Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

SKOK lyser ut skrivestipend

SKOK lyser ut skrivestipend pålydende kr 50 000 til kvinner i faste faglige stillinger ved UiB med søknadsfrist 15. mars.

Hovedinnhold

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB fikk tildelt kr 200 000 av midlene UiB fikk i forbindelse med Likestillingsprisen fra Kunnskapsdepartementet for å lyse ut fire skrivestipend á kr 50 000. De to første blir utlyst for høsten 2010 med søknadsfrist 15. mars 2010. De to siste blir utlyst for våren 2011 med søknadsfrist 15. september 2010.

Midlene vil bli tildelt faglig, fast ansatte kvinner ved UiB som søker om å få frikjøp fra undervisning og andre plikter for å kunne konsentrere seg om å produsere en forskningsartikkel. Søkerne kan komme fra alle fagdisipliner, så lenge prosjektet har en uttalt kjønnsproblematikk.

SKOK er et tverrfakultært forskningssenter, som organisatorisk er lagt til Det historisk-filosofiske fakultetet. SKOK består for tiden av én professor i full stilling (faglig leder), en halv stilling som førsteamanuensis, fire postdoktorstillinger og fem stipendiatstillinger, én professor II, samt tre halve administrative stillinger.

SKOKs virksomhet er primært rettet mot de etablerte forskningsmiljøene og doktorgradsutdanningene, men tilbyr i tillegg ett undervisningsemne på lavere grad (KVIK101).

SKOK ser det som sin oppgave å arbeide på tvers av fagfeltene. Et overordnet mål for senteret er å etablere en faglig dialog mellom disiplinene, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Senterets ansatte arbeider primært innenfor fagområder som plasserer seg i brytningsfeltet mellom humaniora og samfunnsvitenskap, men senteret har som målsetting å utvide den faglige kompetansen til også å inkludere andre fagområder.

Ved SKOK blir det forsket på et bredt spekter av kjønnsrelaterte emner, med særlig vekt på utvikling av teorier og metoder for forskning innen fagfeltet kvinne- og kjønnsforskning.

Søkerne vil bli vurdert av en faglig komité som oppnevnes av styret i SKOK i samråd med faglig leder. De som tildeles stipendiene vil bli forventet å ha arbeidsplass på SKOK under skriveperioden, som er satt til ett semester, høsten 2010 (våren 2011).

Søkerne bes lage en prosjektskisse på maks. tre sider, samt CV. Det bør videre angis i hvilket faglig tidsskrift artikkelen vil bli søkt antatt. Søknaden sendes elektronisk til skok@hffa.uib.no

Søknadsfrist: 15. mars 2010

For mer informasjon, kontakt Tone Lund-Olsen, tlf. 55 58 33 12, e-post: tone.lund-olsen@skok.uib.no