Hjem
Kjønnsperspektiv
Kjønnsperspektiv

Kjønnsperspektiv ved Universitetet i Bergen

Hvordan kan kjønnsperspektiver integreres i forskning innenfor UiB sine tre satsingsområder?

Hovedinnhold

UiB har lenge jobbet for å fremme likestilling og bekjempe diskriminering blant ansatte og studenter uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og alder. Det er fellestrekk mellom ulike former for diskriminering, men det er likevel mange forhold som gjør det hensiktsmessig å skille ut likestilling mellom kjønnene som eget innsatsområde. Derfor har universitetet utarbeidet en egen handlingsplan for likestilling mellom kjønnene for perioden 2017 til 2022. I denne planen vil du finne en oversikt over delmålene, hovedaktivitetene, og ansvarsfordelingen i arbeidet for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i forskningen ved UiB.

Selv om det er en lang tradisjon for likestillingsarbeid ved UiB, har universitetet ikke utviklet en egen strategi for integreringen av kjønnsperspektiv i forskningen ved institusjonen. Dette er et område hvor det vil være stort behov for å finne gode løsninger i fellesskap i tiden som kommer, etter hvert som kjønnsintegrering blir en viktigere prioritering hos eksterne finansiører. Her har UiB mulighet til å markere seg tidlig som en institusjon som tar kjønnsintegrering på alvor. Særlig er det aktuelt å reflektere omkring hvordan kjønnsperspektiver kan integreres innen universitetets tre store satsingsområder: globale samfunnsutfordringer, marin forskning og klima- og energiomstilling.