Hjem
Sosiologisk institutt

Alf G. Nilsen med bidrag i ny bok: Historier om Motstand

I boken "Historier om motstand" bidrar Alf G. Nilsen med kapittelet "Motstrøms Nedenfra: Ressursrov og Motstand i India"

Hovedinnhold

Kapittelet i boka heter "Motstrøms Nedenfra: Ressursrov og Motstand i India" og presenterer en analyse av den folkelige bevegelsen mot dam-bygging på Narmada-elva i det sentrale India, basert på marxistisk teori.

Om boken:

Få sosiale fenomener har satt sitt preg på samfunnsutviklingen i så høy grad som de kollektive bevegelsene. I denne boka tar 15 forsknings-baserte artikler for seg 1900-tallets kollektive bevegelser i India, USA, Vest-Europa - og Norge. Vi følger fredsbevegelsen i Skandinavia før første verdenskrig, streiker og fagorganiserte i det klassedelte Detroit på 1930-tallet og i den kalde krigens Frankrike. Vi blir kjent med solidaritetsbevegelser med Vietnam og Palestina og andrebølgefeminisme i Norge i 1970-åra. Videre beskrives kampen mot vannkraftutbygging i Narmada-elva i India og for tariffavtaler i Angola.

I søk etter variasjon og fellestrekk reformuleres en rekke av de sentrale spørsmålene innen forskningen på sosiale bevegelser: Hva karakteriserer en sosial bevegelse? Når og hvorfor oppstår de? Hvordan utvikles
tankegang og ideologi, og hvem deltar i bevegelsene? I antologiens introduksjonsartikkel presenteres en ny og sammenfattende analyse av disse spørsmålene.