Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentstipend 2021-2022

Utlysning av studentstipend og master-/hovedoppgaveveiledning

Senter for krisepsykologi rekrutterer nå studenter til studentstipend og master/hovedoppgaveveiledning for 2021. Søknadsfrist 21.mai 2021.

Stipend og veiledning
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Senteret finansierer inntil tre studentstipend à kr 25.000,- for høsten 2021 med mulighet for forlengelse våren 2022.

Vi ønsker også å rekruttere mastergrads- eller hovedoppgavestudenter ved UiB som kan påbegynne sitt prosjektarbeid i perioden fra 2021 til 2022. Det er ikke mulig å kombinere studentstipend og annen veiledning fra oss. Du må derfor angi i søknaden om du søker studentstipend eller er interessert i hoved/-masteroppgaveprosjekt med veiledning fra våre ansatte.

Aktuelle fagområder for stipend og veiledning

  • Traume, krisepsykologi og samfunnssikkerhet
  • Global mental helse, (taskshifting for mental health, or review of available scalable programmes for global mental health)
  • Alvorlig somatisk sykdom, (Systematisk oversiktsartikkel av studier på multidimensjonal kreftrehabilitering i primærhelsetjenesten)
  • Sorg og komplisert sorg

Se hovedfaner under for oversikt over aktuelle tema innen de ulike fagområdene. Dette gjelder både studentstipend og veiledning mot master-/hovedoppgave.I tillegg til tre studentstipend, ett på hvert av senterets hovedfagområder, vil vi gi veiledning på noen av de undernevnte tematiske områdene. Veiledning på master-/hovedoppgave begrenses av ledig kapasitet hos våre vitenskapelige ansatte.

Om studentstipend 

Hvem kan søke?
Vi ønsker å rekruttere dyktige studenter med interesse for forskning, som har minst bachelorgrad eller tilsvarende fra psykologi (inkludert profesjonsstudiet) eller helsefag ved UiB. Tilbudet er forbeholdt nåværende studenter ved UiB. Søker må ha tid, kapasitet og ønske om å bidra til senterets forskning. Arbeidsbelastning for deltidsstipend er beregnet til ca. 22 arbeidsdager pr.semester. (25 000.-). I utgangspunktet vil det tildeles ett stipend på hvert av våre tre kjerneområder.

Målet med studentstipendet er publisering av en vitenskapelig artikkel basert på arbeidet i stipendperioden. 

Om master/hovedoppgaveveiledning

Senter for krisepsykologi får ofte spørsmål om veiledning på master- og hovedoppgaver fra interesserte studenter. De som får veiledning fra senterets ansatte forplikter seg til å skrive en vitenskapelig artikkel basert på hovedoppgaven i etterkant.
Vi har veiledningskapasitet innen områdene:

  • Sorg og komplisert sorg
  • Traumer, krisepsykologi og beredskap/samfunnssikkerhet
  • Alvorlig somatisk sykdom
     

Hvem kan søke?

Mastergrads- eller hovedoppgavestudenter som kan påbegynne sitt prosjektarbeid i perioden fra 2021 til 2022
 

Hvordan søke?

Bruk søknadsskjema på denne siden. Husk å få fram hvilke tema/problemstilling du er interessert å skrive om. 

Utvelgelse

Sfk forbeholder seg retten til å fordele veiledning på master-/hovedoppgave blant innkomne søknader basert på CV, karaktergrunnlag, interesseområde og motivasjon. Det er også aktuelt å gjennomføre et kort intervju med den/de aktuelle søkeren. Vi er en liten fagstab og hvilke /hvor mange studenter vi kan veilede begrenses av kapasitet hos våre vitenskapelige ansatte.

Traumer, krisepsykologi og beredskap

Vi lyser ut ett stipend innen traumer, krisepsykologi og beredskap

TittelTemaMetodeVeilederStud.stipVeiledn.
Taskshifting for mental healthReview of available scalable programmes for global mental healthLiterature review

Senorrådgiver unni.heltne@uib.no

Førsteamanuensis
ragnhild.dybdahl@uib.no

JaJa

Sorg og komplisert sorg

Vi lyser ut ett stipend innen sorgfeltet

TittelTemaMetodeVeilederStud.stipVeiledn.
Evaluering av sorgutdanningen ved Senter for krisepsykologiBidrar sorgutdanningen til bedre klinisk praksis, eller...? Spesielt fokuserer vi på kunnskapen om komplisert sorgUtarbeide et spørreskjema, ev. gjøre intervjuer, analysere data, samt skrive en rapport

Førsteamanuensis
Jens.thimm@uib.no

Førsteamanuensis
Pal.Kristensen@uib.no

 Ja

 

Alvorlig somatisk sykdom

Vi lyser ut ett stipend innen alvorlig somatisk sykdom.

TittelTemaMetodeVeilederStud.stipVeiledn.

Systematisk oversiktsartikkel av studier på multidimensjonal kreftrehabilitering i primærhelsetjenesten

Alvorlig somatisk
sykdom
 
Gjennomføre et systematisk litteratursøk i ulike databaserPost doc
hilde.ahmedzai@uib.no
JaJa

Retningslinjer studentstipend

Studenten vil få veiledning fra senterets faglige ansatte. Deltidsstudentstipend utgjør kr 25.000,-  og fulltidsstipend kr 50.000,-. Dersom noen tildeles fulltidsstipend, vil vi legge til rette for at studenten har tilgang til arbeidsplass ved senteret. Stipendet utbetales i starten av semesteret. Stipendet er definert som "utdanningsstipend utenfor arbeidsforhold" og er følgelig ikke skattepliktig i henhold til skattebestemmelsene. I og med at stipendet ikke er lønn og ikke gir lønnsansiennitet har ikke universitetet arbeidsgiveransvar for studentstipendiater. Stipendmottaker har dermed verken rettigheter eller plikter som lønnsmottaker.

Tildelingen av studentstipend for høst 2021 - vår 2022 skal etter planen kunngjøres 15.juni 2021. 

Sfk forbeholder seg retten til å tildele stipendene blant innkomne søknader basert på CV, karaktergrunnlag, interesseområde og motivasjon. Det er også aktuelt å gjennomføre et kort intervju med den aktuelle søkeren.

De som blir tildelt stipend må sammen med veileder utforme en kortfattet (2-3 sider) prosjektplan før stipendperioden starter i september 2021. Ved god progresjon, og i overensstemmelse med veileder, vil det være mulighet for å søke om forlening av stipendperioden til vårsemester 2022 med ny utbetaling av deltidsstipend. En eventuell søknad om forlengelse må anbefales av veileder.

Målet med arbeidet er publisering av en faglig artikkel. Den som får stipend forplikter seg  til å presentere prosjektet/arbeidet i seminarer/møter i regi av Senter for krisepsykologi etter avtale med veilederen. 

Søknadsskjema og frister

Søknadsskjema finner du i lenken her. Før skjema sendes må du laste opp CV, karakterutskrift og søknadsbrev/motivasjonsbrev.

Søknadsfrist er 21.mai 2021

Søknaden må angi hvilke av overnevnte prosjekter som en ønsker å prioritere, og kort om motivasjon for å bidra til senterets forskning.