Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
Ny pengespillforskrift

SPILLFORSK sitt høringssvar om ny pengespillforskrift

SPILLFORSK er bekymret for hvilke konsekvenser forslaget til ny pengespillforskrift vil ha for forskning på og forebygging av pengespillproblemer i Norge.

Høring pengespillforskrift
Foto/ill.:
KUD

Hovedinnhold

Høringssvar fra Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK) – forslag til ny pengespillforskrift: 

Kulturdepartementet har i sitt høringsbrev datert 9. mai 2022 bedt om innspill til forslag til ny pengespillforskrift.

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK) har som oppgave å øke kunnskapen om spilleproblem i Norge. SPILLFORSK har de siste 9 årene jevnlig gjennomført befolkningsundersøkelser for å måle omfang av pengespillproblemer i Norge. Store deler av forskningen på pengespill i Norge har det siste tiåret blitt utført av SPILLFORSK-miljøet. Forslaget til ny pengespillforskrift gjør det vanskeligere for uavhengige forskningsmiljø å øke kunnskapen om pengespillproblemer i Norge skapt av enerettetilbyderne.

Den nye pengespilloven har blant annet som mål å motvirke spilleproblemer og forhindre kriminalitet i forbindelse med pengespillvirksomheten. For å nå slike mål må uavhengige aktører ha mulighet til å generere kunnskap om virkningen av pengespill i Norge. Vi har på dette grunnlag tre spesifikke kommentarer vedrørende forslaget til ny pengespillforskrift:

  1. Den nye forskriften begrenser spillselskapene lagringstid av personopplysninger til 5 år. Dette innskrenker sterkt muligheten til å gjøre gode longitudinelle studier på feltet. Vi mener derfor at disse opplysningene må være tilgjengelig for nasjonale forskningsmiljø i minst 10 år.
  2. I Norge er det generelt gode muligheter for registerbasert forskning. På pengespillfeltet er denne muligheten imidlertid sterkt begrenset, fordi det per i dag ikke finnes koplingsmuligheter mellom spillerdata registrert av spilloperatørene og relevante (som helse) registerdata. Vi oppfordrer dermed sterkt til at forskriften åpner for muligheten for en direkte kopling mellom slike data, eller at spilloperatørene gis muligheten til å oppdatere sine kundeavtaler slik at slike registerkoplinger blir mulige.
  3. Det bør inkluderes i den nye forskriften at norske spilloperatører skal ha en forpliktelse til å utlevere spillerdata og andre relevante data til norske forskningsmiljøer gitt at sistnevnte oppfyller visse basisvilkår (som forskerkompetanse/doktorgrad, etisk godkjenning og forsvarlig datahåndtering).

Den nye pengespilloven og pengespillforskriften bør sikre en ansvarlig pengespillpolitikk, som gjør skadevirkningene av pengespill minst mulig. I dag utgjør pengespill en betydelig kostnad for det norske samfunnet og det understreker behovet for økt satsning på forskning og forebygging av pengespillproblemer. Vi konstaterer at det foreslås få nye ansvarlighetstiltak i pengespillforskriften, samt at det blir vanskeligere å forske på pengespillproblemer i Norge.