Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskning

Nytt forskningsprosjekt om personer med hukommelsesvansker/demens og deres pårørende

Vi søker eldre med hukommelsesvansker eller demens og pårørende til forskningsprosjektet LIVE @Home.Path. Studien dreier seg om tilrettelegging, trygghet og støtte i hjemmet, og fokuserer på «Hva er viktig for deg?». Målet er at pårørendes belastning reduseres.

To eldre mennesker som sitter og ser på en Ipad
Foto/ill.:
Colourbox

Vil du delta i forskningsprosjektet LIVE @Home.Path?

Antallet med demens i Norge er stigende. Demens kan være vanskelig å håndtere, både for dem med sykdommen og de nære pårørende.  Vi vil undersøke om flere samlede og skreddersydde tiltak kan gi økt sikkerhet, verdighet og livskvalitet for hjemmeboende eldre med demens. Vi vil undersøke om tiltakene kan bedre situasjonen for den pårørende.

Målet er at LIVE-programmet kan utvikles til et nasjonalt demensforløp som kan støtte diagnostiserte personer med demens og deres familier, redusere omsorgsgivernes belastning og bidra til at personer med demens kan bo i sine egne hjem under forsvarlige forhold med riktig oppfølging.

Hva er viktig for deg?

LIVE står for:

Læring (learning): Pasienter, familie, ansatte og frivillige vil få opplæring og undervisning for økt kunnskap om demens.

Innovasjon (innovation): Opprettelse av kommunale koordinatorer og annen serviceinnovasjon. Utvikle og teste en kommunikasjonsplattform. Nytte og optimalisere omsorgsteknologi i dagliglivet.

Frivillighet (volunteers): Informasjon om frivillighetstilbudet og hjelp til å komme i kontakt med frivillige dersom ønskelig.  

Myndiggjøring (empowerment): Vi vil finne ut hva som er viktig for den enkelte pasient og dennes pårørende ved demenssykdom, og hvordan man best kan legge til rette for dette.

Hvem kan delta?     

Eldre over 65 år med hukommelsesvansker/demens som bor i eget hjem i Bergen, Bærum eller Kristiansand kommune (gjelder St.Olavsvei, Kongsgård, Kuholmen, Kongens, Posebyen, Midtre Vågsbygd og Kjerrheia sone) kan delta. Vedkommende må ha jevnlig kontakt med sin nærmeste pårørende; helst på ukentlig basis. Deltagelse i andre forskningsprosjekt gjør dessverre at man ikke kan delta i studien.  Andre sykdommer er ikke til hinder for deltagelse.

Hva innebærer deltagelse?

Studien starter i 2019 og varer i to år. Deltagere vil få tett og systematisk oppfølging av en koordinator. Alle deltagere vil tildeles koordinatoren i løpet av studien. Koordinatoren samler og samordner all kommunal helsehjelp for deltageren med hukommelsesvansker/demens. Målet er at koordinatoren er den ene personen som kontaktes ved behov for kommunal helsehjelp.

Gjennom samtaler og ved hjelp av kartleggingsverktøy vil behov og erfaringer utforskes, slik hensiktsmessige og gode tiltak kan igangsettes.

Deltagere vil kontaktes halvårlig for å fylle ut ulike registreringsskjema som omhandler livssituasjon og hverdagsliv. Enkelte deltagere vil også dybdeintervjues.

Lese mer: https://www.uib.no/sefas/89867/livehomepath