Hjem
Sosiologisk institutt

Jobbveileder for A2G Kompetanse

Oda Paulsen skrev masteroppgave om internasjonalisering av høyere utdanning.

Hovedinnhold

Jeg vil anbefale å jobbe ved siden av studiene dersom du har mulighet, det gir verdifull erfaring og kompetanse til du skal søke jobb mot slutten av studiene.

Hva jobber du med?
Jeg er jobbveileder i en attføringsbedrift. Arbeidsoppgavene inneværer veiledning, kartlegging og oppfølging av deltakere i ulike arbeidsrettede tiltak. Jeg jobber mye med yrkes- og karriereveiledning, samt sykefraværsoppfølging og tilrettelegging. Jeg bistår personer med å finne ut hva de kan jobbe med og hvilke muligheter de har i arbeidslivet. Jeg jobber også ut mot arbeidsgivere i ordinære virksomheter, både for å kartlegge hvilket behov det er for arbeidskraft i markedet og dersom en deltaker hos oss har behov for arbeidspraksis.

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?
Det beste med jobben er at den er variert. Jeg får jobbe med veiledning og bli godt kjent med enkeltpersoner, samtidig som jeg får jobbe med skriftliggjøring gjennom f.eks. rapporter. Det er også en del reising i jobben, f.eks. oppfølgingsmøter med personer som er i arbeidspraksis og møter med NAV eller andre aktører. Det er positivt å komme seg ut og ikke bare sitte på kontoret, samt at jeg får se hvordan velferdssystemet fungerer i praksis. Det kan være utfordrende å noen ganger se at systemet svikter, samt at  jeg må ta en del tøffe samtaler.

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?
Det var som veileder på telefon på NAV Kontaktsenter. Dette er callsenteret til NAV, og jeg veiledet brukere over telefonen i henhold til regelverk, ytelser og generell informasjon. Jeg syntes det var veldig kjekt å studere, men samtidig var det godt å begynne å jobbe. Skillet mellom jobb og fritid er tydeligere og det er deilig å komme hjem og være ferdig på jobb.

Hva skrev du masteroppgave om?
Jeg skrev masteroppgave om internasjonalisering av høyere utdanning og mer spesifikt om hvilket utbytte studenter får av å reise på utvekslingsopphold. Oppgaven tok for seg utveksling som en direkte effekt av internasjonalisering og hadde fokus på hvilket utbytte studentene har med hovedvekt på tre dimensjoner: kultur, språk og nettverk. Oppgavens problemstilling rettet seg mot hvilke virkninger vi ser av internasjonaliseringen på mikronivå for slik å kunne illustrere hva som skjer på makronivå. Jeg syntes temaet for oppgaven var sosiologisk interessant å utforske da det er populært for norske studenter å utveksle til andre land, samtidig som det er stadig flere internasjonale studenter som reiser til Norge for å studere. Erfaringene fra mitt eget utveklingsopphold bidro nok også til at jeg ønsket å studere dette feltet.

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?
Temaet for masteroppgaven har ikke direkte relevans for jobben jeg har i dag. Jeg bruker imidlertid mye av lærdommen både fra arbeidet med masteroppgaven og studier generelt, daglig i jobben jeg har i dag. Jobben består i stor grad av å innhente informasjon, kartlegge og avklare, samt veilede og gjøre vurderinger underveis og avslutningsvis. I tillegg har jeg en del skriftlig arbeid i jobben og det er nyttig at jeg gjennom studietiden har øvd meg gjennom å skrive kortere og lengre oppgaver. Faget har også gitt meg gode analytiske egenskaper, noe som kommer godt med i jobben jeg har.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? (verv etc.)
Jeg hadde ikke verv i studietiden, men hadde ulike deltidsjobber mens jeg studerte.  Jeg jobbet i butikk, samt at jeg de to siste årene jeg studerte jobbet som seminarleder og vitenskaplig assistent, tilknyttet Sosiologisk Institutt.

Hvor dro du på utvekslingssted (ved bachelorgraden)?
Macquarie University, Sydney

Hva var bra med utvekslingsoppholdet?
Jeg har alltid vært glad i å reise og det var alltid planen å ha et utvekslingsopphold i et annet land når jeg studerte. Det var interessant å få se hvordan studieløpet var lagt opp i et annet land, bli kjent med mennesker fra hele verden og med et annet land og en annen kultur. Engelskkunnskapene ble også betraktelig bedre i løpet av oppholdet.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?
Jeg begynte på en bachelorgrad i språk (italiensk) det første året på UiB. Jeg fant raskt ut at jeg ville studere noe annet og byttet det andre året over til sosiologi. Det var nok litt tilfeldig at det ble akkurat sosiologi og ikke et annet samfunnsfag. Beskrivelsen av faget virket spennende og i tillegg var det ganske bredt, noe jeg tenkte at ville åpne for flere muligheter i arbeidslivet. Jeg visste ikke helt hva jeg ønsket å jobbe med, så det passet meg bra.

Hvorfor bør nye søkere velge sosiologi?
Sosiologi er et spennende fag med et hav av muligheter. Det er også bredt og anvendelig i arbeidslivet, til tross for at du ikke får et konkret yrke du er ferdigutdannet til. Jeg tenker at det skaper muligheter, heller enn begrensninger. Det gjør at det er ganske åpent hva man kan jobbe med, og du kan forme fremtiden din slik du vil. Når man ser på hva ferdigutdannede sosiologer jobber med, ser man nettopp det – at man ender opp på veldig ulike plasser.

 Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?
Jeg vil anbefale å jobbe ved siden av studiene dersom du har mulighet, det gir verdifull erfaring og kompetanse til du skal søke jobb mot slutten av studiene.  Studer det du har interesse og motivasjon for. Jeg tror det er en av forutsetningene for å fullføre studiene og finne noe man trives å jobbe med.