Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskning

MEDVIRK-DEM

Brukermedvirkning i utformingen av kommunalt tjenestetilbud til personer med demens.

Besteforeldre
Foto/ill.:
Grete Reimers

Hovedinnhold

I prosjektet MEDVIRK–DEM er personer med demens og deres pårørende med på å forme det fremtidige tilbudet for personer med demens i Vaksdal kommune, Hordaland. Gjennom intervju og deltakelse i en referansegruppe skal brukernes meninger, ønsker og behov tas hensyn til i utformingen av kommunens nye ressurssenter for demens.

Vaksdal kommune har selv tatt initiativ til prosjektet. De har ønske om at brukermedvirkning skal sikre gode og fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester i kommunen, og at tilgjengelige ressurser skal brukes på best mulig måte.

SE VIDEO: Brukere skal forme demenstilbudet

Hovedmål:

  • Mestring og deltakelse hele livet
  • Mobilisere og engasjere samfunnet sine omsorgsressurser
  • Fremtidsrettede og bærekraftige tjenester
  • Systematisk og kontinuerlig utvikling og innovasjonsarbeid

Bakgrunn

Vaksdal kommunes prosjekt «Lev vel i Vaksdal – meistring og deltaking heile livet» skal bidra til å realisere vedtatte kommunale planer. Brukermedvirkning skal sikre gode og fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester. MEDVIRK–DEM er et delprosjekt som skal planlegge, gjennomføre og evaluere brukermedvirkning i utviklingen av kommunens tjenestetilbud til personer med demens og deres pårørende.

Mål og hensikt

Målet med MEDVIRK-DEM-prosjektet er todelt:

1. Å gjennomføre reell brukermedvirkning i utviklingen av det nye kommunale tjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Hensikten er å sikre at tjenestetilbudet forankres i brukernes egne perspektiver og uttrykte behov

2. Å anvende forskningsmetoder i innsamling og analyse av data knyttet til brukermedvirkningsprosessene. Hensikten er å utforske og beskrive:

  • Brukermedvirkning som metode
  • Hva denne brukergruppen selv beskriver som viktige for dem
  • Å dokumentere deres brukererfaring med brukermedvirkning

Metode

Prosjektet er forankret i deltagende aksjonsforskning. I innsamling og analyse av data vil studien ha fokusgruppeintervju forankret i en hermeneutisk metodologi, samt deltagende observasjon forankret i kritisk etnografi. Det planlegges seks fokusgruppeintervju med tre ulike grupper (hjemmboende personer med demens, deres pårørende, samt ansatte i kommunehelsestjenesten).