Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Nyhetsarkiv for Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

SPILLFORSK har publisert en artikkel som ser på tapsgrenser i sammenheng med spillerenen sin inntekt.
SPILLFORSK er bekymret for hvilke konsekvenser forslaget til ny pengespillforskrift vil ha for forskning på og forebygging av pengespillproblemer i Norge.
SPILLFORSK har om lag hvert tredje år siden 2013 gjennomført en undersøkelse om befolkningens spilleatferd. Den neste befolkningsundersøkelsen vil bli gjennomført høsten 2022. 
Kulturdepartementet har i sitt høringsbrev datert 21. september 2021 bedt om innspill til forslag til en egen bestemmelse i ny pengespillov om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill i strid med norsk lov.
Det har de siste årene skjedd endringer i hvordan en spiller pengespill på internett. Tidligere var datamaskin en foretrukket plattform, men nå brukes mobiltelefoner mer og mer når en spiller på nettet. Denne utviklingen er bekymringsfull, særlig fordi når vi spiller med mobiltelefon vil disse spillene være konstant tilgjengelige. En konsekvens av dette kan være at flere får problemer med å... Les mer
Pop-up meldinger er vindu som åpner seg på en dataskjerm, som regel uten at brukeren har ønsket det. Det brukes vanligvis til reklame, men kan også brukes til nyttig informasjon og for å hindre uønsket adferd.  Mange spillselskap bruker pop-up meldinger som et spillansvarlighetsverktøy som har som hensikt å forhindre overdrevent pengespill og/eller for å gi spillerne mer kunnskap om spillet de... Les mer
Et samfunnsnyttig fakultet med kreativ forskning og undervisning jubilerer. 40-åringen er like populær blant studentene som en veletablert rockestjerne.
I denne studien har vi spurt spilleavhengige og tidligere spilleavhengige om deres erfaringer med direkte spillreklame. I noen tilfeller opplevde deltakerne direkte markedsføring som aggressiv og reklamen var med på å gjøre det vanskeligere å redusere eller avstå fra å spille. De rapporterte også at de hadde gjort en betydelig innsats for å prøve å begrense direkte reklame. Direkte reklame ble... Les mer
I denne undersøkelsen har vi spurt deltakere i selvhjelpsgrupper fra Spillavhengighet Norge om deres erfaringer med å delta i selvhjelpsgruppe for spilleavhengige. Undersøkelsen viser at selvhjelpsgruppene oppleves som virkningsfulle så lenge det tilrettelegges for at det kan deles relevante erfaringer og informasjon om spilleavhengighet. Medlemmene omtaler flere fordeler som sosial støtte, de... Les mer
I en ny artikkel i Nordic Studies on Alcohol and Drugs har SPILLFORSK undersøkt virkningen av Fjernbasert behandling for spilleavhengige. Undersøkelsen viser at behandlingen fører til reduksjon i både spilleatferd, spilleproblemer, spillrelaterte kognitive feilslutninger og symptomer på psykiske lidelser både på kort og lang sikt. Videre ble de som var med i behandlingen også mer positiv til å... Les mer
19. mai 2020 publiserte vi en ny befolkningsundersøkelse om omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge. Datainnsamlingen ble foretatt høsten 2019 og vi inviterte 30 000 personer i alderen 16-74 år til å delta. Vi fikk inn 9248 svar og svarprosent ble 32.7%
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en kartlegging av behandlingsmetoder og behandlingssteder til personer med penge- eller dataspillproblematikk innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge.
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget en rapport om hvordan selvhjelpsgrupper for pengespillavhengige fungerer i Norge og hvordan deltakelse i disse oppleves av de pengespillavhengige. Vi ønsker å takke Spillavhengighet Norge og Anonyme Gamblere i Norge som bisto i rekrutteringen av deltakere til denne undersøkelsen. Vi vil også rette en stor... Les mer
1. mars møttes forskere fra de fem nordiske land i Bergen for å diskutere samarbeid i forbindelse med spillforskning. Målet med samlingen var å se på muligheten av å lage en felles nordisk undersøkelser om pengespill. Dette er viktig blant annet for at en da kan bruke en felles metoder for å måle spilleproblemer og sammenligne land som har innført lisens spill med de som har spillmonopol.