Hjem
Sosiologisk institutt

Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn

Atle Møen hevder i denne artikkelen i Sosiologisk tidsskrift at det finnes innsikter fra Freud som er relevante for å utdype sosiologiske problemstillinger.

Hovedinnhold

I denne artikkelen vert det hevda at det finst innsikter hjå Freud som er relevante for å utdjupa sosiologiske problemstillingar om samsvaret mellom klasse og plassering i den sosiale strukturen, på den eine sida, og klasseidentitet, fundamentale veremåtar, karaktertrekk, disposisjonar, primitive klassifikasjonar, og verdsyn, på den andre sida. Dette vil også seia at Freud analyserer ein korrespondanse mellom materiell ulikskap og utbyting, på den eine sida, og psykisk ulikskap, på den andre sida, der arbeidarklassen har ei svak evne til sublimering og manglande kapasitet til forming av ein moden karakter, noko som også kan formulerast som eit viktig supplement til Marx sin teori. Denne forståinga av samsvaret mellom klasse og psykisk disposisjon kan også vera eit tillegg til Webers forståing av den indre slektskapen mellom ein stand, klasse eller strata, og ulike verdsyn.

Les/last ned artikkelen her.

Se Atle Møens forskerprofil her.