Hjem
Kjønnsperspektiv

Horisont 2020

Den Europeiske Kommisjonen sin policy for kjønnsperspektiver i EU-finansiert forskning og deres forslag til hvordan kjønnsperspektiver kan inkluderes innen ulike områder.

EU sin «gender mainstreaming»-strategi

Siden 2003 har den Europeiske Kommisjonen understreket behovet for systematisk refleksjon rundt betydningen av kjønn for målene og metodene til forskningsprosjekter. I Horisont 2020, som utgjør rammene for kommisjonen sitt nåværende program for forskningsfinansiering, har fokuset på kjønn blitt bekreftet og styrket. Formålet med strategien for gender mainstreaming er å fjerne barrierer som hindrer kvinnelig deltaking i vitenskapelige stillinger og beslutningstaking, og å integrerere kjønnsdimensjoner i forskningen. Arbeidet med likestilling i Horizon 2020 har som overordnet mål å:

1. Fremme kjønnsbalanse i forskningsgrupper, for å øke kvinners deltakelse og lukke kjønnsgapet.

2. Sikre kjønnsbalanse i beslutningstaking, for å nå målet om minimum 40% deltakelse av hvert kjønn i paneler og grupper, og 50% i rådgivende grupper.

3. Integrere kjønnsdimensjonen i forskning og innovasjon, ettersom dette bidrar til å bedre den vitenskapelige kvaliteten og sosiale relevansen av den produserte kunnskapen, teknologien og/eller innovasjonen.

Mens arbeidsprogrammet til SWAFS finansierer konkrete prosjekter og tiltak som fremmer strategien for likestillingsintegrering i akademia, betyr målet om å integrere kjønnsdimensjonen i forskning og innovasjon at prosjekter innen de aller fleste felt skal være kjønnssensitive i sin utforming. Flere av utlysningene i Horisont 2020 ber eksplisitt om å reflektere omkring hvordan kjønnsforskjeller kommer til utrykk i form av ulik atferd og ulike behov hos ulike grupper.

Kjønnsdimensjonen er eksplisitt integrert i flere emner på tvers av alle delene av arbeidsprogrammet til Horisont 2020. I disse tilfellene vil søkere beskrive hvordan kjønnsanalyse blir behandlet i prosjektets innhold (den Europeiske Kommisjonen).

I tillegg må de som blir tildelt midler forplikte seg til å fremme kjønnsbalanse - like muligheter og lik deltaking for kvinner og menn på alle nivåer i forsknings- og innovasjonsgrupper, og i administrative og organisatoriske strukturer.

Hvorfor integrere kjønnsperspektiv?

Kjønnssensitiv forskning er viktig for å sikre at kunnskapsproduksjon og teknologiutvikling ikke er med på å reprodusere eller forsterke eksisterende kjønnshierarkier. I følge EU er integreringen av kjønnsanalaytiske tilnærminger i forskning og innovasjon også med på å bedre den vitenskapelige kvaliteten og samfunnsrelevansen til kunnskapsproduksjonen, teknologi og innovasjon. Den Europeiske Kommisjonen skriver:

Identifisering av kjønnsforskjeller har viktige implikasjoner for vitenskapelig kunnskapsproduksjon og bidrar aktivt til produksjonen av varer og tjenester som er bedre tilpasset til potensielle markeder.

Det finnes med andre ord ulike grunner til å integrere kjønnsperspektiver i forskningsprosjekter: det fremmer sentrale demokratiske verdier som likhet og rettferdighet, det kan bidra til økt vitenskapelig kvalitet, og det kan også øke samfunnsrelevansen av forskningen som blir gjennomført.  

Kjønnsperspektiver i arbeidsprogrammene i H2020

EU understreker relevansen for kjønnsperspektiver i forskning innenfor arbeidsprogrammet for Societal Challenges (samfunnsutfordringer). I programmet identifiseres følgende satsingsområder hvor kjønnsperspektiver er relevante. Ved å følge lenkene kan du få en oversikt over hvordan EU tenker at kjønnsperspektiver kan integreres innenfor de ulike områdene:

I tillegg ønskes det fokus på integreringen av kjønnsperspektiv i H2020 sitt arbeidsprogram for Industrial Leadership innen følgende områder:

EU har også en egen kjønnspolicy for prosjektsøknader innen Excellent Science i følgende område:

Satsingsområder i Horizon 2020