Hjem

Skolelaboratoriet i realfag

Videreutdanning for naturfaglærere

Naturfag 2 2019-2020

Naturfag 2 er et kompetansegivende videreutdanningskurs for naturfaglærere på trinn 8-11.

nat2

Samlingene på Naturfag 2 veksler mellom feltarbeid, forelesninger, praktisk arbeid og utvikling av undervisning
Produsent:
Skolelaboratoriet

Om kurset

Egen praksis, didaktisk teori og fagkunnskap skal virke sammen for å utvikle morgendagens naturfagundervisning. Vi tar utgangspunkt i kjerneelementene i naturfaget, fagfornyelsen og didaktisk forskning. Førstelinjekompetanse fra instituttene på Universitetet i Bergen underviser i fagdisiplinene. 

Du er med på 3 samlinger på UiB hvert semester. Mellom samlingene arbeider du i en gruppe, med å utvikle undervisning knyttet til egen praksis. Gruppen leverer tre artikler hvert semester. Eksamen er muntlig, sammen med gruppen. På nettplattformen vår får du delta i diskusjoner, svare på utfordringer og følge undervisning knyttet til samlingene. 

Om samlingene 

Hver samling går over to dager.  Temaet er hentet fra naturfagets kjerneelementer. Det tar opp faglige, didaktiske og metodiske emner. På kursdagene prøver vi ut og drøfter metoder for klasserommet, basert på fagforedrag og en didaktisk overbygning. Pensum, nettdiskusjoner og forundervisning støtter opp om temaene, for å gjøre overføringen til praktisk skoleundervisningen meningsfull og sømløs. 

Til de fleste samlingene arrangerer vi et forkurs ettermiddagen før. Her tar vi opp faglige emner som er kjekke å ha med seg på kursdagene. Forkurs er ikke obligatorisk. 

Datoer og tema for hver samling finner du nederst på siden. Datoene kan bli endret, men ukedagene vil alltid være onsdag og torsdag.

Blogginnlegg fra samlingene tidligere år ligger her

Arbeid i gruppene 

Sammen med en liten gruppe kollegaer utvikler, prøver og dokumenterer du god naturfagundervisning som passer sammen med emnene vi har oppe i semesteret. Dere begrunner valgene dere gjør, diskuterer elevenes reaksjoner og tar opp metodiske tema som vurdering, digital kompetanse, ferdigheter og tverrfaglige tema. Gruppen skriver en artikkel som svar på oppgaven. Artiklene danner en del av eksamensgrunnlaget, og blir delt med alle deltakerne på kurset. 

Pensum

Elementene i det obligatoriske pensum er:

  • To naturfagdidaktiske bøker
  • Forelesninger fra samlingene
  • Praksisrettete artikler
  • Egne arbeider
  • Føringer for faget, som læreplan og fagfornyelsen

Anbefalt litteratur er satt sammen av: 

Bøkene på pensumlisten er tilgjengelig på bokhandelen Akademika på Studentsenteret i Bergen før sommeren. 

Organisering

Det er tre samlingar kvart semester, ei over tre dagar, dei andre over to dagar. På første samling blir deltakarane fordelte på små grupper, som arbeider saman gjennom heile studieåret. Universitetet i Bergen brukar læringsplattforma Mittuib.no. Her legg vi ut informasjon, utfordringar, drøftingar og tilbakemeldingar. Gruppene leverer tre oppgåver kvart semester, med om lag ein månad leveringsfrist. 

Tentative datoar for samlingane, med lenke til informasjon om kvar samling:

Haustsemesteret:

DatoFagtema Didaktisk fokus
3. 4. og 5.september

Livet på jorda

Marinbiologi

Økologiske samanhangar

Biologisk forskning

Omsette forskning til undervisning i klasserommet. Feltarbeid, elevane sitt arbeid med observasjon og undersøking. Dokumentasjon og formidling 
23. og 24. oktober

Bioteknologi. 

Molekylærbiologi

GMO, genforskning

Grunnleggande ferdigheter i møte med naturvitskapleg tekst og data. Struktur og organisering for elevane sin munnlege og skriftlege aktivitet.
13. og 14. novemberBerekraftig utvikling

Djupnelæring, breidde i kunnskapane og fleirfagleg opplæring.

Kritisk vurdering, målretta informasjonsbruk.

Undervisning for berekraftig utvikling

Vårsemesteret 

8. og 9. januar

Naturvitskapleg praksis.

Energi og materie

EM-stråling. Optikk, Kjernekraft. Romfysikk

Relatere fag til samfunn. Eleavne gjer eigne undersøkingar og legg til ny kunnskap, fagleg argumentasjon. 

Utføre målingar og prøve ut eigen forklaringar.

17. 18. og 19. marsJorda. Geofysikk. Klima

Forstå modellar.

Analysere og skalere

Bruke modelladata og verkelege data frå forskninga.

Simulering, klasseromsøvingar

Gruppene sitt arbeid, didaktisk diskusjon. Fagfellevurdering.

22.og 23.april

Energi og materie. 

Kjemien i bruk, kjemifaget si grenseflate mot alle andre fagfelt

T-læring; arbeide opp eit fagleg nivå og knyte kunnskap til andre fag.

Samanhanger: Kjemi - farnasi,ernæring, miljø, helse, industri, landbruk, sport, krim, klima