Hjem
Senter for krisepsykologi
Ph.D. utdanning

Forskerkurs ved Senter for krisepsykologi

Deltakere på forskerkurs
Foto/ill.:
Colourbox.com

Senterets PhD kurs er under etablering og kursene arrangeres i samarbeid med forskerskolen for klinisk psykologi (CDP)

The psychology of loss and trauma 1 ECTS

09. - 10. mars 2020
University of Bergen, Møllendalsbakken 9, 5th floor
Level of study: Ph.d.
A two-day seminar with Professor George A. Bonanno, Colombia University, New York

Objectives and content

After completion of the course, the candidate will

- possess knowledge of historical trends and new theoretical developments on loss and trauma

- understand basic neuroscience approaches to these areas

- know the key predictors of variations in outcome following loss and trauma


Skills

After completion of the course, the candidate will be able to

- distinguish prototypical patterns and key symptoms of loss and trauma reactions

- appreciate the  role of computational approaches in determining individual variation

 

General competence

After completion of the course, the candidate will

- master how to communicate research findings to fellow researchers within the context of a scientific conference.

- differentiate scientific from lay conceptions

- critically evaluate the scientific literature

Language of instruction: English

Registration for the course

 

Multinivå analyser av avhengige data – Linear Mixed Model i SPSS 1,5 ECTS

Høsten 2020
University of Bergen, Møllendalsbakken 9, 5. etg.
Studienivå: Ph.d.
Krav til forkunnskaper: grunnleggende kunnskap om regresjon

Mål og innhold

Emnet har som mål at studentene skal tilegne seg kunnskap om og praktisk erfaring med analyse av avhengige data med multinivå analyser (linear mixed models i SPSS). Seminaret vil gi kunnskap om forutsetninger for analyse av data ved bruk av ordinære regresjonsmodeller og at avhengige (klustrede) data vil gi feil i estimering av standard-feil og p-verdier ved bruk av ordinære regresjonsmodeller. Dette gjelder både kryss-seksjonelle og repeterte data. Multinivå analyser vil gi estimater som gir grunnlag for riktige slutninger og i tillegg gi mer detaljert informasjon om nivå og sammenheng på flere nivåer i data. Longitudinelle data vil bli fokusert spesielt.

Mål for seminaret er å gi innføring, forståelse for og praktiske ferdigheter i:

-  multinivå analyser og oppsett av funksjoner – fra ordinær til multinivå regresjon

-  mål på avhengighet i data (ICC og DE)

-  fixed og random effekter – spesifisering av kovarians struktur

-  spesifisering og testing av residual-varians

-  prediksjon og forklart varians på flere nivå

-  prediktorer: sentrering og disaggregering

-  kryssnivå-interaksjoner

-  å vurdere modell-tilpasning og forbedring av modeller

-  logistisk multinivå regresjon og andre link-funksjoner

Analyser av endring – gjennomsnittlig og individuell endring:

-  Fordelen med multinivå analyser av longitudinelle data i forhold til mer tradisjonelle analyse-metoder – problemet med «listwise deletion».

-  Gjennomsnittlig nivå og endring – varians i nivå og endring

-  Spesifisering av nivå: baseline eller andre tidspunkt?

-  Endringsform – lineær, kurv-lineær, oppstykket (piecewise) endring

-  Relasjon over tid i residual-varians

Praktisk erfaring med analyse av multinivå data:

Deltaker på seminaret vil få erfaring i analyser av avhengige kryss-seksjonelle og repeterte data med SPSS.

Et to dagers seminar med Førsteamanuensis Rolf Gjestad, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen

 

Klinikknær forskning på psykososiale aspekter ved alvorlig somatisk sykdom 1 ECTS

23. april 2020
University of Bergen, Møllendalsbakken 9, 5. etg.
Studienivå: Ph.d.

Mål og innhold

Emnet har som mål at studentene skal tilegne seg kunnskap om faglige, fagetiske og metodiske forhold ved helsefaglig forskning på pasientgrupper med alvorlig somatisk sykdom.

Emnet har som mål å:

- gi kandidaten eksempler på forskningsproblemstillinger og metodiske tilnærminger til forskning på psykososiale forhold etter alvorlig somatisk sykdom

- gi eksempel på brukerinvolvering i forskning på alvorlig somatisk sykdom

- gjøre kandidaten i stand til å drøfte aktuelle fagetiske og faglige problemstillinger knyttet til forskning på pasienter og pårørende etter alvorlig somatisk sykdom.

Et dags-seminar med Professor May Aasebø Hauken, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen

Undervisningsspråk: Norsk