Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Videreutdanning for naturfaglærere

Naturfag 1 2019-2020

Naturfag 1 er et kompetansegivende videreutdanningskurs for naturfaglærere på trinn 8-11. Kurset er omfattet av den statlige ordningen ‘Kompetanse for kvalitet’. Kurset gir 30 studiepoeng.

Naturfag119_20

Informasjonsvidseo om Naturfag 1 videreutdanning Universitetet i Bergen
Produsent:
Skolelaboratoriet

Om kurset

Vi arbeider praksisnært, med metode og didaktikk for klasserommet. Kurset er bygget opp med seks samlinger. Tema er hentet fra kjerneelementene og læreplanen. Fagstoff som blir brakt inn blir kombinert med metodeutvikling, og didaktisk refleksjon. Vi ønsker at elevene skal oppleve engasjerende og aktiv undervisning, som gir forståelse og kompetanse for livet. Et eksempel: Vi arbeider med karbonets kjemi, og går videre til karbonkretsløpene. Elevene kan gå fra kjemiøvinger, til modeller og tekstforståelse til diskusjoner og egen skriving. På kursdagene gjennomgår vi slike metoder, før vi går videre til klimaspørsmålene, der karbonkretsløpene er sentrale. Nå blir det viktig å kunne lese og tolke grafer og naturvitenskaplig tekst, orientere seg i forskningsfronten og argumentere på faglig grunnlag. Vi drøfter praktiske og effektive måter å få til engasjement og forståelse i klasserommet, som profesjonelle kollegaer. Etter kursdagene arbeider du i liten gruppe. Dere utvikler god undervisning om temaet, som dere prøver i en eller flere elevgrupper. 

Hvert semester er det tre slike oppgaver. Vi avslutter med en muntlig eksamen, der gruppen legger frem sin praksis og sine didaktiske refleksjoner. 

Fagstoff blir gjennomgått av eksperter fra instituttene på UiB. Skolelaboratoriet står for metodeutvikling og didaktikk, sammen med deltakerne. 

Videreutdanning i naturfag ved UiB er primært innrettet på lærere som underviser på trinn 8.-11, men er åpen for alle som underviser i skolen. 

Naturfag 1 går parallelt med Naturfag 2. De to kursene utfyller hverandre, og du kan ta dem i den rekkefølgen du ønsker.

Organisering 

Det er tre to dagers kurssamlinger hvert semester. Ytre ramme for samlingene er fra tirsdag klokken 9 til onsdag klokken 16. 

Tema og detaljer for hver samling finner du i tabellene under.

Blogginnlegg fra hver samling på tidligere kurs finner du her. 

Mellom samlingene er det lagt opp til utviklingsarbeid i arbeidsgrupper. Du er sammen med kollegaer om å lage, prøve ut og reflektere over god naturfagundervisning. Sammen skriver dere en artikkel, som blir publisert for de andre på kurset, og gjerne brukt på skolen din. Det er tre slike oppgaver hvert semester. 

Foran de fleste samlingene tilbyr vi et faglig forkurs. Dette går ettermiddagen før samlingen. Her får du repetert fagstoff som er nyttig å ha med seg på kursdagene. 

Gruppen tar eksamen sammen, basert på oppgavene. Det blir gitt individuell karakter, med bestått/ikke bestått. Det er eksamen høst og vår, med 15 studiepoeng hver gang. Et skoleår gir altså 30 studiepoeng, som tilsvarer et halvt årsverk.

Kurset bruker det digitale læringsverktøyet mittuib.no. Her leverer dere oppgaver, og deltar i diskusjoner om undervisning, læringsteori og erfaringer. 

Pensum

Obligatorisk og anbefalt litteratur er i hovedsak didaktisk, men også fagbøker for lærere er med på listen. Vi venter at du tar litteraturen i bruk etter hvert, slik at utvikling av undervisningen blir en god syntese av erfaring, faglige og metodiske innspill på kurssamlingene, læringsteori fra pensum og diskusjon med andre lærere i gruppen. 

Gruppens egne oppgaver, og foredrag fra samlingene, blir også pensum. 

Oversikt over pensum finner du her, og i lenken nederst på siden

Oppgaver og arbeidskrav

Utviklingsarbeid i grupper er et hovedelement i kurset. Gruppene skriver tre fagdidaktiske oppgaver hvert semester. Arbeidet skal være knyttet til egen praksis. Teksten gruppen leverer skal være nyttig for deltakerne på kurset, og for skolene som er representert. I løpet av året skal arbeidet ha elementer av metodeutvikling, evaluering, tilpasset opplæring og profesjonfaglig digital kompetanse. De samme emnene blir tatt opp på kurssamlingene. Artiklene blir delt på vårt nettsted skolelab.no, til deling og bruk for alle deltakere. 

En artikkel hvert semester blir fagfellevurdert. Vi gjør det slik at hver gruppe leser og kommenterer artikkelen til en annen gruppe, etter gitte kriterier.

UiB benytte læringsplattformen mittuib.no. Her starter vi diskusjoner og gir korte naturfaglige utfordringer. Noen svarer du på individuelt, andre er det naturlig å diskutere i gruppen. 

Eksamen

Eksamen er muntlig. Du tar eksamen sammen med gruppen din, i form av en felles samtale over en klokketime. Karakteren er individuell, med karakterskalaen bestått/ikke bestått. 

Samtalen bygger på eget arbeid i semesteret, pensum, aktiviteter og foredrag fra samlingene. Det er ventet at du kan knytte sammen disse elementene i en diskusjon om naturfagdidaktikk. Det er en forutsetning for eksamen at de tre oppgavene er godkjent, og at du har deltatt på samlingene og i nettdiskusjonene. 

Organisering

Dato, tid og tema er fastsatt for hele studieåret, sjå oversynet under. Dette er gjort for å lett planarbeidet for deg og skolen din. Tema er gitt både faglig og didaktisk, for å markere at kurset har målsettinger på begge felt. Innenfor det didaktiske vil vi på hver samling lansere metoder til bruk i egen praksis. 

Haustsemesteret

Datoar kan bi endra, men kursdagane vil alltid vere onsdag og torsdag

DatoFagleg tema Didaktisk fokus

26. 27. og 28.

august

livet på jorda - biologisk mangfold.

Art og artsutrydding. 

Utforskende feltarbeid, ekskursjon. 

Uteskole. Miljølære, artsapp.

23. og 24.

september

Teknologi. Bærekraftig utvikling.

Koding. 

Faget i bruk, relevans i utdanninga.

Læring gjennom praksis.

Samarbeidslæring.  

4. og 5.

november

Materie og stoff. Stoffa sine

eigneskapar. 

Erfaringsbasert læring. 

Læring gjennom observasjon, egen forklaring og utprøving.

 Eleven sin dokumentasjon (film, bilde, publisering, drøfting)

Vårsemesteret

13. og 14.

januar

Jorda og livet på jorda.

Arv, art og evolusjon.

Astrofysikk

Elevaktivitet i teoritunge tema.

Metoder for skriving, muntlig aktivitet, visualisering.

Modeller i undervisningen.

24. 25. og 26.

februar

Livsmestring. Psykisk helse.

Livsstil og frisk tilværelse.

Sykdom og helsevern.

Lærerne og skolens tverrfaglige arbeid. Dybdelæring.

Nærhet og relevans uten å være privat og nærgående

27. og 28.

april

Vitenskapelig praksis og tenkemåter.

energi, newtonmekanikk. Elektrisitet.

Læring gjennom å utvikle egne ideer, forklaringer og forståelse.

Dialoglæring, lærerens rolle og verktøy.