Hjem
Senter for krisepsykologi
Erfaringsbasert masterprogram på deltid

Ny mastergrad i krisepsykologi

Vi er nå klar med vår nye mastergrad i krisepsykologi. Her kan du skaffe deg et solid faglig fundament for kunne å forstå og arbeide med mennesker i kriser og krevende livssituasjoner.

Samtale mellom to personer
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Studie med stor samfunnsmessig betydning
Både når det skjer store nasjonale kriser og katastrofer, og lokale enkelthendelser som ulykker, brå død eller alvorlig sykdom, kreves det innsats fra mange ulike aktører på tvers av yrkesgrupper, sektorer, profesjoner og geografi.

Vår mastergrad i krisepsykologi møter dermed et nasjonalt behov for kompetanse, ferdigheter og forskningsbasert kunnskap om krisehåndtering - et felt der Senter for krisepsykologi er det ledende fagmiljøet i Norge.

Økt kompetanse på dette feltet vil styrke både kommunale helsetilbud og spesialisthelsetjenesten, samt oppfølging og ivaretaking i bedrifter, forvaltning og lokalsamfunn.

Relevante emner og digitale samlinger
Emnene som inngår i mastergraden er en del av det kontinuerlige videreutdanningstilbudet ved Senter for krisepsykologi. Disse emnene er utarbeidet og undervises av aktive forskere med kompetansefelt og forskningsinteresser som er direkte relevant for studietilbudet som helhet. Vi holder også på å utvikle nye emner, som vil kunne inkluderes som spesialiseringsemner.

Undervisningen på de ulike emnene er stort sett basert på digitale fellessamlinger. Digital undervisning har vist seg å være fleksibelt, og gjør at studier i stor grad kan kombineres med jobb, og gjennomføres uavhengig av geografi. I tillegg til fellessamlinger legges det opp til at deltakerne både arbeider individuelt og deltar i grupper der de møtes digitalt for å arbeide med case og studieoppgaver.

Studie som passer for en rekke ulike yrkesgrupper
Mastergraden i krisepsykologi tilbyr forskningsbasert og praksisnær kompetanse i krisepsykologi. Dette er relevant for ansatte og ledere innenfor en rekke grunnleggende tjenester både i offentlig og privat sektor, som ønsker å formalisere en kompetanse basert på opparbeidet erfaring i arbeidslivet (bl.a. helse- og sosialsektoren, kriseteam, barnevern, politi, brann/redning, frivillige organisasjoner, kirker/ livssynsorganisasjoner, m.fl.).

Praksisnær undervisning som øker læring og refleksjon
Studiets mål og innhold handler om å gi et solid faglig fundament for å kunne forstå og arbeide med grupper, familier og enkeltpersoner i krise og krevende livssituasjoner, som å planlegge og organisere hjelp og oppfølging, og gi psykososial støtte. Studentene vil løse oppgaver som ligner på situasjoner de kan komme til å møte i arbeid med kriserammede, noe som øker refleksjon over problemstillinger, og kunnskaper og ferdigheter overføres til praksisfeltet.

Studiet vil kunne ha stor samfunnsmessig betydning på både kort og lang sikt ved å bidra til at man får et bedre rustet hjelpeapparat for barn, unge, voksne og lokalsamfunn. Kompetansen, kunnskapen og ferdighetene studentene tilegner seg skal være like anvendbar i små som store kommuner, samt i nasjonal og global sammenheng. 

Senter for krisepsykologi har lang erfaring med videreutdanning innen krisepsykologi
Senterets ansatte har lang erfaring fra undervisning og veiledning. Vår forskningsaktivitet er tett knyttet til krisepsykologi, og senterets ansatte koordinerer flere nasjonale forskningsprosjekt innen krisepsykologiske og praksisnære tema.

Våre kjerneområder er sorg, kriser og traumer, og psykologiske konsekvenser av alvorlig somatisk sykdom – tema som har høy relevans for mastergradsemnene, og som er nært tilknyttet arbeids, - og samfunnsliv. Funn fra forskningen brukes aktivt inn i undervisningen. En stor gruppe med gjesteforelesere, med solid erfaring fra praksisfeltet, bidrar også inn på våre kurs.

Ansatte ved Senter for krisepsykologi har gjennom mange år ytt bistand, forskning, formidling, veiledning og opplæring til arbeidslivet innen krisepsykologiske tema, som traumer, sorg, mental helse og helsefremming, blant annet opplæring av ledere og medlemmer av kommunale kriseteam. Synergien mellom praksisnære og forskningsnære tilnærminger til krisepsykologiske områder er en særlig styrke ved emnene.