Hjem
Sosiologisk institutt
ny publikasjon

Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring

I den nyeste utgaven av Sosiologi i dag analyserer Karen Christensen hvordan IPLOS har blitt formet under implementeringsfasen. Lars Klemsdal beskriver temanummeret som det beste i hans tid som redaktør.

Hovedinnhold

I 2006 ble et nytt pleie- og omsorgsregister implementert i norske kommuner. Hensikten var å basere fremtidige velferdspolitiske beslutninger om  velferdstjenester for eldre og funksjonshemmede på dokumentert statistisk kunnskap. Systemet kalles IPLOS: Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. Det er konstruert som et pseudonymt register som inneholder informasjon primært om individers behov for bistand og de pleie- og omsorgstjenester de er tildelt.

Artikkelen presenterer IPLOS som et aktuelt forsøk på å styre velferdstjenester, og anvender ulike typer implementeringsteorier til å synliggjøre sentrale aspekter ved IPLOS mellom idé og praksis. Mens et top-down-perspektiv synliggjør velferdstjenestekonteksten IPLOS er en del av, viser et bottom-upperspektiv ulike tolkninger samt motstand mot IPLOS blant brukere, organisasjoner og forskere. Artikkelen peker på nødvendigheten av å anvende et synteseperspektiv på implementering for å forklare den grunnleggende spenningen som IPLOS avspeiler mellom et nasjonalt behov for standardisert informasjon om velferdstjenester på den ene siden og praksisfeltets møte med den enkelte borgers velferdsbehov på den andre siden.

Artikkelen utgjør et bidrag til diskusjonen om kompleksiteten ved nye velferdsstyringsforsøk.

Redaktør Lars Klemsdal introduserer temanummeret på følgende måte:

"I dette nummeret har jeg gleden av å publisere de fire beste artiklene som er kommet til tidsskriftets ”postkasse” i min periode som ansvarlig redaktør"

Les mer på Sosiologi i dag sine nettsider.