Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

DEP.PAIN.DEM-studien

Har behandling av smerte en positiv effekt på depresjon hos sykehjemspasienter med demens?

Sykehjemsmedisin
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Depresjon er et av de hyppigst forekommende nevropsykiatriske symptomene ved demenssykdom. Vi vet at mange personer med demens har vanskeligheter med å kommunisere smerte, og når smerte og depresjon forekommer samtidig kan disse tilstandene forsterke hverandre, og gjøre det vanskeligere å komme i mål med behandling.

Nær halvparten av sykehjemspasienter i Norge, med og uten demens, bruker antidepressiva, ofte uten tilstrekkelig evaluering av behandlingseffekt og bivirkninger. Nyere studier tyder på at antidepressiva kan ha dårligere effekt hos pasienter med demens sammenlignet med kognitivt friske pasienter. I tillegg vet vi at antidepressiva ofte gir bivirkninger hos eldre pasienter, som for eksempel kvalme, redusert matlyst, trøtthet, lavt blodtrykk, med økt risiko for fall og dødelighet.

Fordi tidligere forskning viser at ubehandlet smerte kan øke forekomsten av depresjon, ønsker vi å undersøke om individuell smertebehandling kan ha en positiv effekt på depresjonssymptomer hos personer med demens.

Metode

DEP.PAIN.DEM er en multisenter, randomisert, placebokontrollert studie som skal undersøke hvorvidt en individualisert opptrapping av smertebehandling over 13 uker reduserer symptomer på depresjon hos sykehjemspasienter med demens og depresjon.

Forskerteamet har inkludert 165 pasienter fra 47 sykehjem i ulike regioner i Norge (Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland, Oslo, Akershus og Østfold). Datainnsamling ble fullført i desember 2016.