Hjem
Kjønnsperspektiv
Policy for kjønnsperspektiv

Forskningsrådet

Oversikt over Forskningsrådet sin policy for mainstreaming av kjønnsforskning i nye og fremtidige forskningsprosjekter.

Som del av den norske strategien for likestillingsintegrering, har Forskningsrådet (NFR) utviklet en egen policy for likestilling og kjønnsperspektiver. Sammen med deres policy for åpen tilgang er dette de to eneste prioriterte policy-områdene til NFR utenom hovedstrategien, og reflekterer dermed den sentrale plassen likestillingsarbeidet vil ha i NFR sitt arbeid fremover. Videre har NFR som uttalt mål å integrere kjønnsperspektiver i all forskning som de finansierer, hvor slike perspektiver er relevante. I policy-briefen "Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon" skriver de følgende:

Vår ambisjon er at kjønn skal integreres som et perspektiv i all forskning som Forskningsrådet finansierer der det er relevant. Det innebærer at alle programmer og satsinger må foreta en konkret vurdering av hvordan kjønnsdimensjonen har betydning for deres kunnskapsområde.

Det understrekes videre at kjønnsperspektiver kan integreres i forskningen på flere ulike måter, og flere ulike nivå:

Kjønn som perspektiv kan komme til uttrykk gjennom hvilke problemstillinger som blir reist, hvilke teoretiske tilnærminger og metoder som benyttes. Det betyr at begge kjønn må være representert i de grupper som studeres og i vurderinger av om forskningsresultatene kan ha ulik betydning for kvinner og menn. Kjønn som perspektiv strekker seg fra kjønn som variabel i forskningen, via kjønn som ett av flere sentrale perspektiver til kjønn som teoretisk eller empirisk hovedfokus.

NFR har i løpet av de siste årene innført kjønnsperspektiv i forskningen som et obligatorisk kriterium i søknadsvurderingen. Men hva betyr det egentlig å ha et kjønnsperspektiv i forskningen? NFR hinter til en mulig tilnærming til dette spørsmålet:

Kjønnsperspektiv i forskningen tar sikte på å forstå sammenhenger mellom kjønn og andre forhold; samfunnsmessige, biologiske, teknologiske osv. Forskning med et kjønnsperspektiv omfatter alt fra forskning der kjønn er en hovedproblemstilling (kjønnsforskning), til forskning der kjønn inngår som én av flere variabler. Et kjønnsperspektiv kan være aktuelt innenfor alle tematiske områder og fagdisipliner.

I følge forskningsrådets representanter er det særlig fag der en ikke har kommet så langt med kjønnsperspektivene, eller hvor kjønnsperspektivenes relevans ikke er åpenbar, som skal prioriteres. Dette dreier seg om innovasjon, teknologifag, næringsrettede fag og naturvitenskapene. Det er med andre ord aktuelt for de fleste fagområder å reflektere over hvordan kjønn kan inkluderes i forskningen, men særlig for de områdene der kjønnsperspektiver tradisjonelt ikke har spilt en stor rolle. Søknader innenfor slike områder kan gjennom integreringen av kjønnsperspektiv både bidra til innovasjon og nyskapende forskning, men også styrke sine muligheter for å bli finansiert av forskningsrådet. Her ligger det et stort potensial for forskere for å øke muligheten for finansiering gjennom relativt enkle grep.

Kilder:
Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon, Forskningsrådets policy 2013-2017.
‒ Forskningsrådet mangler kompetanse på kjønn (Kilden.no).