Hjem
Sosiologisk institutt

Rådgiver ved Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD)

Gry Hellem Mortensen skrev masteroppgave i sosiologi med tittelen "Kvinners entreprenørskap: En komparativ analyse av offentlige støttetiltak i Norge og i Sverige".

Hovedinnhold

Sosiologi er både interessant, fleksibelt og anvendelig. Jeg mener enhver som interesserer seg for det sosiale som rører seg i samfunnet vil kunne dra nytte av sosiologien.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?
Gjennom tidligere arbidserfaring hadde jeg etablert faglige interessefelt innenfor arbeidsliv, entreprenørskap, innovasjon og kjønn. En sosiologiutdannelse lot til å kunne bidra med et veldig godt rammeverk for å behandle disse temaene på nye måter. Ved UiB kunne jeg dessuten kombinere sosiologistudiene med arbeids- og organisasjonspsykologi.

Hva skrev du oppgave om?
Masteroppgaven hadde tittelen Kvinners entreprenørskap: En komparativ analyse av offentlige støttetiltak i Norge og i Sverige.

Kvinners muligheter til å bedrive entreprenørskap, (i betydningen etablering av nyskapende virksomhet) ble analysert og diskutert blant annet i lys av politiske målsettinger, næringslivets behov for verdiskaping, samfunnets krav om likestilling, variasjoner mellom den enkelte entreprenør, samt forventninger og krav til innovasjonsgrad og vekst. Komparasjon til Sverige ble gjennomført først og fremst for å belyse forholdene i Norge.

Les Mortensens masteroppgave her.

Bacheloroppgaven dreide seg om integrering av funksjonshemmede i arbeidslivet, og fokus hvilte på de barrierer i samfunnet som virket å være til hinder for deres arbeidsdeltakelse. Blant annet ble Tysklands suksessrike kvoteringsordninger ble vurdert opp imot norske forhold.

Hva jobber du med?
Ved NSD, seksjon for datatjenester er jeg er ansvarlig fagperson og rådgiver for de forskningsdata som omhandler det politiske system i Norge.  Arbeidet innebærer oppdatering, utvikling og vedlikehold av arkivene, utlevering av data og rådgiving i forhold til bruk av disse. Jeg vikarierer for tiden også som rådgiver for NSD Websurvey, et system for innsamling av intervjudata via internett som er utviklet for bruk innenfor forskning og utdanning.

Var temaet for masteroppgaven av relevans for din nåværende jobb?
Verken entreprenørskap eller arbeidslivsinkludering som temaer er direkte relevant i min nåværende jobb, men strukturering og oppbygging av forskningsprosjekter med vekt på bruk av kvantitative forskningsdata er i stor grad essensen av mitt arbeid i dag. Metodebiten, kartlegging av litteraturfelt og datautvalg i både bachelor- og masteroppgave var dermed særlig relevant.

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?
Det beste er at jeg får bruke mye av tiden min på å holde meg oppdatert på ny og pågående og eldre forskning. Det mest utfordrende er antakeligvis det samme - å være sikker på at jeg faktisk er oppdatert på både ny og relevant forskning.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? (verv etc.)
Ja, først som ettermiddagsvakt ved Universitetsbiblioteket (UBBSV). Arbeidet gav meg blant annet den beste øvelse i å manøvrere blant faglitteratur. Kildekritikk og litteratursøk er helt grunnleggende i en forskningsprosess.

Senere tok jeg jobb som studentassistent/praktikant ved NSD. Arbeidet bestod da av tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av kvantitative forskningsdata, samt produksjon av metadata.

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?
Rådgiver ved NSD, men da under seksjon for administrasjon og individdata. Arbeidet besto av å strukturere, dokumentere og tilgjengeliggjøre forskningsdata fra prosjekter som var finansiert gjennom Norges forskningsråd.

Hvorfor bør nye søkere velge sosiologi?
Sosiologi er både interessant, fleksibelt og anvendelig. Jeg mener enhver som interesserer seg for det sosiale som rører seg i samfunnet vil kunne dra nytte av sosiologien.

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?
Så lenge du selv er bevisst din egen kompetanse kan du med letthet tenke både bredt og spesielt når du søker jobb. Ikke legg begrensninger på deg selv i jobbsøkingen, det kan være mye å vinne på å tenke kreativt i forhold til utdanningen og kompetansen din.