Hjem
Senter for krisepsykologi
Studentstipendiat

Georg W. Nielsen

Foreldres opplevelse av møte med politiet etter brå, uventet barnedød

Hovedinnhold

Georg Wilhelmsen Nielsen går for tiden 3. året på profesjonsstudiet i psykologi.

Bakgrunn: Siden 2011 er politiet pålagt å etterforske alle saker der barn under 18 år dør plutselig og uventet. Har politiet satt i verk etterforsking, på grunnlag av obduksjon eller andre opplysninger, iverksettes ikke dødsstedsundersøkelse i regi av helsetjenesten. Avdekkes mistanke om straffbart forhold etter at dødsstedsundersøkelsen er påbegynt, skal undersøkelsen i regi av helsetjenesten avbrytes og videre oppfølging overlates til politiet.

I forbindelse med å ha mistet sitt barn kommer foreldre i kontakt med både politi og sykehus før de blir forespurt om å delta i en dødsstedsundersøkelse i hjemmet. Det er lite kunnskap om hvordan foreldre opplever møte med de ulike instansene kort tid etter på ha mistet sitt barn.

Denne delundersøkelsen har som målsetning å undersøke hvordan foreldre har opplevd møte med politiet.

Aktuelle problemstillinger

  • hva gjør politiet i forbindelse med sin etterforskningsplikt?
  • hva tenker foreldre om at politiet blir involvert?
  • Har det vært en økt belastning?
  • Har de følt seg mistenkeliggjort, stigmatisert, ivaretatt?
  • Hvordan kan politiet gjøre etterforskningen minst mulig belastende for foreldre?

Metode: Studien baserer seg på analyser av dybdeintervjuer av 30 foreldrepar som har deltatt i en landsomfattende studie av deres opplevelse av dødsstedsundersøkelsen i perioden 2013-2016. Alle foreldre har på en eller annen måte hatt kontakt med politiet i etterkant av dødsfallet

Resultater: Målet er å publisere en kvalitativ artikkel til tidsskriftet Nordisk Politiforskning, som er et peer-reviewed tidsskrift.