Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Gressgård i ny, internasjonal publikasjon

Randi Gressgård, forsker ved SKOK, er igjen aktuell på den internasjonale forskningsarenaen som bidragsyter i boka "Hegemony and Heteronormativity. Revisiting 'The Political' in Queer Politics".

Hovedinnhold

I boka reflekterer bidragsyterne over 'det politiske' i skeiv teori og politikk gjennom å hente fram to av teoriens hovedkategorier: hegemoni og heteronormativitet. Boka utforsker de spesifikke innsiktene disse katergoriene gir og måten de utfyller analysene av makt og dominans i et skeivt perspektiv, samtidig som boka også undersøker mulighetene teorier omkring begrepene hegemoni og heteronormativitet gir i forhold til politisk analyse og strategibygging. 

Utgangspunktet for Gressgårds kapittel, ‘Revisiting Contingency, Hegemony and Universality’, er dialogen mellom Judith Butler, Ernesto Laclau og Slavoj Žižek i boken Contingency, Hegemony, Universality (2000), som nå er kommet i nytt opplag. Bidraget går i korthet ut på å vise hvordan nyere teorier om hegemoni og feministisk/queer kritikk av heteronormativitet kan gjensidig berike så vel som utfordre hverandre. Søkelyset rettes mot hvordan de tre sentrale begrepene, kontingens, hegemoni og universalitet, knytter an til forholdet mellom ‘det politiske’ og politikk i kontinental filosofi, som henholdsvis ontisk/sosial og ontologisk kategori. Argumentet er at ‘det politiske’ som ontologisk kategori, betinges av konkrete politiske strider, selv om ‘det politiske’ logisk går forut for slike strider. Dette gjensidig konstituerende forholdet åpner for en politisering av begrepet om ‘kjønnsforskjell’ (sexual difference) ikke bare som sosial kategori på et ontisk nivå, men fremfor alt som ontologisk kategori. Ved å hevde at ‘det politiske’ ikke bare er konstituerende for politikk, men at ‘det politiske’ også betinges av politikk, kan nemlig ‘kjønnsforskjell’ gis en politisk-ontologisk status, som i kapitlet betegnes som para-politisk (ikke løsrevet fra hegemoniske strider), i stedet for å være ekstra-politisk (løsrevet fra konkret politikk). Denne forståelsen av ‘kjønnsforskjell’ får i sin tur konsekvenser for tilnærmingen til heteronormativitet, som belyses gjennom en nylesning av dialogen mellom Butler, Laclau og Žižek.

Boka er redigert av María do Mar Castro Varela, Alice Salomon University Berlin, Germany, Nikita Dhawan, Goethe-University Frankfurt, Germany and Antke Engel, Institute for Queer Theory, Berlin Germany.

Les mer