Hjem
Sosiologisk institutt

Fagkonsulent i Arna og Åsane kulturkontor

Cathrine Akse Nordkvist har mastergrad i sosiologi og arbeider nå ved Arna og Åsane kulturkontor i Bergen kommune.

Hovedinnhold

Man tar aldri sosiologi forgjeves!

Studier:

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?
Jeg var interessert i hvorfor verden fungerer som den gjør, og så hadde jeg lyst til å studere mennesker og samfunnet. Egentlig hadde jeg en generell interesse for samfunnsvitenskap, men da jeg leste om sosiologi i en studiekatalog fra UiB innså jeg at «Dette er jo akkurat det jeg har tenkt på!»

Hva skrev du masteroppgave om?
Oppgaven min handlet om verdier, identitet og grensedragning hos unge prosesskonsulenter. Jeg tok utgangspunkt i prosesskonsulenter med utdanningsbakgrunn fra KaosPilotene, som er en utdanningsinstitusjon med tilhold i blant annet Århus i Danmark.  Utdannelsen fokuserer på innovasjon og lederskap med fokus på tilpasningsdyktig og bærekraftig foretningsvirksomhet i en fleksibel kapitalisme i konstant bevegelse. KaosPilotene er idealister, og de er generelt opptatt av bærekraft, miljø og samfunnsnytte. Mange av kandidatene fra KaosPilotene har startet egne bedrifter, og i oppgaven min intervjuet jeg et utvalg som hadde erfaring som selvstendig næringsdrivende prosesskonsulenter innenfor bedriftsrådgivning. I oppgaven fokuserte jeg blant annet på symbolsk grensedragning. Selv om det var forskjeller innad blant dem jeg intervjuet, var det en rød tråd at prosesskonsulentene mente de skilte seg fra «vanlige» konsulenter i samme bransje.

Hvordan var det å skrive en masteroppgave?
Det var veldig kjekt og spennende, men i perioder var det også ganske frustrerende og slitsomt. Det var veldig godt å begynne på det tredje semesteret på master – full av pågangsmot og klar for arbeidet med masteroppgaven! Samtidig var det litt uvant, for da var det slutt på å få utlevert et fastsatt pensum eller en problemstilling. Man må selv formulere en problemstilling, snevre seg inn og finne litteratur. Man lærer mye, men går også mange blindgater. Det var veldig kjekt å sitte på lesesalen og ha mange rundt seg som var i samme situasjon. Vi arbeidet med veldig ulike oppgaver, men vi var likevel i samme båt. Vi kom gjerne med gode innspill til hverandre når vi snakket om oppgavene våre i kaffepausene. I innspurten, når det sto på som verst, var det lett å henge seg opp i detaljer, og da var det greit å ha noen som kunne bidra med konstruktive kommentarer og hjelp til å se det store bildet. Når man sitter og jobber med en oppgave over lengre tid er det lett for å henge seg opp i detaljene, og da er det greit å ha både medstudenter og en god veileder som kan hjelpe med å sette ting i perspektiv og å peke ut den røde tråden.

Hva gjorde du ved siden av studiene?
Jeg var med i fagutvalget for sosiologi i flere år, og jeg var også studentrepresentant i instituttrådet. Begge deler var både kjekt og lærerikt. Man lærer mye om hvordan det arbeides innad i store organisasjoner, i tillegg til at det er mye å lære av å diskutere og samarbeide målrettet sammen med andre. Som studentrepresentant i instituttrådet opplevde jeg også at selv om man kanskje er ny og uerfaren i forhold til dem som sitter lenger oppe i systemet, så viser det seg ofte at nettopp ditt perspektiv og dine erfaringer er viktige i mange sammenhenger. Det er en erfaring som er god å ha når man som nyutdannet skal inn i arbeidslivet og samarbeide med mennesker som kanskje har en helt annen bakgrunn og gjerne mye lenger erfaring enn deg. Dine innspill og perspektiver er viktig, og kanskje er det helt avgjørende for bedriften å få inn noen nye tanker og ideer.


Jeg jobbet også deltid som klubbleder hvor jeg organiserte ulike kulturaktiviteter for utviklingshemmede ved to fritidsklubber. Det var både artig og givende å arbeide med dette ved siden av studiene, i tillegg til at det var godt å gjøre noe annet enn bare å sitte på lesesalen. Vi arrangerte alt fra spillkvelder til foto- og capoeirakurs. Jeg tror det er veldig viktig å skaffe seg erfaringer fra både jobb og frivillig arbeid mens man studerer. Det er både sosialt og lærerikt, og gir deg et godt utgangspunkt som kan være relevant for videre arbeid. Det er mange dører som åpner seg på bakgrunn av erfaringene man får ved siden av studiene.

 

Jobb:

 

Hva jobber du med?
Jeg jobber som fagkonsulent ved Arna og Åsane kulturkontor i Bergen kommune. Jobben min omfatter blant annet planlegging, organisering, koordinering og tilrettelegging av kulturtilbud for mennesker med utviklingshemminger. Jeg arbeider også med utleie og drift av Åsane kultursenter, hvor det blir mye både søknadsbehandling og praktiske oppgaver, så det er en veldig variert og spennende jobb.

Hva er det beste med jobben din - og hva er mest utfordrende?
Det beste er nok at det er en kjempevariert jobb og at jeg får gjøre veldig mye forskjellig. Jobben omfatter saksbehandling, men også å sette i gang kurs, workshops og ulike arrangementer. Noen av de større arrangementene har en lang tradisjon som jeg får være med på å videreføre og videreutvikle, men det er også store muligheter for å sette i gang nye prosjekter.

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?
Rett etter at jeg hadde levert inn masteroppgaven min begynte jeg å arbeide i en prosjektstilling som prosjektkoordinator på Arna og Åsane kulturkontor. Det var en 80 % stilling der jeg jobbet med et storbyprosjekt med fokus på identitet og synliggjøring for ungdom i Åsane, i tillegg til informasjonsarbeid tilknyttet utgivelse av en kulturkatalog for Arna og Åsane. Jeg fortsatte i deltidsjobbene mine som jeg hadde hatt under studiene den første tiden, slik at stillingene til sammen utgjorde 100 %. Etter det fikk jeg et vikariat som festivalkoordinator i en annen stilling på samme kulturkontor. Jeg jobbet med koordinering av festivaler og mønstringer i cirka et halvt år, før jeg fikk fast stilling i min nåværende jobb som fagkonsulent. Selv om det i perioder kan være hektisk på jobb, så er det litt befriende at arbeidsdagen er mer avgrenset enn det den var som student. Det er godt å kunne ha fri kvelder og helger, og ikke lenger konstant ha dårlig samvittighet hvis man ikke sitter og jobber på lesesalen.

 

Sosiologi:

 

Hvorfor bør nye søkere velge sosiologi?
Sosiologi gir en kunnskap og forståelse av mennesker og samfunnet rundt oss. Nesten uansett hva du ender opp med å arbeide med seinere vil du ha bruk for det sosiologiske blikket. Man tar aldri sosiologi forgjeves! Innenfor sosiologien er det også mange ulike retninger, og allerede på bachelornivå kan du begynne å ta valgemner innenfor spesifikke interessefelt, for eksempel innen arbeidssosiologi, miljøsosiologi, urban sosiologi og lignende. Så kan du finne din nisje og spesialisere deg på det som du synes er mest interessant. Det er også fint at man kan ta frie studiepoeng som en del av bachelorgraden. Jeg tok blant annet motivasjonspsykologi og urban sosiologi, som var veldig interessant og i ettertid har vist seg å være relevante for det jeg arbeider med nå.

Hvordan får du bruk for dine ferdigheter som sosiolog?
Utdanningen min er relevant på mange måter, for kulturtilbud handler mye om sosiologi. Faget har gitt meg en veldig god bakgrunn for å analysere og forstå problemstillinger knyttet til blant annet identitet, tilhørighet, anerkjennelse og andre sosiale relasjoner mellom både individer, grupper, organisasjoner og samfunn. Arbeidet med masteroppgaven har også vært utrolig lærerikt på mange måter. Du er på en måte prosjektleder for ”Prosjekt masteroppgave” og gjennom arbeidet med denne får du god trening i å arbeide selvstendig, jobbe med store prosjekt og å finne og analysere relevant informasjon.

Har du noen råd til sosiologer på vei ut på arbeidsmarkedet?
Studér noe du har interesse for. Det å skulle tenke veldig strategisk om valg av fag kan vise seg å være litt sjansespill, for du vet jo aldri hvilke muligheter som vil dukke opp. Ellers er det bra å engasjere seg i frivillige organisasjoner. Utdanning er én ting, men det handler vel så mye om hvilken kompetanse du har ved siden av. Det er mange som har en mastergrad, så det er bra å vise at man er aktiv og engasjert utenom. Erfaring fra deltidsjobber og frivillig arbeid kan være veldig relevant for senere arbeid. Nesten uansett hva du arbeider med ved siden av studiene, frivillig eller ikke, vil du få noen gode erfaringer som er nyttig å ha med seg på veien videre i arbeidslivet.