Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Videreutdanning for lærere på trinn 8-11

Naturfag 2 skoleåret 2021 - 2022

Kurset er faglig og didaktisk preget, og direkte knyttet til egen praksis. Forskere fra Universitetet i Bergen bidrar på samlingene med forelesninger og demonstrasjoner. Sammen med kollegaer utvikler du god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester. Første semester er temaene fysikk, energi og klima. I vårsemesteret arbeider vi med naturvitenskapelig praksis og tenkemåte, og med programmering.

Hovedinnhold

Kurset er bygget opp med to- og tredagers samlinger, oppgaver som blir løst i gruppe, videoseminar hver uke, og et faglig og didaktisk pensum. 

Det er tre samlinger hvert semester, og tilsvarende tre oppgaver. Oppgavene er tett knyttet til egen praksis. Du arbeider sammen med kollegaer i en liten gruppe, om å utvikle, prøve ut og diskutere god undervisning omkring temaene vi tar opp. Eksamen er muntlig, og har form av en gruppesamtale.

Hensikten med videoseminarene er å gi et felles kunnskapsgrunnlag foran kursdagene, og gi anledning til faglig drøfting og erfaringsdeling. Videoseminarene er lagt til onsdag 14-15, og går alle onsdager det ikke er samling. 

Samlinger

Alle samlinger er lagt til onsdag og torsdag. Årets første samling går over tre dager, de andre samlingene går over to dager. Det er obligatorisk deltakelse på 80% av samlingene. 

31.august, 1. og 2. september

Fysikkens store idéer - Energi og materie

20. og 21. oktoberTeknologi og energi
17. og 18. novemberEnergi og klima

Eksamen i høstsemesteret blir i uke 49. 

Eksamen i vårsemesteret blir i uke 23. 

Videoseminar hver uke

Onsdager kl. 14-15 møtes vi til videoseminar. Der tar vi opp utvalgte tema innen fag og didaktikk, med forelesninger og diskusjoner. Du finner oversikt over videoseminarene i Timepelan høstsemesteret 2021 og Timeplan vårsemesteret 2022.

Oppgaver knyttet til egen praksis

Det er tre oppgaver hvert semester. Du løser oppgavene sammen med en eller to kollegaer i arbeidsgruppen din. Temaet er knyttet til samlingene. som regel vil oppgaven gå ut på å forme ut, prøve og reflektere over undervisning tilpasset eget skoleslag. Derer leverer en artikkel, som blir evaluert av Skolelaboratoriet. Artiklene blir tatt opp i eksamenssamtalen. Vanlig omfang på artiklene er 10-20 sider. Det kan gjerne følge med eksempler på elevarbeider, oppgaver eller vurdering. En av oppgavene hvert semester blir fagfellevurdert, av en annen gruppe på kurset.

Gruppesamarbeid

Arbeidsgruppen blir viktig i gjennomføringen av kurset. Du arbeider sammen med lærere fra samme skoleslag, slik at dere kan utveksle erfaringer, og planlegge undervisning sammen. Mellom kursdagene finner dere samarbeidsmåter, og utarbeider oppgavesvarene sammen. UiB bruker nettplattformene canvas, zoom og teams, alle tilgjengelig når du er student hos oss.

Gruppen er et naturlig forum for samarbeid også under videoseminarene og på samlingene. 

Pensum

1

Oversikt over litteratur, kapitler og sidetall. 

Bok

Kapittel

sidetall

Fysikk for lærere 

2 Krefter og bevegelse

50

Angell, Flekkøy, Kristiansen

2. utgave

Gyldendal 2021

3 Bølger – bevegelse på vandring

39

 

4 Energi og varme

49

 

5 Astrofysikk

49

 

 

187

Fysikkdidaktikk

1  Å forstå verden omkring oss

12

Angell, Bungum, Henriksen, Kolstø, Persson, Renstrøm

2. utgave

Cappelen Damm 2019

8  Elevers møte med fysikkfaget

13

 

11 Eksperimenter i fysikkundervisningen

24

 

12 Modeller og modellering i fysikkundervisningen

18

 

18 Å undervise i mekanikk

14

 

19 Å undervise i elektromagnetisme

16

 

20 Å undervise i energifysikk

11

 

 

108

Klima, energi og miljø

4  Det globale sirkulasjonsmønsteret

14

Myhre

2.utgave

Universitetsforlaget 2016

5  Meteorologi

12

 

7  Drivhuseffekten

18

 

12 Energi

20

 

13 Fornybare energiressurser (til 13.8)

36

 

 

100

Erfaringsbasert læring

F Læring og undervisning

6

Thorsheim, Kolstø, Andresen

Fagbokforlaget 2016

5 Alle elever kan delta i faglige diskusjoner

30

 

6 Metoder som fremmer deltagelse i utforskende samtaler

28

 

 

 

For vårsemesteret, utvalgte kapittel fra bøkene:

'Programmering i skolen', Haraldsrud, Sveinsson, Andresen. Løvold, Hillestad, Oslo 2020

Elever som forskere i naturfag, Kolstø, Knain, Oslo 2019

Erfaringsbasert læring,  kapittel 2 'utforskende undervisning'

Detaljer og anbefalt litteratur i den digitale litteraturlisten på mittuib, og under modulen 'Informasjon…', også på mittuib.

I tillegg blir forelesningene som blir lagt ut fra samlingene, pensum. Egne artikler levert som oppgavesvar er også obligatoriske, og blir tatt opp til drøfting på eksamen. 

Vi anbefaler i tillegg artikler, bøker og nettsteder, som blir lagt til som ressurser gjennom året.

For vårsemesteret anbefaler vi sterkt boka Nøkkelbegreper i utforskende naturfag, som kom ut i høst:

https://www.universitetsforlaget.no/nokkelbegreper-i-utforskende-arbeid

Læreplanen i naturfag forutsettes kjent. 

Eksamen

Eksamen er muntlig, og organisert som en gruppesamtale over en time. Det er individuell vurdering, med bestått/ikke bestått som skala.

Du tar altså eksamen sammen med arbeidsgruppen din. Vi sørger for at alle kommer til orde, og får vist kompetanse etter kursets hensikt. Det vil si at du kan knytte sammen fagstoff, læringsteori i naturfaget og betydningen for egen praksis, i en samtale med eksaminator, sensor og de andre på gruppen. 

Det er eksamen hvert semester. Kursene høst og vår er egne moduler, som hver gir 15 studiepoeng. 

Etter eksamen blir resultatene lagt på vitenmålsportalen, slik at du kan dele dem med arbeidsgiver, og hente ut karakterbevis.