Hjem
Senter for krisepsykologi
Unge kreftoverlevere

Kreften endret mitt liv

Unge kreftpasienter/kreftoverlevere er en liten, men sårbar gruppe kreftpasienter. De er i en sårbar fase av livet med mange endringer som krav til utdanning, og etablering i arbeids-og familieliv. Å få kreft i denne livsperioden er derfor svært belastende.

Hovedinnhold

Tidligere forskning synliggjør at unge kreftoverlevere sliter med mange fysiske og psykososiale senvirkninger etter kreftsykdom og behandling. Vi har imidlertid svært lite kunnskap om de disse psykososiale utfordringene og behovene de har gjennom hele sykdomsforløpet. Dette er viktig kunnskap for å kunne gi unge kreftoverlevere best mulig støtte og hjelp til å komme videre i livet.

Mål
Det overordnede målet med studien er å få bedre kunnskap og innsikt i unge kreftpasienter/kreftoverleveres erfaringer, psykososiale behov og utfordringer i forskjellige stadier av sykdomsforløpet, fra diagnose til rehabilitering. 

Målgruppe
Unge voksne kreftoverlevere i alders-gruppen 18 - 35 år.

Metode
Dette er en mixed-method studie med et parallelt convergent design. Kvalitative data (dybde intervju) og kvantitative data (spørreskjema) er samlet 5 ganger over en periode på ett år. Her er målet å få forståelse og kunnskap om de psykososiale behov og utfordringer for unge voksne kreftpasienter og kreftoverlevere fra diagnose og til etter rehabilitering.

Forskningsspørsmål
Gjennom forskningsprosjektet skal vi svare på følgende forskningsspørsmål:

1. Hvordan erfarer unge det å få en kreftdiagnose?

2. Hvordan beskriver de helsevesenets psykososiale oppfølging gjennom behandlingsperioden?

3. Hvordan erfarer de helsevesenets psykososiale oppfølging etter endt kreftbehandling?

4. Har et rehabiliteringsprogram betydning for de unges mestringsmuligheter - og hvordan er mestring knyttet til deres psykososiale helse?

5. Hvordan beskriver de betydningen av ulike typer sosial støtte (eget nettverk, likemenn, helsepersonell) i rehabiliteringsprosessen?

6. Påvirker et kompleks rehabiliteringsprogram de unges fatigue, og hvordan beskriver de denne prosessen?

7. Hvilke elementer mener unge kreftoverlevende er viktige i et rehabiliteringsprogram

Datainnsamling
Datainnsamling i dette prosjektet er gjennomført og bygger på upubliserte data fra May Haukens doktorgradsprosjekt; "Kreftbehandlingen var bare halve jobben".

Resultater
Resultatene er tenkt publisert som 7 vitenskapelige artikler publisert i internasjonale tidsskrifter, i tillegg til populærvitenskapelige artikler og foredrag.

Praktiske opplysninger
Prosjektet starter 1. september i 2016 og varer i 3 år. Spørsmål kan stilles til prosjektleder May Hauken på mail: may.hauken@uib.no eller på telefon 415 49 612

 

Publikasjoner
Vitenskapelige publikasjoner

Hauken, M., Viken, L. «It made me think a little different” – a qualitative study of young adult cancer survivors experiences of using cognitive therapy in rehabilitation”. Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2015, 20(1), 27-44. Link til fulltekst.

Hauken, M.Aa, Larsen, T.M.B, Holsen, I, Fismen, E:Back on track” – A mixed-method study on complex rehabilitation of young adult cancer survivors. Journal of Mixed Methods. 2017. DOI: 10.1177/1558689817698553 https://www.researchgate.net/publication/315588878_Back_on_Track_A_Longitudinal_Mixed_Methods_Study_on_the_Rehabilitation_of_Young_Adult_Cancer_Survivors

Lie, N.K., Larsen, T.M.B., Hauken, M. Aa.: “Coping with change and uncertainty: A qualitative study of young adult cancer patients’ challenges and coping strategies during treatment.” 2017, Eur J Cancer Care, DOI: 10.1111/ecc.12743. [Epub ahead of print] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28758705

Hauken, M., Larsen, T.B. (2017): «’I got my diagnosis on a yellow post-it note’ – a qualitative study of young adult cancer survivors’ experiences of getting a cancer diagnosis. Accepted for publication in Cancer Nursing

 

Populærvitenskapelige publikasjoner

1. Hauken, M. (2016). "Kreftbehandlingen var bare halve jobben. En mixed-metode studie av rehabilitering av unge voksne kreftoverlevere". Tidsskriftet Kreftsykepleien 2; 19-25. 

Bokpublikasjoner

Hauken, M. (2017) «Rehabilitering i en helsefremmende kontekst» Bokkapittel i «Helsefremmende arbeid i sykepleie» Gammersvik, Larsen (red). Fagbokforlaget Bergen. Nyutgivelse vår 2018

Hauken, M: “Cancer rehabilitation of AYA”. Kapittel i boken. «Nursing Adolescents and Young Adults with Cancer”, Riis Olsen, P.; Smith, S (red). Springer. Publiseres våren 2018