Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
DNS-blokkering

Høringssvar fra SPILLFORSK – bestemmelse i ny pengespillov om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill i strid med norsk lov

Kulturdepartementet har i sitt høringsbrev datert 21. september 2021 bedt om innspill til forslag til en egen bestemmelse i ny pengespillov om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill i strid med norsk lov.

DNS
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK) har som mandat å øke kunnskapen om spilleproblem i Norge. SPILLFORSK har blant annet siden 2013 jevnlig gjennomført befolkningsundersøkelser for å måle omfang av pengespillproblemer i Norge. Videre har SPILLFORSK som funksjon å være et rådgivende organ for aktuelle aktører på spill- og behandlingsfeltet.

Vi konstaterer at det er stor politisk enighet om å videreføre og styrke enerettsmodellen for pengespill. En forutsetning for en slik modell (som muliggjør formålstjenlige spilleregulative tiltak) er at utenlandske spillselskap effektiv blir utestengt fra det norske spillmarkedet.

Det er ikke gjort undersøkelser på spillfeltet om DNS-varsling eller DNS-blokkering har effekt på omfanget av eller problemer knyttet til pengespill på nett.

Effekten av slike tiltak kan imidlertid fortolkes i et tilgjengelighetsperspektiv. En del undersøkelser tyder i denne forbindelse på at tilgjengelighet av pengespill er positivt assosiert med spillproblematikk (tilgjengelighetshypotesen). Andre studier indikerer at økt tilgjengelighet initialt gir en økning i problemer, som så stabiliseres eller går ned igjen senere (tilpasningshypoesen). For en litteraturgjennomgang om tema se Zogaleur et al. 2021. Journal of Gambling Issues, 48, 20-78.

Ut fra ovenstående mener vi at DNS-blokkering kan være et tiltak som styrker enerettsmodellen og utestenger ulovlige spillselskap fra det norske markedet på en mer effektiv måte enn DNS-varsling. På dette grunnlag støtter SPILLFORSK lovforslaget om innføring av DNS-blokkering. Vi understreker imidlertid at en bør undersøke effekten av et slikt tiltak både gjennom objektive data på internettrafikk (antall blokkeringer som registreres fra norske IP-adresser), kvantitative spørreundersøkelser og kvalitative intervjudata med spillere.