Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Videreutdanning for lærere på trinn 8-11

Naturfag 2 skoleåret 2021 - 2022

Kurset er faglig og didaktisk preget, og direkte knyttet til egen praksis. Forskere fra Universitetet i Bergen bidrar på samlingene med forelesninger og demonstrasjoner. Sammen med kollegaer utvikler du god naturfagundervisning innenfor temaene hvert semester. Første semester er temaene fysikk, energi og klima. I vårsemesteret arbeider vi med naturvitenskapelig praksis og tenkemåte, og med programmering.

kollasje med kursbilder
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Hovedinnhold

Kurset er bygget opp med to- og tredagers samlinger, oppgaver som blir løst i gruppe, videoseminar hver uke, og et faglig og didaktisk pensum. 

Det er tre samlinger hvert semester, og tilsvarende tre oppgaver. Oppgavene er tett knyttet til egen praksis. Du arbeider sammen med kollegaer i en liten gruppe, om å utvikle, prøve ut og diskutere god undervisning omkring temaene vi tar opp. Eksamen er muntlig, og har form av en gruppesamtale.

Hensikten med videoseminarene er å gi et felles kunnskapsgrunnlag foran kursdagene, og gi anledning til faglig drøfting og erfaringsdeling. Videoseminarene er lagt til onsdag 14-15, og går alle onsdager det ikke er samling. 

I høstsemesteret har vi tre tema, og tre samlinger.

  • Fysikkens store ideer
  • Teknologi
  • Energi og klima

Kursdagene vil alltid være onsdag og torsdag.

Vi har satt opp disse datoene.

Du finner mer informasjon om hver samling om du velger temaet:

31.august, 1. og 2. september

Fysikkens store idéer - Energi og materie

20. og 21. oktoberTeknologi og energi
17. og 18. novemberEnergi og klima

Vårsemesteret har disse temaene:

  • Naturvitenskapelig praksis og tenkemåte
  • Programmering
  • Kritisk tenking og argumentasjon 

Datoer i vårsemesteret blir slik: 

 

Oversikt over alle videoseminar og samlinger

Onsdager klokken 14 til 15 holder vi videoseminar på nettet. Temaene er knyttet til kurset, med faglige og didaktiske emner foran og etter kursdagene. Her finner du timeplan for både samlinger og seminar i de to semestrene:

Timepelan høstsemesteret 2021 Timeplan vårsemesteret 2022

Oppgaver knyttet til egen praksis

Det er tre oppgaver hvert semester. Du løser oppgavene sammen med en eller to kollegaer i arbeidsgruppen din. Temaet er knyttet til samlingene. som regel vil oppgaven gå ut på å forme ut, prøve og reflektere over undervisning tilpasset eget skoleslag. Derer leverer en artikkel, som blir evaluert av Skolelaboratoriet. Artiklene blir tatt opp i eksamenssamtalen. Vanlig omfang på artiklene er 10-20 sider. Det kan gjerne følge med eksempler på elevarbeider, oppgaver eller vurdering. En av oppgavene hvert semester blir fagfellevurdert, av en annen gruppe på kurset.

Videoseminar

Hver uke har vi en times videoseminar, på nettet. Hensikten er å sikre felles kunnskapsgrunnlag foran kursdagene, og få plass til fagtema som ikke kommer med på samlingene. 

Gruppesamarbeid

Arbeidsgruppen blir viktig i gjennomføringen av kurset. Du arbeider sammen med lærere fra samme skoleslag, slik at dere kan utveksle erfaringer, og planlegge undervisning sammen. Mellom kursdagene finner dere samarbeidsmåter, og utarbeider oppgavesvarene sammen. UiB bruker nettplattformene canvas, zoom og teams, alle tilgjengelig når du er student hos oss.

Gruppen er et naturlig forum for samarbeid også under videoseminarene og på samlingene. 

Pensum

1

Oversikt over litteratur, kapitler og sidetall. 

Bok

Kapittel

sidetall

Fysikk for lærere 

2 Krefter og bevegelse

50

Angell, Flekkøy, Kristiansen

2. utgave

Gyldendal 2021

3 Bølger – bevegelse på vandring

39

 

4 Energi og varme

49

 

5 Astrofysikk

49

 

 

187

Fysikkdidaktikk

1  Å forstå verden omkring oss

12

Angell, Bungum, Henriksen, Kolstø, Persson, Renstrøm

2. utgave

Cappelen Damm 2019

8  Elevers møte med fysikkfaget

13

 

11 Eksperimenter i fysikkundervisningen

24

 

12 Modeller og modellering i fysikkundervisningen

18

 

18 Å undervise i mekanikk

14

 

19 Å undervise i elektromagnetisme

16

 

20 Å undervise i energifysikk

11

 

 

108

Klima, energi og miljø

4  Det globale sirkulasjonsmønsteret

14

Myhre

2.utgave

Universitetsforlaget 2016

5  Meteorologi

12

 

7  Drivhuseffekten

18

 

12 Energi

20

 

13 Fornybare energiressurser (til 13.8)

36

 

 

100

Erfaringsbasert læring

F Læring og undervisning

6

Thorsheim, Kolstø, Andresen

Fagbokforlaget 2016

5 Alle elever kan delta i faglige diskusjoner

30

 

6 Metoder som fremmer deltagelse i utforskende samtaler

28

 

 

2

Kapitlene fordelt på samlinger og videoseminar

Kurselement

Videoseminar – VS

Kursdager - KD

Fra ‘Fysikk for lærere’

Fra ‘Fysikkdidaktikk’

Fra ‘Klima, energi og miljø’

Tema 1 Fysikkens store ideer

 

 

 

VS 25. august Energilovene

4 Energi og varme

 

12 energi

KD 1, 2. og 3.september

 

8 elevers møte med fysikkfaget

20 Å undervise i energifysikk

2 Krefter og bevegelse

VS 9. september Energi

4

20

12

VS 16. september Termodynamikk

4

20

12

VS 23. september Atomfysikk

Bok ‘de hemmelige partiklene’

2 Krefter og bevegelse

12 Modeller og modellering i fysikkundervisningen

 

VS 6. oktober Bølger og stråling

3 Bølger – bevegelse på vandring

19 Å undervise i elektromagnetisme

 

Tema 2 – Teknologi og energi

 

 

 

KD 20. og 21. oktober

4

 

12 Energi

13 Fornybare energiressurser

VS 28.oktober Energiproduksjon

4

 

12

13

VS 4. november Vær og klima

 

 

5 Meteorologi

Tema 3 Energi og klima

 

 

 

VS 11. november Geofysikk

 

 

4 Det globale sirkulasjonsmønsteret

7 Drivhuseffekten

KD 17. og 18. november

Energi og klima, 2grader,

Bjerknes

 

 

4

5

7

12

VS 25. november Fysikkundervisning

‘Erfaringsbasert læring’

Egne arbeider

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tilrådd litteratur utenfor obligatorisk og selvvalgt pensum

 

 

 

 

Selvvalgt litteratur kan hentes fra: 

I tillegg blir forelesningene som blir lagt ut fra samlingene, pensum. Egne artikler levert som oppgavesvar er også obligatoriske, og blir tatt opp til drøfting på eksamen. 

Vi anbefaler i tillegg artikler og nettsteder, som blir lagt til som ressurser gjennom året. 

Læreplanen i naturfag forutsettes kjent. 

Eksamen

Eksamen er muntlig, og organisert som en gruppesamtale over en time. Det er individuell vurdering, med bestått/ikke bestått som skala.

Du tar altså eksamen sammen med arbeidsgruppen din. Vi sørger for at alle kommer til orde, og får vist kompetanse etter kursets hensikt. Det vil si at du kan knytte sammen fagstoff, læringsteori i naturfaget og betydningen for egen praksis, i en samtale med eksaminator, sensor og de andre på gruppen. 

Det er eksamen hvert semester. Kursene høst og vår er egne moduler, som hver gir 15 studiepoeng. 

Etter eksamen blir resultatene lagt på vitenmålsportalen, slik at du kan dele dem med arbeidsgiver, og hente ut karakterbevis.