Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

HMS og beredskap ved SKOK og SVT

Her finner du en oversikt over HMS-arbeidet ved SKOK og SVT, samt relevante lenker til HMS og beredskap ved UiB.

Symboler til nødnummer
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Av lover/regelverk vi har å forholde oss til kan nevnes Arbeidsmiljøloven.

Retningslinjer for systematisk HMS-arbeid er nedfelt i HMS-håndboken. HMS-avdelingen har ansvar for å påse at de ulike instituttene og avdelingene ved UiB følger opp og forholder seg til de regler og retningslinjer som gjelder innen området, og avdelingen er til hjelp og støtte for instituttene i arbeidet med å følge opp ansvaret vi er pålagt.

Det er daglige ledere som har hovedansvaret for HMS-arbeidet ved sentrene. Daglige ledere har imidlertid anledning til, og er anbefalt, å delegere deler av ansvaret til andre.

Alle spørsmål vedrørende helse og arbeidsmiljø i det daglige, kan rettes til Judith Ann Larsen eller Hanne Marie Johansen. Slike henvendelser kan også rettes til daglige ledere: Rasmus Slaattelid (SVT) eller Christine M. Jacobsen (SKOK).

Dersom du heller ønsker å snakke med noen utenfor senteret kan du ta kontakt med HMS-avdelingen(HMS). Telefon: 55 58 20 54; Faks: 55 58 96 47; E-post: post@hms.uib.no, bente.hordvik@adm.uib.no

Verneombudet

Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøsaker og vil være samarbeidspartner for instituttstyrer/kontorsjef/daglig leder. Verneombudet skal delta i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS-arbeidet ved senteret. Verneombudet skal ikke tildeles ansvar for omfattende og sentrale HMS-oppgaver da dette kan komme i konflikt med tilsynsfunksjonen for verneombudet.

Sentrene har for 2019-2020 følgende valgte verneombud:

Verneombud er Judith Ann Larsen

(SVT): 55 58 27 05

Varaverneombud er Hanne Marie Johansen

(SKOK): 55 58 88 19

Miljøfyrtårn kontakt for Parkveien 9 (2016-2018)(2019-2021)

Judith Ann Larsen

Brannvernansvarlige (plassansvarlige):

Underetasjen: Kamilla Stølen

1 etg.: Tone Lund-Olsen, Vara. Randi Gressgård

2 etg.: Torjus Midtgarden, Vara. Rasmus Slaattelid

3 etg.: Anders Rubing, Vara. Dinara Podgornova

Brannvernansvarlig (plassansvarlig) har ansvar for å påse at alle ansatte ved senteret er orientert om rømningsveier og brannslukningsutstyr. De er videre ansvarlige for at det avholdes en årlig brannøvelse. Se UiBs HMS handbok Kapittel 5.4 for mer informasjon om Brannvern. Alle brannslokningsapparatene bli kontrollert hvert år av brannteknisk firma under kontrakt v/UiB.

Byggeansvarlig

Byggansvarlig: Tone Lund-Olsen 55583312; Mobil: 41649259

Byggeansvarlig har ansvar for hele bygge. Man er ansvarshavende for sitt eget rom/kontor. Det betyr at man er ansvarlige for oppfølging av HMS-arbeid og rutiner knyttet til rommet.

HMS-runden

I forbindelse med årlig rapportering for all virksomhet, rapporterer hver enkelt for fysiske forhold vedrørende sin egen kontorarbeidsplass.

Retningslinjer for bruk av sentrenes dataanlegg

Universitetets dataanlegg skal ikke benyttes til pornografisk materiale. Alle som får tilgang til UiB sitt anlegg forplikter seg til å bruke anlegget i tråd med Retningslinjene for bruk av Universitetets EDB-anlegg. Pornografisk materiale belaster nettverket, kan medføre spredning av virus, medfører ekstraarbeid for IT-ansvarlig, og sist men ikke minst kan slik bruk oppfattes som meget ubehagelig for kollegaer.

Represalier medfører tap av konto. Videre konsekvenser vil avhenge av omstendighetene og overlates til daglig lederen å vurdere.

De som har utenlandske gjestestudenter eller gjesteforskere på besøk som benytter felles PC-anlegg, plikter å informere gjestene om retningslinjene.

Hver og en må ha et bevist forhold til egen arbeidsplass.

Dette gjelder arbeidsstilling, lys, dataarbeidsplass, støy, forurensning osv. Er det noe ved arbeidsplassen som oppfattes som plagsomt/sjenerende, ta for all del kontakt med verneombud, daglig lederen eller andre.

Bente Nilsen Hordvik er UiBs Bedriftsfysioterapeut. Hun kan nåes på: 55 58 87 34.

Sosialt arbeidsmiljø, trivsel og eventuelt uønsket adferd:

Det sosiale arbeidsmiljøet er også av meget stor betydning for vårt velvære, og kan gjerne være et større problem for mange arbeidstagere og studenter enn det fysiske arbeidsmiljøet. Problemer vedrørende menneskelig samspill er vanskeligere å sette fingeren på, og vanskeligere å ta opp, enn fysiske forhold. Det er imidlertid ingen ting som er verre for trivselen og kreativiteten på en arbeidsplass at konflikter får bygge seg opp over tid, eller at en uheldig samværsform får utvikle seg. Nøl ikke med å ta opp slike problemer med ledelsen, verneombud, eller andre ansatte eller studenter du har tillit til, så kan vi sammen vurdere om tiltak bør settes i verk. Uønsket adferd kan for eksempel være mobbing/trakassering, usynliggjøring eller gjentatt uønsket seksuell oppmerksomhet.

Medarbeidersamtaler

Det skal holdes årlige medarbeidersamtaler mellom den enkelte ansatte og deres overordnede. For teknisk/administrativt personale er vi pålagt dette av Det akademiske kollegium. Når det gjelder de vitenskapelige, er medarbeidersamtaler sterkt anbefalt, men ikke pålagt.

For teknisk- og administrativt tilsatte:

Med Daglig leder og Adm. sjef

For vitenskapelig tilsatte:

Med Daglig leder

Helse og sikkerhet

Inneklima

Kontaktperson ved HMS-avdelingen kan nåes: 55 58 87 37. Du får informasjon om inneklima og gir hjelp ved kartlegging og vurdering av inneklima. Inneklima er definert til å omfatte termisk (varme, kulde, trekk, luftfuktighet), atmosfærisk (luftkvalitet, forurensning, friskluftmenge), akustisk (støy, oppfattelse av tale og lyd), aktinisk (belysning, stråling, elektriske- og magnetiske felt) og mekanisk miljø (ergonomi, sklisikring, vibrasjoner med mer).

Helsekontroll, konsultasjoner, synsundersøkelser, databriller

Helsekontroller som ikke er spesielt begrunnet ut fra arbeidsmiljøforhold tilbys ikke ved UiB. HMS-avdelingen har et begrenset konsultasjonstilbod for ansatte med helseproblem som er forårsaket av arbeidsmiljøforhold. Helseplager av langvarig karakter der det spesielt er viktig å få vurdert eventuell sammenheng med påvirkninger fra arbeidsmiljø eller der det er behov for tiltak rettet mot arbeidsmiljø blir prioritert.

Bente Nilsen Horvik er UiBs Bedriftsfysioterapeut: 55 58 87 34.

Ansatte som arbeider med dataskjerm mer enn tre timer pr. dag har rett til å få dekket utgifter til synsundersøkelse hos optiker hvert tredje år, ved synsproblemer som de mener har sammenheng med arbeid ved dataskjerm eller når de begynner i slikt arbeid. UiB har avtale med godkjente optikere som ansatte kan bruke når de har slikt behov.

Brilleland har rammeavtale med UiB.

Problem i forhold til rusmidler

HMS-avdelingen har tilbud om oppfølging/konsultasjoner for ansatte med problem i forhold til bruk av alkohol og andre rusmidler.

Langvarig sykefravær

HMS-avdelingen har tilbud om oppfølging av ansatte med langvarig sykefravær. Deres rolle i denne sammenheng er blant annet å bistå med å vurdere muligheter for tilrettelegging av arbeidsplassen, endring av arbeidsoppgaver osv. for at den sykemeldte raskere skal kunne gjennoppta sitt arbeid ved UiB.

Ulykker og nestenulykker

Ulykker og skader hender ikke tilfeldig, de forårsakes. I 80 – 90 % av ulykkene er de farlige handlinger som er årsaken. Alle ulykker og nestenulykker skal meldes. Meldingen gjøres ved at en fyller ut skjemaet Intern skademelding av ulykker og nestenulykker. Prosedyre for melding av ulykker og nestenulykker finner du i HMS-håndboken kap. 5.1. Ved personskade som har medført medisinsk behandling skal en i tillegg fylle ut RTV-blankett til Rikstrygdeverket. Intern skademelding skjema og RTV-blankett finner du i HMS-håndboken kap. 5.1, for bestilling kontakt HMS-avdelingen. Er du i tvil om hva eller hvordan du skal melde, kontakt HMS-avdelingen.

Relevante websider

Arbeidstilsynet: www.arbeidstilsynet.no

HMS-håndboken: www.uib.no/hms/handbok/

HMS-avdelingen: www.uib.no/hms/