Hjem
Senter for krisepsykologi
Nyhet

EU-finansiert prosjekt om integrert palliasjons- og rehabiliteringstjenester innen kreftområdet lanseres nå

INSPIRE (Integrert kortvarig palliativ rehabilitering) er et fireårig EU-finansiert forskningsprosjekt som setter søkelys på funksjonsnedsettelse, symptombyrde og omsorgsbehov for pasienter med ikke-kurerbar kreft. Inkludering av pasienter til INSPIRE er nå i gang i Norge, Danmark, England, Frankrike, Italia og Skottland.

INSPIRE
Foto/ill.:
INSPIRE

Hovedinnhold

INSPIRE (Integrert kortvarig palliativ rehabilitering) er et fireårig EU-finansiert forskningsprosjekt som setter søkelys på funksjonsnedsettelse, symptombyrde og omsorgsbehov for pasienter med ikke-kurerbar kreft. Inkludering av pasienter til INSPIRE er nå i gang i Norge, Danmark, England, Frankrike, Italia og Skottland.

En ny modell for palliativ rehabilitering vil bli testet ut i en randomisert kontrollert studie.  En rehabiliteringsplan blir skreddersydd til den enkelte pasient for å fremme det som den enkelte selv synes er viktig i den situasjonen han/hun er i.

Forskere fra Universitetet i Edinburgh, Professor Barry Laird og stipendiat Amy McLuskie og Dr. Jo Bayly fra King’s College London, har hatt ansvar for å utarbeide studiehåndboken og opplæring av helsepersonell som skal være ansvarlige for rehabiliteringsoppfølgingen av pasientene. Helsepersonell vil samarbeide med pasientene om kunnskapsbaserte rehabiliteringsstrategier og jobbe mot mål som er av betydning for pasientene i hverdagen. INSPIRE omfatter tiltak for å optimalisere egenmestring av symptomer, fysisk form og deltakelse i daglige aktiviteter. Tiltakene støtter pasientene til å delta i sine familie- og sosiale nettverk til tross for de begrensningene de opplever å ha på grunn av sykdommen. Alle forberedelser til INSPIRE-studien er nå fullført, og rekruttering til studien har nettopp startet i de seks europeiske landene.

Vitenskapelig prosjektleder Dr. Joanne Bayly fra King's College London sier følgende om nytenkningen rundt INSPIRE:

"Dette er den første multinasjonale randomiserte kontrollerte studien som tester en skreddersydd og individualisert multimodal palliativ rehabiliteringsintervensjon. Hvis den viser seg å være effektiv, er INSPIRE-intervensjonen utviklet for å kunne skaleres, slik at den kan innlemmes i palliative omsorgstjenester på tvers av en rekke kliniske nivåer og helsetjenester"

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) lever personer nå lenger med kreftsykdom og mange opplever nedsatt funksjon som øker behovet for integrerte palliative omsorgs- og rehabiliteringstjenester. Nylig oppfordret WHO til økt bruk av palliative omsorgs- og rehabiliteringstjenester for å imøtekomme behovene til personer som lever med ikke-kurerbar kreft.

Mai 2024 markerte starten på rekruttering til studien. Dette blir en spennende fase for alle fagfolk som er involvert. INSPIRE er utviklet med og for pasienter med ikke-kurerbar kreftsykdom. I tillegg er det gitt innspill fra de pårørende. Rehabiliteringsmodellen retter seg mot hver enkelt pasients behov, prioriteringer og mål, og kan gis av ulike typer helsepersonell. Det at hver enkelt pasient setter sine egne mål for rehabiliteringen er en av flere teknikker for atferdsendring som ligger til grunn for intervensjonen. Dette vil gjøre det mulig for pasienter og fagpersoner i INSPIRE å utvikle en rehabiliteringsplan som fungerer for den enkelte pasient. Planlegging av rehabilitering utfra målsetting sammenfaller med retningslinjer fra WHO, som anslår at effekten av intervensjonen kan styrkes ved å sette søkelys på det som betyr noe for pasienten, deres ønsker og behov.

Stipendiat ved Universitetet i Edinburgh, Amy McLuskie sier dette om sitt arbeid med arbeidspakken for INSPIRE intervensjonsklargjøring:

"Målene for hverdagslivet bør være persontilpasset. Jeg tror at alt helsepersonell til en viss grad definerer mål, men vi konkretiserer dem ikke nødvendigvis på denne måten. Vi ønsker at det skal være sentralt i INSPIRE at det er pasientens egne mål som skal styre rehabiliteringsplanen."

INSPIRE vil skape viktige læringspunkter rundt det å utvikle og innlemme en integrert tjeneste basert på anbefalinger fra WHO. I tillegg til evaluering av hvordan intervensjonen ble levert, vil resultater fra studien også undersøke den kliniske effekten, samt kost-nytte effekten av rehabiliteringsmodellen. Modellen kan bli en del av en fremtidig strategi for integrering av helsetjenester som kan møte det økende behovet for palliativ rehabilitering.

Resultatene fra INSPIRE vil være betydningsfulle for helsetjenester over hele Europa som arbeider for bedre integrasjon mellom enheter som gir palliativ og onkologisk behandling.

Hold deg informert og følg med på INSPIRE-oppdateringer på prosjektets nettside https://palliativeprojects.eu/inspire/

Er du interessert i å vite mer om INSPIRE? Ta gjerne kontakt med ansvarlige for INSPIRE-studien i Norge:

Professor Line Oldervoll, e-mail: line.oldervoll@uib.no

Overlege/PhD Morten Thronæs, e-mail: morten.thrones@stolav.no

Overlege/PhD Erik Løhre, e-mail: Erik.t.lohre@uib.no

Fysioterapeut/førsteamanuensis Guro B Stene, e-mail: guro.b.stene@ntnu.no