølging
 • Infrastruktur
 • Kurs, seminar og stipendiattreff
 • Framdriftsrapportering
 • Midtveisevaluering
 • Disputasforberedelse- og gjennomføring
 • Informasjon til ph.d.-kandidatene og rådgiving
 • Kontakt med eget og samarbeidende fakultet

Web og formidling

Eirik Kvam Goksøyr 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Eirik.Goksoyr@uib.no
+47 55 58 30 29

 • Nettsidene - Utforming og løpende oppdatering

Janne-Beate Buanes Duke

Kommunikasjonsavdelingen
Janne-Beate.Duke@uib.no
+47 55 58 60 10, +47 913 68 798

 • Sosiale medier
 • Informasjons- og formidlingssaker
 • Nettartikler og nyhetssaker
 • Pressekontakt
 • Kontakt med Kommunkasjonsavdelingen, samarbeidende fakultet og partnere

Førstelinje

Vibeke Wallacher Enæs 

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Vibeke.Enaes@uib.no
+47 55 58  29 42

Grethe Bruvoll

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Grethe.Bruvoll@uib.no
+47 55 58 23 01

 • Ekspedisjon, telefonbetjening og postbehandling
 • Praktisk tilrettelegging og mottak nytilsatte og gjester
 • Informasjonstavler
 • Rekvisita og portobeholdning, inkl. bestilling og fakturabehandling
 • Bestillinger og fakturamottak
 • Varemottak
 • Løpende driftsoppgaver og vedlikehold, inkl. Pullprint
 • Tilsyn areal
 • Disponering av egne møterom og rombooking
 • Praktiske tilrettelegging ved disputaser
 • Arrangement
 • Reise- og hotellbestillinger