Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nasjonalt Universitetsnettverk

Om Nasjonalt universitetsnettverk

Eldre-BOTT er et samarbeid innen alders- og sykehjemsmedisin mellom universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

Hovedinnhold

Nasjonalt universitetsnettverk i alders- og sykehjemsmedisin er en samarbeidsavtale mellom de medisinske og helsevitenskapelige fakultetene ved universitetene i Bergen (UiB), Oslo (UiO), Trondheim (NTNU) og Tromsø (UiT).

Formål

Formålet med nettverket er rettet mot forskning, undervisning, implementering og samarbeid. Samarbeidet baserer seg på partenes felles ønske om å styrke alders- og sykehjemsmedisin regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette omfatter også et ønske om å bedre situasjonen for de skrøpelige eldre i primærhelsetjenesten.

Mandat

Representantene bidrar med sin fagkompetanse til felles måloppnåelse, og gruppen jobber langsiktig og strategisk for å styrke fagfeltet regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette skal på sikt bidra til å løfte kompetansen og innovasjonen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i hele landet.

Hvert av universitetene har en representant i nettverket.

 • Bettina Husebø (leder), professor og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Marit Kirkevold, professor, Avdeling for sykepleievitenskap, UiO
 • Tove Røsstad, kommunelege i Trondheim kommune og tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Kjell H. Halvorsen, førsteamanuensis, Institutt for farmasi, UiT

Forskning

 • Styrke alders- og sykehjems-medisinsk forskning med fokus på fremragende forskningsprosjekter av høy nasjonal/internasjonal kvalitet
 • Utvikle og gjennomføre felles forskningsprosjekt
 • Tilrettelegge for kombinerte stillinger mellom kommune/sykehjem og universitet for å kvalifisere forskere innen feltet

Undervisning

 • Mobilisere interesse for undervisning og læring innen alders - og sykehjemsmedisin
 • Stimulere til at undervisning innen alders- og sykehjemsmedisin blir innført på samtlige medisinske og helsevitenskapelige fakultet og ved alle relevante helsefag; herunder medisin, sykepleie, farmasi, ernæring, odontologi, ergoterapi og fysioterapi
 • Stimulere til utplassering av alle studentgrupper på sykehjem
 • Stimulere til tverrprofesjonell samarbeidslæring på sykehjem
 • Tilrettelegge for innføring og implementering av forskningsresultat på sykehjem

Nettverk

 • Opprette samarbeid mellom universitet, høyskoler, kommuner, utviklingssentre for sykehjem, omsorgsforskningssentre og forskningsinteresserte sykehjem
 • Styrke nettverkssamarbeid som bidrar til partenes felles måloppnåelse ved inkludere forskningsinteressert helsepersonell
 • Samarbeid med tilsvarende fagfelt i andre land med mulighet for utveksling av ph.d.-kandidater, undervisningspersonell og forskere

Bakgrunn

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ble opprettet i 2012 med støtte fra Universitetet i Bergen og GC Rieber Fondene. Vi er tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultetUniversitetet i Bergen. Basert på støtte fra statsbudsjettet 2015 tok SEFAS initiativ til å starte opp, koordinere og utvikle et nasjonalt forskernettverk innen alders- og sykehjemsmedisin.