Hjem

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK) utlyser midler til forskning på pengespill og/eller dataspill

NKSF eng

Det gis tilskudd/tildeling til inntil 3 prosjekter. Det er satt en øvre grense for tildeling på 150 000 kr per prosjekt. Midlene som tildeles må brukes innen 01.07.2020.

Vurderingskriterier for søknadene

1) Vitenskapelig kvalitet

2) Gjennomføringsevne (inkl. datainnsamling/data og publiseringsplan)

3) Relevans med tanke på Kulturdepartementets handlingsplan mot spilleproblemer 2016-2018

Hvem kan søke?

Prosjektleder må ha minst mastergrad, helst doktorgrad.

Krav om rapportering

For innvilgede prosjekter er det et krav om enkel sluttrapport (som skal leveres seinest 30.06.20). Det skal fremgå hva som er blitt gjort og hva som er sluttproduktene (artikler/rapporter).   

Innsending av søknad

Søknad sendes inn på epost til: arne.morken@uib.no.

Obligatoriske vedlegg

1) Prosjektbeskrivelse (max 3 sider, Times New Roman 12, enkel linjeavstand, 2 cm marg) skal inneholde bakgrunn, problemstilling/hypotese, metode, etikk, fremdriftsplan, publiserings/ formidlingsplan, beskrivelse av fagmiljø/prosjektmedarbeidere og spesifisert budsjett.

2) CV prosjektleder.

Søknadsfrist

Torsdag 1. november 2018 kl. 23.59.

For spørsmål og avklaringer knyttet til søknad kan Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK) kontaktes ved Arne Magnus Morken (e-post: arne.morken@uib.no)