Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Om Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).

I 2012 opprettet UiB, i samarbeid med GC Rieber Fondene, landets første Senter for alders- og sykehjemsmedisin. Senterets overordnede mål er å være ledende innen forskning og undervisning på sykehjem og i hjemmebasert behandling, samt implementering av forskningsbasert kunnskap i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Senteret har lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

LES OGSÅ: Åpning av Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Strategi

Strategiske forskningsmål for å imøtekomme primærhelsetjenestens utvikling:

  • Innfri kravene fra Helse- og omsorgsdepartement iht. senterets pålagte oppgaver
  • Kontinuerlig oppfølging av nye krav som stilles til helse- og omsorgstjenester som følge av at det blir flere eldre med kroniske sammensatte lidelser og demens
  • Identifisere samfunnets behov for - og fremskaffe kunnskap om effekten av behandling og komplekse intervensjoner, løftet frem i HELSEVEL-programmet og OMSORG 21
  • Imøtekomme brukerperspektivene med involvering og deltakelse fra pasienter, pårørende, helsepersonell og frivillige for å bidra til persontilpasset behandling og omsorg
  • Etablere et nasjonalt universitetsnettverk for alders- og sykehjemsmedisin for å stimulere læring og utdanning for studenter innen alders- og sykehjemsmedisin og palliativ omsorg

    Bedre helse, Bedre samfunn

    Forskningsstrategi 2016-2019, IGS, UiB

LES: Hele vår strategi kan du lese her

Ansatte

Vi er 16 ansatte i et tverrfaglig miljø innen forskning og fagutvikling, som favner sentrale tema innen sykehjemsmedisin, allmennmedisin, psykologi og alderspsykiatri. Våre medarbeidere er utdannet innen medisin, sykepleie, psykologi, farmasi, antropologi, statistikk og media.  

Styre

Senterets styre består av Nina Langeland (leder), dekan ved Det medisinsk- odontologiske fakultet, UiB, Guri Rørtveit, instituttleder ved IGS, UiB, Christian Rieber, styreleder i GC Rieber Fondene, Karl Henrik Nikolajsen, etatsleder for alders- og sykehjem, Bergen kommune. Senterleder Bettina Husebø deltar også på styringsgruppens møter.

Fagråd

Senterets fagråd skal gi råd om strategi og veivalg, utvikling av senterets struktur og nettverk, overordnede planer og dokumenter. Dette inkluderer fremdrift innen konkrete arbeidsområder, behov for generell kunnskapsutvikling og forskning og konkrete fagutviklings- og forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt.

Fagrådet består av representanter fra sentrale, faglige samarbeidspartnere på Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Institutt for klinisk psykologi ved UiB, Uni Helse, Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Høgskolen i Bergen.

Alle fagrådets medlemmer har en forbindelse til den nye helsecampusen på Årstadvollen.

Økonomi

Senteret har mottatt finansiell støtte fra GC Rieber Fondene (2012-2014). Siden høsten 2014 har vi mottatt støtte over Statsbudsjettet.

Forskningsprosjektene gjennomføres med finansiering fra Norges forskningsråd, UiB, GC Rieber Fondene, Helse Vest, Sykehus Innlandet HF, Extrastiftelsen, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Verdighetsenteret og Rebekka Ege Hegermanns legat.