Hjem
Senter for krisepsykologi
Sosial nettverksstøtte

Sosial nettverksstøtte ved brå død

Prosjektet ”Sosial nettverksstøtte ved brå død: betydning, utfordringer, og råd i et interaksjonelt perspektiv” var en videreføring av forskning fra tre tidligere prosjekt (Omsorg ved brå død – etterlattestudien; Omsorg ved brå død – kommunestudien, Nettverksprosjektet) – og var postdoktorarbeidet til dr. philos Kari Dyregrov.

Hovedinnhold

Bakgrunn

De to første prosjektene kartla omsorg for etterlatte ved selvmord, krybbedød og barneulykker, og evaluerte behov, tilbud og tiltak (Omsorgsstudien og dr.arbeidet til Kari Dyregrov), mens det tredje (Sosial nettverksstøtte ved brå død). Her ble blant annet sosial nettverksstøtte og betydningen og vanskene ved denne studert. Disse prosjektene resulterte i mange publikasjoner som dokumenterte at etterlatte opplever mange skuffelser i møte med sosiale nettverk, men som de tror skyldes usikkerhet, eller manglende normer for å takle situasjonen. Det siste prosjektet innhentet data fra de berørte gruppenes sosiale nettverk, med samme fokus som over, men med ”givernes” perspektiv på sosial støtte. Det ble klart at de ulike datasettene burde analyseres i sammenheng for å utforske prosessene som inngår i den vanskelige interaksjonen mellom rammede etterlatte som trenger støtte, og usikre nettverk som ønsker å støtte men ikke alltid får det til.

Målsetting

Prosjektets målsetting var derfor å knytte sammen og analysere empiri i lys av sosiologiske- og psykologiske kommunikasjons- og interaksjonsteorier ved hjelp av ulike kvalitative og kvantitative analysemetoder, for å utvikle ny teori som kan konkretiseres i råd og tiltak overfor etterlatte og nettverk.

 Sentrale forskningsspørsmål var:

  • Hvordan beskriver partene sine opplevelser i møte med den andre; det positive/negative, og mulighetene/begrensningene ved «å få» / «å gi» støtte, som betinget av seg selv, den andre part, og omgivelsene generelt?
  • Hvilke råd og tanker har etterlatte og sosiale nettverk til hverandre, seg selv, og omgivelsene rundt for at sosial nettverksstøtte ved traumatiske dødsfall skal kunne optimaliseres?

Målgruppe

  • Etterlatte ved brå død
  • Sosiale nettverk som støtter etter brå død

Metode

Mixed metode: Spørreskjema og dybdeintervju

Prosjektmedarbeidere

Kari Dyregrov (postdoktor-arbeid)

Atle Dyregrov (medforfatter)

Publikasjoner

Dyregrov, K. (2008). Utfordringer ved sosial nettverksstøtte etter brå død. Hvordan kan fagfolk bidra? I: K. Dyregrov, & A. Dyregrov (red.), Krisepsykologi i praksis. Fagbokforlaget (s. 66-80). Bergen.

Dyregrov, K. (2011). International Perspectives on Suicide Bereavement: Suicide Survivors and Postvention in Norway, pp. 467-475. In J. R. Jordan & J. L. McIntosh (Eds.), Understanding the Consequences and Caring for the Survivors. New York: Routledge.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2007). Sosial nettverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe? Bergen: Fagbokforlaget.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2008). Effective Grief and Bereavement Support: The Role of Family, Friends, Colleagues, Schools and Support Professionals. London: Jessica Kingsley Publishers.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2008). Det sociala nätverkets stöd vid plötsligt dödsfall – nä livet måste gå vidare. Lund: Studentlitteratur.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2008). Støtte ved dødsfald. Hvordan kan vi hjælpe? Virum: Dansk Psykologisk Forlag.

Leo, D. D., Cimitan, A., Dyregrov, K., Grad, O., & Andriessen, K. (Eds) (2013). Bereavement after traumatic death. Helping the survivors. Hogrefe: Germany.