Hjem
Skolelaboratoriet i realfag

Videreutdanning naturfag

Naturfag for lærere, skoleåret 2012-2013 Kurset følger Kunnskapsløftet, med tema fra planens hovedområder. Utdanningen går over et år, og gir 15 studiepoeng.

Skolelaboratoriet i naturfag tilbyr videreutdanning i naturfag, 15 studieponeg, skoleåret 2012-2013. Studiet er lagt opp med 5 todagers samlinger gjennom året, ved siden av to dagsamlinger og eksamen. Det blir gitt tre temaoppgaver og en semesteroppgave. Pensum er bygget opp med naturfagdidaktikk, og stoff fra fagdispiplinene. Kurset henter tema fra Kunnskapsløftet, og er klasseromsnært og didaktisk i tilnærmingen. 
Utdanningen er tilrettelagt for lærere i grunnskolen. Eksempler og kompetansemål er ofte hentet fra ungdomssteget, men lærere på alle klassesteg kan delta. 
Tema og samlinger i skoleåret er ordnet slik.

Samlingene er lagt til onsdager og torsdager, kl 9-15. I tillegg kommer to dagsamlinger, og eksamen.Biologisk mangfold, 12. og 13.september

Forskerspiren, utforskende arbeidsmåter, 17. og 18.oktober

Teknologi og design, teknologi i praksis, 28. og 29.november

Fenomener og stoffer, kjemi, 23. og 24.januar

Undervisning i utstilliing, med Bergen Universitetsmuseum, 19.februar

Fenomener og stoffer, fysikk, 13. og 14.mars

Kurset utfyller SK104, som tar opp øvrige tema fra læreplanen. Kursene er komplementære, slik at det ikke er nødvendig å ta 103 før 104. 

Kursavgift kr 10.000

Program for første samling: 

Biologisk mangfold, 1.samling 12.-13.09.12

Læreplanen: 

Sentralt i dette hovedområdet står utvikling av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. For å kunne snakke sammen om dette mangfoldet må man kunne navn på noen plante- og dyrearter og på de delene som inngår i samspillet i et økosystem. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt.

Feltarbeid legger et godt grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området.

I Vg1 er dette hovedområdet kalt bærekraftig utvikling som uttrykk for vektlegging innenfor hovedområdet.

 • planlegge og gjennomføre undersøkelser i noen naturområder i samarbeid med andre
 • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene

skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler

 • gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene
 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen

Onsdag: Feltstasjon Fløyen - planter og dyr. Registreringer på Miljølære. 

 •  Feltarbeid i og ved Skomakerdiket, skogen og fjellet. Aktiviteter med tilknytning til kompetansemål, lokale læreplaner og Miljølære
 • Artslære, systematikk og økologi. Opplevelse, observasjon og forvaltning.
 • Veksling mellom feltarbeid, registrering inne og metodisk diskusjon.

Torsdag: Undervisning for bærekraftig utvikling.

 • Evolusjon, professor Endre Willassen. Vi er midt i evolusjonen - hva betyr det for biologisk mangfold omkring oss?
 • Eleven og undervisningen for bærekraftig utvikling. Arbeid med Miljølæreprosjekter: 
  •  
   • Artsmangfold, rødliste, svarteliste, systematikk. Sneglekampanjen
   • Skolen som ressurs i samfunnet. Miljølære i fremtidens byer.