Hjem
Senter for krisepsykologi
Barn og unge som pårørende

Barn og unge som pårørende ved kreft

Bakgrunnen for studien er at det hvert år diagnostiseres svært mange nye krefttilfeller i Norge, og gjennom at foreldre rammes av sykdommen rammes også barn og unge som ”pårørende” eller etterlatte. Ingen norske og få utenlandske studier hadde tidligere sett på hvordan barn påvirkes av en forelders kreftsykdom eller død i en totalsammenheng med foreldrenes situasjon og omsorgskapasitet, samspillet i familien, mestringsferdigheter og støttetiltak. I 2008 fikk vi midler av Kreftforeningen til det 2-årig prosjektet ”Barn og unge som pårørende ved kreft” der vi ville utforske denne tematikken. Prosjektet, var et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, Montebellosenteret og Senter for Krisepsykologi.

Hovedinnhold

Målsetting

Hovedhensikten med denne studien var å gi et bilde av totaliteten rundt barns omsorgssituasjon når en forelder rammes av kreft for så å foreslå relevante støttetiltak. Dette ble studert gjennom fire problemformuleringer/tiltak:

  1. Kartlegge barn og unges reaksjoner på og mestring av kreftsykdom og evt. død hos mor eller far, og konsekvensene for deres psykososiale livsutfoldelse.
  1. Kartlegge barn og unges ønsker og behov for hjelp, og hvilken hjelp de opplever å få, i familien, fra sosiale nettverk, og fra andre i samme situasjon.
  1. Kartlegge foreldres psykososiale situasjon, omsorgskapasitet og behov for hjelp.
  1. Diskutere funn og forslag til eventuelle relevante tiltak. Resultatene skal formidles til nytte for kreftrammede familier gjennom prosjektrapport, fagartikler og foredrag.

Målgruppene for studien var etterlatte barn og unge, pårørende barn og unge, samt friske og syke foreldre. Totalt besvarte 37 barn/unge spørreskjema og 29 ble dybdeintervjuet, mens 94 voksne besvarte spørreskjema og 19 ble dybdeintervjuet.

Metode

Mixed metode (spørreskjema og intervju) ble anvendt. I spørreskjema inngikk spørsmål utarbeidet ved Senter for Krisepsykologi, samt standardiserte skjema som kartla sorg- og traumereaksjoner, psykisk stress, skolevansker, angst, depresjon, og mestring. For intervjuet ble det utarbeidet en intervjuguide. Intervjuene ble transkribert og data analysert ved tematisk analyse.

Prosjektmedarbeidere

Pedagog Janne Eldevik ble ansatt for å lede prosjektet og gjorde det i to år i samarbeid med Kari Dyregrov og Atle Dyregrov. Prosjektet ble deretter videreført ytterligere ett år i Sorgsenteret ved Senter for Krisepsykologi, ledet av Kari Dyregrov.

Kari Dyregrov

Janne Eldevik 

Atle Dyregrov

Publikasjoner

Dyregrov, K. (2012). Når foreldre har alvorlig kreftsykdom – eller dør av den. I: Haugland, B. M. S., Ytterhus, B., & Dyregrov, K. (Red.)(2012), Barn som pårørende (s. 44-65). Oslo: Abstrakt Forlag.

Dyregrov, K., & Dyregrov, A. (2011). Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Rapport (179 sider). Senter for Krisepsykologi, Bergen.